Czym jest PTTK?

  • Drukuj

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest:

Najstarszym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym turystów i krajoznawców. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (zał. 1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (zał. 1906 r.). Jest ich prawnym następcą, spadkobiercą tradycji, dorobku ideowego, a także majątku tych Towarzystw.

Od powstania w 1950 r. PTTK rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach. Najbardziej popularne dyscypliny turystyki kwalifikowanej to: turystyka górska, piesza, kajakowa, żeglarska, kolarska, motorowa i narciarska.

Towarzystwo wypracowało i upowszechniło krajoznawczy program turystyki związany z poznawaniem Ojczyzny, ochroną przyrody, krajobrazu i zabytków. Stwarza warunki ułatwiające turystom i krajoznawcom wędrowanie po kraju i za granicą - pomaga w wędrowaniu indywidualnym. Towarzystwo stworzyło i upowszechnia system odznak turystyki kwalifikowanej służący rozwojowi zainteresowania różnymi formami turystyki i krajoznawstwa.
PTTK popularyzuje wiedzę o najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionach Polski oraz promuje w kraju i zagranicą własny produkt turystyczny - turystykę aktywną.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zrzesza prawie 62 tysiące członków (w tym 14 tysięcy w szkołach i uczelniach). Działają oni w ponad 2 tysiącach kół i klubów PTTK. Koła i kluby tworzą Oddziały PTTK - terenowe jednostki Towarzystwa posiadające osobowość prawną. W 2009 roku w Polsce działało 315 oddziałów PTTK.

Bardzo ważnym zadaniem w Towarzystwie jest wyznaczanie, znakowanie i konserwacja szlaków turystycznych (spis, szlaki rowerowe). Przez najatrakcyjniejsze tereny w Polsce przebiega prawie 70 tysięcy kilometrów wyznakowanych przez PTTK szlaków: pieszych nizinnych, górskich, rowerowych, narciarskich, wodnych i innych. Przez Polskę wiodą dalekobieżne /transeuropejskie/ szlaki piesze i rowerowe, nad którymi opiekę merytoryczną i prawną sprawuje PTTK.

PTTK dysponuje prawie dwustoma obiektami turystycznymi, w których znajduje się ponad 20 tysięcy miejsc noclegowych. Składa się na to 60 Domów Turysty, 77 schronisk górskich, 35 stanic i ośrodków turystyki wodnej, 33 ośrodki campingowe i 5 zajazdów o zróżnicowanym standardzie.

W ramach Towarzystwa istnieje 11 Regionalnych Muzeów, które są ośrodkami tradycji ruchu turystyczno-krajoznawczego w Polsce, prezentują one unikalne dokumenty i inne materiały świadczące o ogromnym udziale PTTK i jego poprzedników w rozwoju działalności społecznej 
i kulturowej w Polsce. PTTK prowadzi 7 Izb Regionalnych i 29 Regionalnych Pracowni Krajoznawczych i Poradni.

Bardzo istotną rolę w życiu Towarzystwa oraz upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa spełniają 4 wyspecjalizowane jednostki organizacyjne PTTK:

• Zgodnie z hasłem „Wszystko o górach - wszystko dla Gór”, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie gromadzi i udostępnia zbiory archiwalne, książki, mapy i inne materiały informacyjne o górach świata.
Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia w Warszawie dysponuje bogatymi zbiorami (64 tys. jednostek) z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
• Z kolei Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi jest specjalistyczną jednostką programową PTTK w zakresie zagadnień związanych z fotografią krajoznawczą, techniką video, filmową itp.
Centrum Turystyki Wodnej w Warszawie.

W działalności Towarzystwa najważniejsi są ludzie – nasi członkowie i wspaniali działacze społeczni. To oni wyznaczają rangę oraz tworzą dorobek PTTK.

Towarzystwo swoją działalność programową realizuje dzięki, głównie społecznej, kadrze programowej. Stanowią ją organizatorzy i instruktorzy turystyki, opiekunowie przyrody, społeczni opiekunowie zabytków, przodownicy turystyki w poszczególnych dziedzinach turystyki i znakarze szlaków - razem ponad 20 tys. osób. Osobną grupę stanowią przewodnicy - jest ich ponad 10 tysięcy.

Podstawowym i charakterystycznym wyróżnikiem PTTK jest rozwijanie turystyki kwalifikowanej we wszystkich dyscyplinach. W ramach działalności oddziałów, kół i klubów organizowane są setki rajdów, zlotów, spływów i rejsów.

PTTK upowszechniło w Polsce zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej z najbardziej popularną Górską Odznaką Turystyczną i najstarszą narciarską na czele.

Każdy z członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego po opłaceniu składki członkowskiej otrzymuje Legitymację PTTK. Członkowie PTTK w ramach składki członkowskiej ubezpieczeni są od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) przez całą dobę na terenie EUROPY, a członkowie kadry programowej ubezpieczeni są z tytułu Odpowiedzialności Cywilne (OC) w trakcie wykonywani swoich działań. Legitymacja członkowska jest jednocześnie Kartą Rabatową PTTK. Dzięki Karcie członkowie PTTK mogą korzystać z rabatów handlowych, za usługi noclegowe w obiektach PTTK i innych, których właściciele przystąpili do programu, w wypożyczalniach sprzętu turystycznego i sportowego, za usługi gastronomiczne, przewozowe i inne w firmach wymienionych w Informatorze, przygotowanym na stronie www.pttk.pl. Warto dodać, że każdy członek PTTK może pozyskiwać nowych partnerów udzielających rabatów.

Duże znaczenie przywiązuje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze do współpracy międzynarodowej. Aktualnie Towarzystwo jest członkiem:

  • Europaische Wandervereinigung
  • Alliance Internationale de Tourisme
  • Naturfreunde Internationale
  • Federation of Nature and National Parks of Europe (EUROPARC Federation)
  • Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques

Przedstawione informacje to skrócona prezentacja histori i działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego.

W PTTK - przez sześćdziesiąt lat jego działalności - skupili się ludzie różnych światopoglądów i orientacji politycznych. Łączy ich pasja uprawiania turystyki, odkrywania piękna swojego kraju, chęć społecznego działania. Towarzystwo ma również wielu przyjaciół poza granicami Polski - mamy nadzieję, że grono tych przyjaciół będzie wzrastało.

Zapraszamy w szeregi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego!!!

 

Artykuł przygotowano na podstawie materiałów znadujących się na stronie www.pttk.pl w artykule Informacja o Polskim Towarzystwie Turystyczno Krajoznawczym, informacje zaktualizowano według danych na 31.12.2012.