Odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania związane z PTTK

Poniżej przedstawiono odpowiedzi na pytania, które napływają do Redakcji strony.

Konkursy PTTK dla dzieci i młodzieży, na czym polegają?

OMTTK to Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Niewątpliwie OMTTK PTTK jest konkursem, dla ambitnych młodych turystów. Składa się z 7 głównych konkurencji i kilku pobocznych. Sprawdzają one w sposób wszechstronny wiedzę z zakresu krajoznawstwa, terenoznawstwa, pierwszej pomocy, znajomości roślin, zwierząt i in. Rywalizacja odbywa się w 3 osobowych zespołach, ale dodatkowo w każdej konkurencji przyznawane są nagrody dla najlepszych uczestników indywidualnie – zdobywców najwyższych not w danej kategorii. Laureaci finału centralnego są młodymi specjalistami w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa Polski. Rokrocznie tematyką przewodnią turnieju jest wiedza o innym województwie, gdzie na zakończenie rywalizacji odbywa się finał centralny.

 

Ogólnopolski Młodzieżowym Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę"

Forma konkursu pozwala na rozbudzanie pasji w młodych ludziach do pięknego pisania o swoim rodzinnym kraju.
Głównym celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do poznawania Ziemi Ojczystej. Poprzez dostrzeganie i opisywanie w ciekawy sposób obiektów krajoznawczych czy tradycji kulturowych, a także wspomnień i wydarzeń historycznych. Czyli tego wszystkiego, co znajduje się wokół nas – w naszym otoczeniu, w życiu codziennym, podczas wędrówek. Regulamin, co ważne nie narzuca sposobu prezentacji. Autor decyduje sam o tym czy będzie to tradycyjny papierowy artykuł z wykorzystaniem rysunków, fotografii itp. czy forma multimedialna, przygotowana dzięki programom do tworzenia prezentacji, lub odważniej jako filmy dokumentacyjne czy na każdy inny sposób z regulaminu. Ocena prac uwzględnia treść, sposób przedstawienia, staranność wykonania. Zapoznanie się z materiałami, jakie do konkursu zgłoszą uczestnicy pozwala komisji na ocenę umiejętności uczestnika związanych m.in. z czytelnym i logicznym zbieraniem i przekazaniem informacji o poznawanych obiektach czy faktach.
"Poznajemy Ojcowiznę" jest konkursem projektów uczniowskich, które można przygotowywać w czasie zajęć z edukacji regionalnej. Jako podsumowanie, prace zbiorowe czy indywidualne można zgłosić do konkursu. Dla wielu są to pierwsze w życiu publikacje o charakterze krajoznawczym. Zachęcające do dalszego poznawania i opisywania Polski.

Konkurs na "Najlepszy Szkolny Klub Turystyczno – Krajoznawczy"

Koło zgłaszające się do konkursu przekazuje do Oddziału materiały w postaci kroniki czy prezentacji multimedialnej dokumentującej działalność, ponieważ to w Oddziale rozpoczyna się droga konkursowa. Prace wyłonione w etapie oddziałowym biorą udział dalej w eliminacjach powiatowych, wojewódzkich, aż do ogólnopolskich. W konkursie biorą udział grupy minimum 10-osobowe działające w szkołach (podstawowych, gimnazjach, średnich), pod opieką nauczyciela lub innego pełnoletniego opiekuna. Komisja Konkursowa ocenia działalność w roku szkolnym oraz wakacjach, które następują bezpośrednio po roku branym do oceny. Dokładne kryteria stosowane przez Jury Konkursu można odnaleźć w jego regulaminie. Podsumowanie odbywa się w grudniu każdego roku. Podczas niego nagradzani są wszyscy wyróżnieni.
Celem jest m.in. popularyzacja turystyki krajoznawczej, kwalifikowanej jako działalności wychowawczej, edukacyjnej, zdrowotnej. Wspieranie i zachęcanie młodzieży do działalności turystycznej. Dodatkowo wyłaniane są ciekawe programy edukacyjne, jakie nauczyciele realizują z wychowankami w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. Konkurs spełnia ważną rolę zarówno w wyłanianiu najaktywniejszych środowisk młodzieżowych, ale pozwala na zebranie najciekawszych zajęć i zapoznanie z nimi nauczycieli prowadzących Szkolne Koła z terenu całego kraju.

Konkurs Krasomówczy

Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, kształtowanie u młodzieży szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Zadaniem konkursów jest również rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii, dorobku, zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach, wyszukiwanie tematów ciekawych krajoznawczo, a następnie ich prezentowanie. Konkursy są także jedną z form przeciwdziałania zachowaniom patologicznym wśród dzieci i młodzieży.
Eliminacje Konkursów odbywają się w czterech etapach - poziom: szkolny, powiatowy/rejonowy, wojewódzki, finał ogólnopolski. Organizatorami kolejnych etapów eliminacji mogą być: szkoły, Oddziały PTTK, Gminne, Miejskie i Powiatowe Władze Samorządowe. Na etapie wojewódzkim konkursy koordynują Jednostki Regionalne PTTK we współpracy z właściwym Kuratorem Oświaty. Za zgodą Jednostek Regionalnych PTTK, eliminacje mogą organizować inne organizacje i stowarzyszenia.
Finał Ogólnopolski Dzieci Szkół Podstawowych i Młodzieży Gimnazjalnej przeprowadza Oddział PTTK w Legnicy. Finał Ogólnopolski Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnej przeprowadza Oddział PTTK w Golubiu-Dobrzyniu.

Chce założyć koło PTTK gdzie mam się zwrócić?

Koła PTTK są ściśle związane z tzw. oddziałem macierzystym. Zwyczajowo jest to oddział najbliższym miejscu zamieszkania lub najbliżej położony względem Szkoły, Ośrodka Kultury lub innej instytucji, przy której planowane jest powołanie koła.
Sprawdź gdzie ma swoją siedzibę najbliższy Oddział PTTK.

Jak zostać członkiem PTTK?

Szczegółowe informacje znajdziesz pod adresem:
www.pttk.pl/pttk/czlonk.php

Jak założyć szkolne koło turystyczne PTTK – SKKT PTTK?

Informacje pomocne w zakładaniu szkolnych czy młodzieżowych kół, klubów zebrano w poniższych artykułach, zachęcamy do lektury:

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane