Dziecięca Bazowa Odznaka Turystyczna PTTK - regulamin

Dla wędrujących mniejszych i większych polecamy nową odznakę związaną z bazami turystycznymi. Oddział Akademicki PTTK w Krakowie utworzył dla najmłodszych turystów i turystek specjalny dziecięcy stopień.

Bazowa Odznaka Turystyczna PTTK - BOT PTTK - regulamin

Postanowienia ogólne:
1. Odznaka została ustanowiona przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z inicjatywy Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie z okazji 60-lecia Przewodnictwa Studenckiego.
2. Celem ustanowienia odznaki jest:
- propagowanie i popularyzacja turystyki kwalifikowanej, zwłaszcza wśród młodzieży oraz rodzin z dziećmi.
- zachęcenie szerokiego grona turystów do korzystania z baz namiotowych Studenckiej Bazy Noclegowej PTTK.
3. Odznaka posiada cztery stopnie: „Dziecięca”, mała, duża, „Korona Baz”; wzór odznaki stanowi załącznik do Regulaminu.
4. Odznaka jest przeznaczona głównie dla turystów pieszych, ale można ją również zdobywać w czasie wycieczek rowerowych oraz jeździeckich.
5. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.
6. Ze względu na sezonowe działanie studenckich baz namiotowych odznakę można zdobywać jedynie w okresie letnim.
Warunki zdobywania odznaki:
7. Odznakę może zdobywać każdy turysta indywidualnie, osoby niepełnoletnie - pod opieką dorosłych.
- „Dziecięca” – przeznaczona jest dla dzieci do ukończenia dziesiątego roku życia, bez dolnego ograniczenia wiekowego, decyzję o rozpoczęciu zdobywania odznaki przez najmłodszych turystów pozostawia się w gestii rodziców lub opiekunów.
- pozostałe stopnie – można zdobywać od czwartego roku życia.
8. Warunki zdobycia odznaki w danym stopniu są następujące:
- „Dziecięca” – odwiedzenie minimum dwóch różnych studenckich baz namiotowych.
- stopień mały – odwiedzenie czterech różnych studenckich baz namiotowych, w tym nocleg na co najmniej dwóch z nich.
- stopień duży – odwiedzenie ośmiu różnych studenckich baz namiotowych, w tym nocleg na co najmniej czterech z nich oraz wzięcie udziału w jednej cyklicznej imprezie bazowej (np. „Gorcstok”, „Dzień Na Leśnika”, „Śpiewanki Turystyczne”).
- „Korona Baz” – odwiedzenie wszystkich studenckich baz namiotowych, z co najmniej jednym noclegiem na każdej z nich.
9. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika odwiedzanych baz, którą można prowadzić w dowolnej formie.
10. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko oraz rok urodzenia zdobywającego, data pobytu, nazwa obiektu oraz potwierdzenie jego odwiedzenia w dowolnej formie np. odcisku pamiątkowej pieczątki, zdjęcia turysty na tle obiektu, itp. W przypadku zdobywania odznaki w stopniu dużym dodatkowo powinna zostać odnotowana nazwa imprezy bazowej, w której brano udział. Nocleg na bazie powinien zostać potwierdzony czytelnym podpisem bazowego.
11. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.
Weryfikacja i uwagi końcowe:
12. Wszystkie stopnie odznaki weryfikuje i przyznaje Terenowy Referat Weryfikacyjny OA PTTK w Krakowie. Przy weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć zaadresowaną kopertę oraz znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną (adres: ul. Radziwiłłowska 21/4, 31-026 Kraków).
13. W sezonie bazowym odznakę „Dziecięcą” mogą weryfikować i przyznawać Bazowi na bazach namiotowych należących do OA PTTK w Krakowie (Gorc, Lubań, Radocyna) oraz Bazowi na innych, wybranych bazach, których wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej OA PTTK w Krakowie.
14. Odznaki w stopniach: mała i duża mogą weryfikować i przyznawać zatwierdzone przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK Terenowe Referaty Weryfikacyjne GOT PTTK. Przy weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć zaadresowaną kopertę oraz znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.
15. Odznaka jest odpłatna. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Akademicki PTTK w Krakowie.
16. Interpretacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie.
17. Wykaz studenckich baz namiotowych, sporządzony przez Komisję Akademicką ZG PTTK, wymaganych do zdobywania odznaki jest zamieszczany w informatorze oraz na mapie Studenckiej Bazy Noclegowej.
18. Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium ZG PTTK uchwałą nr 39/XVIII/2015 z 21 stycznia 2015 r., znowelizowany uchwałą nr 97/XVIII/2016 z 8 czerwca 2016 r.

polecane