Narciarska Odznaka Młodzieżowa

Cel istnienia narciarskich odznak turystycznych PTTK to zachęcenie do systematycznego i racjonalnego uprawiania turystyki narciarskiej poznawania ojczystego kraju, podnoszenia sprawności fizycznej oraz kształtowania pozytywnych cech charakteru.

Odznakę zdobywa się poprzez udział w dwóch wycieczkach narciarskich w dowolnym terenie, przy czym czas trwania każdej wycieczki lub długość trasy w kilometrach nie może być mniejsza niż:
a) 3 godziny lub 10 kilometrów dla wieku 10-14 lat
b) 5 godzin lub 15 kilometrów dla wieku 15-19 lat
Wycieczki powinny być odbyte w jednym sezonie narciarskim.

Zdobywanie narciarskich odznak turystycznych upowszechnia i koordynuje Komisja Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK, która uchwala regulaminy i wzory odznak, mianuje przodowników turystyki narciarskiej PTTK, powołuje Centralny Referat Weryfikacyjny oraz w miarę potrzeby Terenowe Referaty Weryfikacyjne odznak narciarskich.
Książeczki Narciarza, w których dokumentuje się wędrówki, zakupić można w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej (COTG PTTK) w Krakowie

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane