Narciarska Odznaka Młodzieżowa Regulamin NOM PTTK

Regulamin Narciarskich Odznak Turystycznych PTTK

I. Postanowienia ogólne

§ 1
Celem narciarskich odznak turystycznych PTTK jest zachęcenie do systematycznego i racjonalnego uprawiania turystyki narciarskiej; poznawania ojczystego kraju, podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej oraz kształtowania pozytywnych cech charakteru.

§ 2
Narciarskie odznaki turystyczne PTTK może zdobywać każdy, kto po ukończeniu odpowiedniego dla uzyskania każdej odznaki wieku odbył wycieczki oraz dokonał ich weryfikacji zgodnie z wymogami określonymi niniejszym regulaminem.

§ 3
Zdobywanie narciarskich odznak turystycznych propaguje i realizuje Komisja Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK, która uchwala regulaminy i wzory odznak, mianuje przodowników turystyki narciarskiej PTTK, powołuje Centralny Referat Weryfikacyjny oraz w miarę potrzeby Terenowe Referaty Weryfikacyjne odznak narciarskich.

§ 4
Ustanawia się następujące narciarskie odznaki turystyczne:
1. Dziecięcą Odznakę Narciarską PTTK (DON)
2. Narciarską Odznakę Młodzieżową PTTK (NOM)
3. Górską Odznakę Narciarską PTTK (GON)
4. Nizinną Odznakę Narciarską PTTK (NON)
5. Odznakę Narciarską „Za Wytrwałość”
6. Wysokogórską Odznakę Narciarską PTTK (WON)

II. Dziecięca Odznaka Narciarska

§ 5
Celem Dziecięcej Odznaki Narciarskiej PTTK jest popularyzacja narciarstwa i turystyki narciarskiej wśród najmłodszych.

§ 6
Warunki uzyskania odznaki:
a) wiek dziecka 5 do 10 lat,
b) uczestniczenie w imprezie narciarskiej (kursie nauki jazdy, wycieczce, zawodach) organizowanej przez jednostkę PTTK lub członka PTTK posiadającego stopień Przodownika lub Instruktora Turystyki Narciarskiej PTTK.

§ 7
Odznakę można zdobywać trzykrotnie, ale tylko raz w jednym sezonie.

§ 8
Odznaka zdobyta po raz pierwszy ozdobiona jest jedną „śnieżynką”, odznaka zdobyta po raz drugi ozdobiona jest dwiema „śnieżynkami”, a po raz trzeci trzema „śnieżynkami”.

§ 9
Odznaka powinna być wręczana uroczyście, a fakt zdobycia wpisany do „Książeczki Narciarza”.

III. Odznaka Młodzieżowa PTTK (NOM)

§ 10
Narciarską Odznakę Młodzieżową PTTK zdobywa się przez udział w dwóch wycieczkach narciarskich w dowolnym terenie, przy czym czas trwania każdej wycieczki lub długość trasy w kilometrach nie może być mniejsza niż:
a) 3 godziny lub 10 kilometrów dla wieku 10-14 lat
b) 5 godzin lub 15 kilometrów dla wieku 15-19 lat
Wycieczki powinny być odbyte w jednym sezonie narciarskim.

IV. Górska Odznaka Narciarska PTTK (GON)

§ 11
Ustanawia się trzy rodzaje Górskiej Odznaki Narciarskiej PTTK:
1. popularna PON w kolorze białym)
2. mała w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym
3. duża w stopniach: srebrnym i złotym
Poszczególne rodzaje i stopnie zdobywa się w kolejności od popularnej do dużej złotej. Nie ustala się ograniczeń czasowych przy zdobywaniu poszczególnych odznak i stopni. W jednym sezonie można zdobyć tylko jeden stopień odznaki, z wyjątkiem: popularnej i brązowej.

§ 12
GON popularną i małe zdobywa się przez odbycie szeregu punktowanych wycieczek narciarskich. Ilość uzyskanych punktów oblicza się na podstawie „Spisu wycieczek punktowanych do GON PTTK”, umieszczonego w Regulaminie Odznak Narciarskich (wyd. z roku 1980) lub przez wyliczenie wg następującego przelicznika:
a) za każdą godzinę wędrówki 4 punkty,
b) 1 punkt za każdy kilometr marszu plus 1 punkt za każde 100 m podejścia.

§ 13
GON popularną i małe zdobywa się po uzyskaniu następujące ilości punktów:

Stopień                     Wiek 10–16 i ponad 60 lat                    Wiek 17–60 lat
popularny                            40                                                           50
brązowy                               80                                                         100
srebrny                               160                                                        200
złoty                                    240                                                       300

§ 14
GON dużą srebrną zdobywa się przez odbycie trzech wycieczek lub rajdów w dwu lub więcej grupach górskich trwających nieprzerwanie co najmniej cztery dni. Suma uzyskanych punktów nie może być mniejsza niż 300.

§ 15
GON dużą złotą zdobywa się przez odbycie czterech wycieczek lub rajdów trwających nieprzerwanie co najmniej po cztery dni w trzech lub więcej grupach górskich. Suma uzyskanych punktów nie może być mniejsza niż 400 punktów.

§ 16
Odbywając wycieczki narciarskie należy:
a) przestrzegać zasad poruszania się w górach w warunkach zimowych,
b) nie odbywać wycieczek samotnie lecz w zespołach co najmniej trzyosobowych,
c) odbywać wycieczki na różnych trasach i w różnych grupach górskich.
Powtórzenie trasy może nastąpić wyłącznie przy zdobywaniu stopnia srebrnego i złotego, przy czym za wycieczkę powtórzoną na tej samej trasie zalicza się 50% przysługującego limitu punktów. Przy dalszych powtórzeniach tej samej trasy punktów nie zalicza się.

V. Nizinna Odznaka Narciarska PTTK (NON)

§ 17
Ustanawia się trzy rodzaje Nizinnej Odznaki Narciarskiej PTTK:
1. popularna PON w kolorze niebieskim)
2. mała w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym
3. duża w stopniach: srebrnym i złotym

§ 18
NON popularną i małe zdobywa się przez odbycie szeregu wycieczek narciarskich przy czym suma przebytych kilometrów wymagana dla zdobycia poszczególnych stopni wynosi:

Stopień                     Wiek 10–16 i ponad 60 lat                      Wiek 17–60 lat
popularny                            40                                                     50
brązowy                              80                                                    100
srebrny                              160                                                    200
złoty                                   240                                                   300

§ 19
NON dużą srebrną zdobywa się przez odbycie co najmniej trzech wycieczek lub rajdów trwających nieprzerwanie cztery lub więcej dni każdy, przy czym ogólna ilość przebytych kilometrów nie może być mniejsza niż 300.

§ 20
NON dużą złotą zdobywa się przez odbycie co najmniej czterech wycieczek lub rajdów trwających nieprzerwanie po cztery dni lub więcej, przy czym ogólna ilość przebytych kilometrów nie może być mniejsza niż 400.

§ 21
Powtórzenie trasy może nastąpić wyłącznie przy zdobywaniu stopnia srebrnego i złotego, przy czym za wycieczkę powtórzoną na tej samej trasie zalicza się 50% przebytych kilometrów. Przy dalszych powtórzeniach tej samej trasy kilometrów nie zalicza się.

VI. Odznaka Narciarska „Za wytrwałość”

§ 22
Odznaka „Za Wytrwałość” jest przyznawana zdobywcom GON lub NON, którzy:
a) po zdobyciu dużej złotej GON lub NON zdobędą pięciokrotnie GON lub NON w stopniu co najmniej brązowym,
lub
b) po zdobyciu małej złotej GON lub NON zdobędą ośmiokrotnie GON lub NON w stopniu co najmniej brązowym.

§ 23
Normy do odznaki „Za Wytrwałość” należy po każdym sezonie weryfikować w Centralnym Referacie Weryfikacyjnym Odznak Narciarskich. Dopuszcza się weryfikację poszczególnych norm w Terenowych Referatach Weryfikacyjnych ale norma końcowa może być zweryfikowana i odznaka przyznana tylko w Centralnym RW ON.

§ 24
Centralny Referat Weryfikacyjny może przyznać odznakę „Za Wytrwałość” uczestnikom co najmniej dziesięciu rajdów wieloetapowych („Tatrzański”, „Karkonoski”, „Wędrówki Północy” lub inne), niezależnie od posiadanego stopnia odznaki GON lub NON. Zgłoszenia przesyłają zainteresowani do Centralnego Referatu Weryfikacyjnego załączając potwierdzenie udziału w imprezie od organizatorów rajdu.

VII. Wysokogórska Odznaka Narciarska PTTK (WON)

§ 25
Wysokogórska Odznaka Narciarska PTTK jest najwyższym wyróżnieniem dla osób uprawiających wędrówki na terenie Tatr, Karkonoszy, masywu Babiej Góry i innych gór wysokich.

§ 26
Wysokogórską Odznakę Narciarską może uzyskać każdy, kto udokumentuje przejście tras wysokogórskich na nartach o łącznej sumie przewyższeń 30.000 m.

§ 27
Wysokogórska Odznaka Narciarska przyznawana jest w trybie uchwały Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK. W przypadku udziału w rajdach wysokogórskich wymagane jest potwierdzenie kierownika trasy rajdu. Kandydaci, którzy rozpoczęli zdobywanie odznaki WON po roku 2000, zdobywają ją według nowych zasad.

VIII. Zasady zdobywania i weryfikowania odznak

§ 28
Ubiegający się o narciarskie odznaki turystyczne prowadzą ewidencję odbytych wycieczek i rajdów na „Protokołach Narciarskich Odznak Turystycznych PTTK”, których wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 29
Jeśli trasa wycieczki lub rajdu nie jest udokumentowana potwierdzeniami z terenu (pieczątki schronisk, urzędów, instytucji lub organizatorów imprezy) protokół powinien być wstępnie zweryfikowany przez Przodownika Turystyki Narciarskiej PTTK.

§ 30
Weryfikacja DON, MON, oraz małych GON i NON (w stopniach: popularnym, brązowym, srebrnym i złotym) odbywa się w Terenowych Referatach Weryfikacyjnych, do których należy dostarczyć wypełnione „Protokóły” oraz ewentualnie „Książeczki Narciarza” dla dokonania wpisu o przyznaniu odznaki. Odznaki duże GON i NON oraz „Za Wytrwałość” i „Wysokogórską” przyznaje wyłącznie Centralny Referat Weryfikacyjny Odznak Narciarskich w Krakowie ul. Jagiellońska 6/6A. Ostateczny termin składania „Protokółów” do weryfikacji upływa 15 maja roku, w którym nastąpiło uzyskanie normy wymaganej do danego stopnia odznak.

§ 31
W przypadku uzyskania nadwyżki punktów wymaganych do zdobycia danego stopnia GON lub NON można je zaliczyć do stopnia wyższego, jednak w ilości nie większej niż 50% wymaganej do zdobycia stopnia wyższego.

§ 32
Odznaki Narciarskie PTTK nabywa się w placówkach PTTK zajmujących się sprzedażą odznak turystycznych, z wyjątkiem odznak „Za Wytrwałość” i „Wysokogórskiej”, które nabywa się w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej w Krakowie ul. Jagiellońska 6/6A.

IX. Przepisy końcowe

§ 33
Regulamin niniejszy przyjęty uchwałą Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK w dniu 8 czerwca 2002 roku, zatwierdzony przez ZG PTTK Uchwałą nr 78/XV/02 z dnia 12.10.2002 r. i wchodzi w życie od sezonu zimowego 2002/2003.

§ 34
Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie ewentualnych spraw spornych dotyczących zdobywania narciarskich odznak turystycznych PTTK należy do Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane