Regulamin XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych

Prezentujemy regulamin konkursu.

I Założenia ogólne Konkursu

Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, kształtowanie u młodzieży szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, budzenie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Zadaniem konkursu jest również rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii, dorobku, zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach, wyszukiwanie tematów ciekawych krajoznawczo, a następnie ich prezentowanie.

II Sprawy organizacyjne

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych jest:
- Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy
- Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

2. Bezpośredni nadzór nad Konkursem, jego organizacją i przeprowadzeniem w imieniu Zarządu Głównego PTTK, sprawuje Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK.

3. Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych organizowany jest dla uczniów kl. IV – VIII.

4.  W roku szkolnym 2021/2022, ze względu na pandemię, Konkurs odbywać się będzie w formie online w czterech etapach:

I etap – zgłoszenia chętnych uczestników – dwóch uczniów z danej szkoły lub instytucji od 11 do 19 października 2021 r.

II etap – wyłonienie 40 uczestników etapu ogólnopolskiego – do 7 listopada 2021 r.

III etap – wyłonienie 10 finalistów etapu ogólnopolskiego – 18 – 19 listopada 2021 r.

IV etap – przesłuchania live finalistów w wystąpieniach 7- minutowych i 3 – minutowej improwizacji - wyłonienie zwycięzców 20 listopada 2021 r.

5. Szkoły i Instytucje zgłaszają uczestników bezpośrednio do organizatora Konkursu Ogólnopolskiego – Oddziału PTTK w Legnicy.

III Tematyka Konkursu

1. Uczestnicy Konkursu przygotowują do zaprezentowania dwa tematy. W obydwu wystąpieniach prezentują tematykę związaną z turystyką, krajoznawstwem i historią naszego kraju. Zalecana jest prezentacja walorów własnego regionu, jego zabytków, historii, współczesnych osiągnięć i sylwetek ciekawych ludzi, bliskich sercu uczestnika oraz zasłużonych dla kraju i regionu.

2. Ponadto wyłonieni finaliści zobowiązani są do zaprezentowania tematu przekazanego przez przewodniczącego jury bez wcześniejszego przygotowania w trakcie łączenia online.

3. Uczestnik, który bierze udział w Konkursie po raz kolejny, nie powinien prezentować tego samego tekstu. Powtórzenie tekstu może skutkować obniżeniem punktacji.

IV Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie karty zgłoszenia według podanego wzoru, oraz przesłanie linku nagrania umieszczonego w serwisie www.youtube.com do 19 października 2021 r.  Nagranie powinno zawierać 5-minutowe wystąpienie o tematyce zgodnej z regulaminem konkursu.

2. Nagranie powinno zawierać 5-minutowe wystąpienie o tematyce zgodnej z regulaminem konkursu. Utrzymana jest tolerancja 30 sekund.

3. Osoba prezentująca temat powinna utrzymywać kontakt z kamerą, a w tle występującego jako dekoracja powinien być umieszczony napis XXXVII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych, lub logo konkursu, które umieścimy na stronie legnickiego Oddziału PTTK do 3 października 2021 r. Osoba prezentująca temat powinna utrzymywać kontakt wzrokowy z kamerą.

4. Obowiązkowo w tle występującego - jako dekoracja - powinien być umieszczony napis XXXVII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych.

5. Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji (montażu).

V Wymagania techniczne nadesłanych materiałów

1. Film powinien być nagrany z ujęcia statycznego, bez najazdów i zbliżeń.

2. Kadr filmu powinien być nagrany w pozycji poziomej.

3. Kadr filmu powinien przedstawiać całą postać uczestnika.

4. W tle uczestnika obowiązkowo należy umieścić logo Konkursu (do pobrania ze strony Oddziału PTTK Legnica – aktywne od 4 października) lub własnoręcznie przygotowany napis „XXXVII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych – Legnica 2021”.

5. Napis bądź logo, o których mowa w punkcie 4 nie mogą być naniesione na film komputerowo.

VI Udział w ścisłym finale

1. Jury po obejrzeniu filmów z 5-minutowymi wystąpieniami wybiera 10 uczestników do ścisłego finału.

2. Finaliści w łączeniu online, o wskazanej godzinie, prezentują 7-minutowe wystąpienia z tolerancją 30 sekund.

3. Bezpośrednio po swoich wystąpieniach finaliści prezentują w ciągu 3 minut z tolerancją 30 sekund dodatkowy temat przekazany przez jury w trakcie łączenia bez wcześniejszego przygotowania.

4. Łączna punktacja wystąpień 7- i 3-minutowych uzyskana w przesłuchaniach finałowych decyduje o kolejności zajętych przez laureatów miejsc.

5. O kolejności wystąpień finalistów decyduje jury.

6. Jury może zdecydować o odstąpieniu od improwizacji finalistów.

7. Dane techniczne i sposób łączenia online będą przesłane do 10 listopada 2021 r. uczestnikom zakwalifikowanym do etapu trzeciego.

VII Kryteria ocen

Przy ocenie, Jury będzie brało pod uwagę przede wszystkim:
1. zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu,
2. konstrukcję wypowiedzi,
3. ogólną prezentację tematu,
4. sugestywność wypowiedzi,
5. jasność i logiczność formułowanych myśli,
6. płynność oraz poprawność wyrażania się,
7. bogactwo języka i jego barwność,
8. dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego,
9. kontakt wzrokowy z kamerą.

Należy pamiętać, że są to konkursy krasomówcze, a nie recytatorskie. Wypowiedzi powinny być spontaniczne, sugestywne, zaprezentowane barwną i piękną polską prozą. Śpiew, gra na instrumentach muzycznych, stroje ludowe, duża ilość cytatów nie powinny zdominować wystąpień krasomówczych.

VIII Zasady punktacji

1. Każdy z członków Jury ma do swojej dyspozycji skalę ocen od 0 do 10 pkt.

2. Suma punktów przyznanych przez wszystkich członków Jury podzielona przez ich liczbę daje właściwą ocenę poszczególnych uczestników.

3. Punkty za przekroczenie limitu czasu są odliczane po podaniu średniej ilości punktów.

4. Za przekroczenie limitu czasu odejmuje się od średniej wartości 1 punkt.

5. Do wystąpień finałowych przechodzi 10 najlepszych uczestników konkursów wyłonionych podczas III etapu Konkursu.

6. W finale Konkursu suma dwóch wystąpień, podzielona przez liczbę członków Jury, decyduje o kolejności miejsc zajętych w finale. W sytuacji równej ilości punktów Jury będzie brało pod uwagę średnią punktów za wystąpienie 5-cio minutowe.

IX Zasady pracy Jury

1. Jury pracuje zgodnie z zasadami zawartymi w tym Regulaminie.

2. Skład Jury powinien liczyć co najmniej siedem osób.

3. W skład Jury Konkursu wchodzi: przewodniczący, sekretarz i członkowie.

4. Organizator Finału Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego ma prawo do powołania minimum 4 członków Jury. Pozostały skład uzupełnia Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w porozumieniu z organizatorem konkursu.

5. Ustalone przez członków Jury oceny są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

6. W roku szkolnym 2021/2022 ocena jury nie będzie następowała bezpośrednio po łączeniu online.

7. Jury przez cały czas trwania danego etapu Konkursu pracuje w pełnym składzie.

X Nagrody

1. W finale wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, a laureaci 5 pierwszych miejsc nagrody rzeczowe.

2. Opiekunowie otrzymują podziękowania za przygotowanie ucznia.

Regulamin i karta zgłoszenia:

polecane