Regulamin Finału Centralnego L OMTTK PTTK

I. Informacje ogólne

 1. Finał Centralny L OMTTK PTTK (zwany dalej Finałem) odbędzie się w dniach 6-9 czerwca 2024 r. w Kozienicach, zgodnie z opracowanym przez organizatora programem.
 2. Bezpośredni realizator Finału:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kozienicach

ul. Kopernika 8 lok. 31, 26-900 Kozienice

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

nr konta: 57 1240 5862 1111 0000 5103 6496

 1. Informację na temat organizacji Finału publikowane są na stronach mlodziez.pttk.pl oraz https://www.kozienice.pttk.pl
 2. Kontakt do osób odpowiedzialnych za bezpośrednią organizację Finału:
 3. W trakcie trwania Finału sekretariat będzie zlokalizowany w miejscu zakwaterowania drużyn – Internat Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, ul. Warszawska 72.
 4. Wszystkie zespoły zakwalifikowane do Finału wypełniają elektronicznie formularz zgłoszeniowy (link do formularza otrzymają opiekunowie zespołu na adres email podany w protokole etapu wojewódzkiego) oraz „Kartę zgłoszenia drużyny” (załącznik do niniejszego regulaminu). Formularz należy wypełnić w terminie do dnia 27 maja 2024 r., zaś wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy dostarczyć organizatorom w dniu 06 czerwca 2024 r.
 5. Dane z „Karty zgłoszenia drużyny” będą podstawą do wydrukowania list startowych, identyfikatorów, dyplomów itd. Poprawność danych uczestnicy i opiekun potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności pierwszego dnia Finału.
 6. Uczestnicy Finału (3-osobowe zespoły z 1 opiekunem) zostaną zakwaterowani w Internacie Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, ul. Warszawska 72. Zakwaterowanie w pokojach 3-4 osobowych. Nie trzeba zabierać własnych śpiworów lub pościeli, prosimy o zabranie własnych ręczników.
 7. Koszty organizacji Finału pokrywają organizatorzy.
  • Koszt dojazdu i powrotu pokrywają jednostki delegujące lub uczestnicy.
  • Nie ma możliwości rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po Turnieju.
 8. Każdy uczestnik biorący udział w Finale zobowiązany jest posiadać:
  • aktualną legitymację szkolną (w przypadku drużyn, które nie reprezentują szkoły ewentualnie inny dokument ze zdjęciem poświadczający wiek uczestnika, np. paszport, dowód osobisty, prawo jazdy);
  • przybory do pisania i pracy z mapą (kątomierz, linijka, ekierka, lupa, kalkulator prosty);
  • odpowiedni strój do rozgrywania konkurencji w terenie, szczególnie marszu na orientację;
  • w przypadku osób legitymujących się posiadaniem uprawnień PTTK – ważną legitymację PTTK.
 9. Drużyna powinna posiadać apteczkę, kompas lub busolę (nie dopuszcza się urządzeń elektronicznych) niezbędne do rozegrania konkurencji.
 10. Organizatorzy dopuszczają udział osób towarzyszących zespołowi (np. kierowcy). Szczegółowe informacje na ten temat będą dostępne na stronie internetowej Organizatora kozienice.pttk.pl

II. Zasady organizacji konkurencji, udziału i oceniania uczestników

 1. L Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK organizowany jest w roku szkolnym 2023/24 zgodnie z obowiązującym Regulaminem OMTTK PTTK zatwierdzonym uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 150/XIX/2020 z dnia 17 stycznia 2020 roku wraz z załącznikami oraz zaktualizowaną kartą oceny odznak i uprawnień PTTK. Regulamin i wszystkie informacje związane z turniejem dostępne są na stronie mlodziez.pttk.pl oraz www.kozienice.pttk.pl
 2. Uczestnikami Finału są trzyosobowe zespoły wyłonione w eliminacjach wojewódzkich Turnieju i rywalizujące w dwóch kategoriach wiekowych:
  • szkoły podstawowe, 2) szkoły ponadpodstawowe.
 3. Zgodnie z Regulaminem OMTTK PTTK w ramach Finału przeprowadzone zostaną konkurencje turniejowe podzielone na część teoretyczną i praktyczną.
 4. Część teoretyczna konkurencji obejmuje: test wiedzy, dotyczący zagadnień: krajoznawczych, turystycznych, topograficznych, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz higieny i ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy.
 5. Na część praktyczną składają się:
  • turystyczny marsz na orientację;
  • turystyczne ABC w ramach, którego zorganizowane zostaną następujące konkurencje:

a) pomiary terenowe;

b) rozpoznawanie drzew i krzewów Puszczy Kozienickiej;

c) planowanie wycieczki – praca z mapą turystyczną;

d) rozpoznawanie atrakcji turystycznych województwa mazowieckiego;

 • turystyczny rower (tor przeszkód);
 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy i korzystania z zawartości apteczki oraz zadania praktyczne w sytuacji wypadku na szlaku turystycznym;
 • ocena zdobytych odznak i uprawnień PTTK.
 1. Książeczki odznak i uprawnień będą przyjmowane w pierwszym dniu Finału podczas rejestracji drużyn razem z czytelnie wypełnioną „Kartą oceny uprawnień i odznak turystycznych PTTK” stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu zgodnie z następującymi zasadami:
  • uczestnicy samodzielne wpisują punktację na karcie oceny,
  • zgodnie ze „Stanowiskiem Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w sprawie oceny odznak turystycznych w OMTTK PTTK” z dnia 1 kwietnia 2015 r. (mlodziez.pttk.pl) odznaki wymienione z nazwy w Regulaminie OMTTK PTTK i na „Karcie oceny uprawnień i odznak turystycznych PTTK” punktowane są zgodnie z § 12 ust. 5 pkt 4. lit. d. załącznika nr 1 do Regulaminu OMTTK PTTK. Pozostałe odznaki, w tym odznaki jubileuszowe, będą traktowane jako regionalne i punktowane zgodnie z § 12 ust. 5 pkt 4. lit. e. załącznika nr 1 do Regulaminu OMTTK PTTK, tj. za każdy stopień po 1 punkcie, ale maksymalnie 2 punkty za daną odznakę,
  • karta oceny i książeczki odznak danego uczestnika powinny być włożone w oddzielną kopertę podpisaną imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły i nazwą województwa, koperty trzech uczestników drużyny powinny być włożone do jednej większej koperty (torby) i opisane nazwą drużyny ( województwo), z podaniem kategorii, w której startują,
 1. Przy konstruowaniu powyższych konkurencji organizatorzy będą korzystali ze źródeł wiedzy podanych w Komunikacie organizacyjnym nr 1, niniejszym Regulaminie oraz załącznikach do niego.
 2. Konkurencje sprawnościowe uczestnicy pokonują wspólnie bądź na zasadzie sztafety.
 3. Test wiedzy
  • Test obejmuje: 25 pytań krajoznawczych dotyczących wiedzy z terenu Polski, 25 pytań krajoznawczych dotyczących wiedzy z terenu województwa mazowieckiego, 20 pytań turystycznych, 10 pytań topograficznych, 10 pytań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, 10 pytań dotyczących udzielania pierwszej pomocy.
  • Zakres tematyczny pytań turystycznych obejmuje: historię, tradycję i zadania PTTK w rozwoju turystyki i krajoznawstwa, zwłaszcza w środowisku młodzieżowym, zasady uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak PTTK.
  • Pytania z zakresu przepisów ruchu drogowego dotyczą poruszania się w ruchu ulicznym pieszych i rowerzystów.
  • Pytania z zakresu bezpieczeństwa, higieny wycieczkowania i ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy zostały opracowane w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.
  • Pytania posiadają cztery warianty odpowiedzi, spośród których tylko jeden jest prawidłowy. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi można uzyskać 1 punkt, za błędną lub brak 0 punktów.
  • Za prawidłowe odpowiedzi w teście wiedzy uczestnik może uzyskać maksymalnie 100 punktów, a zespół maksymalnie 300 punktów turniejowych.
  • Test będzie podzielony na dwie części po 50 pytań. Łączny czas na rozwiązanie obu części testu będzie wynosił 100 minut. Uczestnicy będą otrzymywać drugą część testu bezpośrednio po oddaniu karty odpowiedzi pierwszej części.
  • Każda część testu składa się z karty pytań i karty odpowiedzi. Oddana w przepisowym czasie wypełniona karta odpowiedzi jest podstawą do przyznania punktów uczestnikowi za rozwiązanie testu. Kartę pytań zatrzymuje uczestnik.
  • Test uczestnicy rozwiązują indywidualnie korzystając z własnych przyborów.
 4. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy i korzystania z zawartości apteczki (samarytanka).
  • Do konkurencji samarytanka uczestnicy przystępują z własną apteczką.
  • Konkurencja obejmuje znajomość zastosowania zawartości apteczki zespołu oraz zadania praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w domu, szkole, na szlaku. W trakcie realizacji zadania oceniane będą: radzenie sobie w sytuacji stresowej, odpowiedni dobór pomocy do sytuacji oraz wykorzystanie zasobów posiadanej apteczki.
  • Konkurencja rozgrywana jest zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
  • Zespół za prawidłowo wykonane zadanie może uzyskać maksymalnie 30 punktów turniejowych.
 1. Turystyczne ABC, praktyczny sprawdzian umiejętności przydatnych turyście.
  1. Konkurencja składa się z czterech konkursów wykonywanych zespołowo przez całą drużynę. Za wykonanie każdego zadania zespół może uzyskać od 0 do 20 punktów. Maksymalnie za Turystyczne ABC zespół może uzyskać 80 punktów.
  2. Pomiary terenowe
   1. Zespoły będą miały za zadanie dokonanie dwóch pomiarów odległości oraz azymutów pomiędzy punktami oznaczonymi w terenie.
   2. Przy pomiarze odległości niedozwolone jest korzystanie z wszelkich przyrządów mierniczych. Wliczają się w to nie tylko miary, linijki, ekierki i inne oznaczone co do długości przedmioty, ale wszystkie pomoce (np. uprzednio odmierzone sznury lub kije), które drużyna ze sobą przynosi.
   3. Pomiar azymutu zespół wykonuje z użyciem własnej busoli (kompasu). Nie dopuszcza się urządzeń elektronicznych.
   4. Za konkurencję można zdobyć od 0 do 20 punktów, w tym:
    • od 0 do 5 punktów za każdy z pomiarów odległości; błąd pomiaru do 2 m – 5 pkt, za każde kolejne 2 m błędu zespołowi odejmuje się po 0,5 pkt.
    • od 0 do 5 punktów za każdy z pomiarów azymutu; błąd pomiaru do 4⁰ - 5 pkt; za każde kolejne 4⁰ błędu zespołowi odejmuje się po 0,5 pkt.
   5. Czas wykonania konkurencji wynosi 8 minut. Przekroczenie czasu skutkuje odjęciem 1 punktu.
  3. Rozpoznawanie drzew i krzewów Puszczy Kozienickiej
   1. Konkurencja sprawdza umiejętność rozpoznawania drzew i krzewów Puszczy Kozienickiej na podstawie okazów pędów ulistnionych lub z igliwiem (w zależności od stadium fenologicznego również kwiatostany), szyszek gatunków iglastych i ewentualnie nasion.
   2. Sędzia konkurencji przedstawi zespołowi po 5 okazów drzew i krzewów wybranych z listy, która stanowi załącznik do regulaminu konkurencji.
   3. Za prawidłowe rozpoznanie okazu i podanie pełnej nazwy zespół otrzymuje 2 pkt. (np. świerk pospolity), za podanie tylko nazwy częściowej (np. świerk) zespół otrzymuje 1 pkt.
   4. Za konkurencję można uzyskać maksymalnie 20 punktów turniejowych.
  4. Planowanie wycieczki – praca z mapą turystyczną
   1. Konkurencja sprawdza umiejętności posługiwania się mapą turystyczną.
   2. Zadania będą polegać na uzupełnieniu luk w opisie wycieczki na podstawie mapy turystycznej. Każde uzupełnienie będzie punktowane za 1 lub 2 punkty.
   3. W kategorii szkół podstawowych zdania będą dotyczyć:
    • czytania treści mapy i jej interpretacji,
    • odczytywania wysokości bezwzględnej,
    • obliczania wysokości względnej,
    • obliczania odległości rzeczywistej,
    • obliczania powierzchni rzeczywistej w m2 lub km2,
    • mierzenia azymutu,
    • obliczania czasy przejścia trasy
   4. W kategorii szkół ponadpodstawowych zdania będą obejmować zakres dla szkół podstawowych oraz dodatkowo:
    • obliczanie powierzchni rzeczywistej w hektarach,
    • obliczanie skali mapy,
    • obliczanie spadku (nachylenia) w % lub ‰,
    • obliczanie czasu przejścia z uwzględnieniem różnic wysokości.
   5. Zespół będzie mógł korzystać z: kalkulatora prostego, linijki, ekierki, kątomierza, ołówka, lupy.
   6. Za konkurencję można uzyskać maksymalnie 20 pkt turniejowych.
  5. Rozpoznawanie atrakcji turystycznych województwa mazowieckiego
   1. Konkurencja zostanie przeprowadzona w formie multimedialnego quizu. Będzie on zawierał 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru.
   2. Za prawidłową odpowiedź zespół uzyskuje 1 punkt, za złą lub brak – 0 pkt. Za konkurencję można zdobyć od 0 do 20 punktów.
   3. Czas udzielania odpowiedzi na pytanie to 35 sekund.
   4. Uczestnicy będę rozpoznawać atrakcje turystyczne województwa mazowieckiego na podstawie fotografii. Fotografie będą przedstawiać obiekty opisane w „Kanonie krajoznawczym województwa mazowieckiego” oraz na stronie https://www.mrot.pl/category/atrakcje-turystyczne/
 2. Turystyczny Marsz na Orientację.
  1. Marsz na orientację przeprowadzany jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Zasadami punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację PTTK” ustanowionymi przez Komisję Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK (dostępne na stronie ino.pttk.pl).
  2. Konkurencja polega na zespołowym przejściu wyznaczonej trasy, odnalezieniu w określonej kolejności wszystkich punktów kontrolnych, uzyskaniu potwierdzenia pobytu, wykonaniu ewentualnych zadań dodatkowych określonych w regulaminie i przybyciu na metę w określonym czasie.
  3. Za marsz na orientację zespoły otrzymują punkty według przelicznika: P = [(K-D)/K] x 100, gdzie: P – punkty turniejowe, K – wartość trasy (suma wartości wszystkich punktów kontrolnych do potwierdzenia, obliczona zgodnie z „Zasadami punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację PTTK”), D – punkty karne uzyskane przez dany zespół, dla którego chcemy obliczyć punkty turniejowe.
  4. Zespół, który podczas marszu uzyskał więcej punktów karnych niż wynosi wartość trasy, otrzymuje 1 punkt turniejowy.
  5. Zespoły, które zostały podczas marszu zdyskwalifikowane, nie ukończyły marszu lub nie wystartowały w nim, otrzymują 0 punktów turniejowych.
  6. Czas pokonania trasy przez zespół, liczony jest do momentu stawienia się kompletnego zespołu na mecie marszu.
 1. Turystyczny rower.
  1. W konkurencji biorą udział wszyscy członkowie zespołu.
  2. Przed przejechaniem rowerowego toru przeszkód uczestnik ma do 1 minuty na dopasowanie wysokości siodełka, krótki przejazd na odcinku próbnym i ustawienie się na linii startu.
  3. Konkurencja będzie rozgrywana równolegle na 2 torach rowerowych.
  4. Tory przeszkód zawierają elementy z załącznika nr 2 do Regulaminu OMTTK PTTK - „Zasady przygotowania rowerowego toru przeszkód”. Wybrane przeszkody: slalom, przenoszenie przedmiotu, korytarz, łezka, równoważnia, rynna, tarka, meta.
  5. Czas przejazdu nie jest brany pod uwagę.
  6. Nieprzystąpienie przez członka zespołu do konkurencji powoduje nie przyznanie uczestnikowi żadnych punktów.
  7. Za popełnione błędy uczestnik otrzymuje punkty karne zgodnie z zasadami przedstawionymi w w/w załączniku.
  8. Każdy ze startujących może zdobyć 20 punktów turniejowych.
  9. Zespół może maksymalnie uzyskać 60 punktów turniejowych.
 2. Podczas odbywania się testów i konkurencji turniejowych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, „walkie-talkie”, minikomputerów i innych podobnych urządzeń elektronicznych. Grozi za to dyskwalifikacja zawodnika, a nawet całego zespołu.
 3. Posłużenie się środkami łączności elektronicznej jest dopuszczalne jedynie w sytuacji nadzwyczajnej związanej z bezpieczeństwem.
 4. Uczestnicy startują samodzielnie we wszystkich konkurencjach. Każda forma pomocy lub ingerencji w start podopiecznych ze strony opiekunów lub osób towarzyszących może stanowić podstawę dyskwalifikacji zespołu.
 5. W trakcie rozgrywania konkurencji turniejowych używanie map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione (dotyczy to również map w postaci cyfrowej, zabrania się korzystania z urządzeń do nawigacji satelitarnej z wgranymi mapami). Używanie niedozwolonych map może być podstawą dyskwalifikacji.
 6. W czasie trwania konkurencji uczestnicy OMTTK PTTK są zobowiązani do wykonywania poleceń sędziów oraz obsługi imprezy.
 7. Wszelkie protesty i skargi dotyczące konkurencji turniejowych należy złożyć do sekretariatu na piśmie z podpisami kapitana drużyny i opiekuna. Protesty będą przyjmowane do 2 godzin po opublikowaniu wyników konkurencji lub w ciągu 1 godziny od powrotu opiekunów z wycieczki szkoleniowej.
 8. W przypadku protestów komisja sędziowska zajmie się niezwłocznie ich rozpatrzeniem.

III. Bezpieczeństwo uczestników

 1. Finał przeprowadzany jest zgodnie z przepisami rozdziału 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.).
 2. Stan zdrowia uczestników Finału musi pozwalać na samodzielny, bez pomocy osób trzecich, udział w każdej konkurencji przewidzianej programem.
 3. Zespoły mogą uczestniczyć w Finale wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników podpisują oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział uczestnika w Finale.
 5. Każdy z uczestników Finału oraz jego rodzic(e) /opiekun prawny podpisuje oświadczenie:
  • o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem,
  • o zapoznaniu się z regulaminem OMTTK PTTK,
  • o stanie zdrowia pozwalającym na wzięcie udziału w poszczególnych konkurencjach.
 6. Opiekunowie zespołów przedkładają podpisane oświadczenia w momencie rejestracji drużyny w dniu rozpoczęcia Finału (oświadczenie dostępne w załączniku do regulaminu).
 7. Instytucje delegujące uczestników zespołu do udziału w Finale są zobowiązane do zapewnienia opieki i bezpieczeństwa w drodze na Finał i powrotu z niego, w tym dokonania stosownych ubezpieczeń, a także do zapewnienia dzieciom i młodzieży opieki w trakcie Finału z zastrzeżeniem dwóch kolejnych punktów.
 8. Za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników w czasie Finału pełną odpowiedzialność ponoszą opiekunowie zespołów, jednakże w czasie trwania konkurencji opiekę sprawują organizatorzy i inne osoby przez nich wskazane.
 9. Podczas Finału, na czas rozgrywania konkurencji, w których bezpośredni opiekunowie drużyn nie towarzyszą podopiecznej młodzieży, za młodzież odpowiadają sędziowie konkurencji oraz organizatorzy będący nauczycielami bądź posiadający uprawnienia uznawane w przepisach Ministerstwa Edukacji Narodowej (instruktora lub przodownika turystyki, przewodnika lub pilota, instruktora harcerskiego, wychowawcy form wypoczynku młodzieży).
 10. W gronie sędziów i organizatorów znajdą się również uznane przez organizatora Finału osoby o innych kwalifikacjach i praktyce zawodowej niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia i oceny w poszczególnych konkurencjach.
 11. Organizator ubezpiecza wszystkich uczestników Finału, ich opiekunów oraz osoby towarzyszące od NNW. Polisa obejmuje ochroną czas od 06 do 9 czerwca 2024 r.
 12. Sędziowie i organizatorzy Finału odpowiadają za dopuszczenie sprzętu niezbędnego do rozegrania poszczególnych konkurencji.
 13. Sędziowie i organizatorzy Finału oraz towarzyszący zespołom opiekunowie po podpisaniu umowy wolontariatu są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w ramach ubezpieczeń kadry PTTK i osób z PTTK współpracujących. Organizatorzy zgłaszają Finał do kalendarza imprez PTTK oraz podpisują z osobami, które nie są członkami kadry PTTK umowy cywilnoprawne lub o współpracy (wolontariat).
 14. W przypadku zaistnienia nagłych zdarzeń i wypadków losowych należy o nich niezwłocznie powiadomić organizatorów.

IV. Zasady organizacyjne Finału

 1. W czasie trwania Finału i rozgrywania konkurencji obowiązuje zakaz samodzielnego wyjścia poza teren rozgrywanych konkurencji, bez nadzoru opiekunów zespołów i wiedzy organizatorów. Po rozpoczęciu poszczególnych konkurencji obowiązuje zakaz przebywania w miejscu ich rozgrywania osób innych niż uczestnicy i organizatorzy.
 2. Na terenie bazy Finału i miejscach noclegowych obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych i stosowania używek. Osoby będące w trakcie Finału pod wpływem alkoholu lub innych używek mogą zostać zdyskwalifikowane.
 3. W czasie trwania Finału obowiązuje noszenie identyfikatorów przez uczestników, opiekunów, gości i osoby towarzyszące wcześniej zgłoszone. Bez identyfikatorów nie dopuszcza się uczestników do udziału w konkurencjach turniejowych, a opiekunów i gości do udziału w wycieczkach. Osobom bez identyfikatorów nie będą wydawane posiłki.
 4. W trakcie rozgrywania konkurencji turniejowych uczestnicy biorą w nich udział w koszulkach dostarczonych przez organizatorów.
 5. Odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu noclegu, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym nie ponosi organizator. Cenne rzeczy, przedmioty można zdać do depozytu.
 6. Za straty i zniszczenia odpowiedzialność materialną ponosi sprawca szkody.

V. Przepisy końcowe

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie „Regulamin OMTTK PTTK”.
 2. Finał realizowany jest w ramach działalności statutowej PTTK, z zachowaniem wytycznych wynikających z przepisów oświatowych.
 3. Udział w Finale oznacza zgodę na publikację wizerunku w relacjach zdjęciowych i filmowych; imienia, nazwiska, nazwy szkoły/placówki i miejscowości w protokole, listach uczestników, komunikatach końcowych. Materiały te są dostępne publicznie.
 4. Uczestnicy i opiekunowie biorący udział w Finale akceptują postanowienia niniejszego regulaminu. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu może skutkować dyskwalifikacją uczestnika bądź też drużyny z rywalizacji turniejowej.
 5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do aktualizacji niniejszego regulaminu. Kolejne wersje regulaminu będą oznaczone datą.
 7. Regulamin został przyjęty przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK.

VI. Załączniki:

Dostępne na stronie https://kozienice.pttk.pl/index.php/aktualnosci-omttk/209-regulamin-finalu-centralnego

polecane