Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, lata 2013-2019

Regulamin obowiązujący w latach 2013-2019.

Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego
„Poznajemy Ojcowiznę”

 

I. Założenia ogólne

 1. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” (zwany dalej konkursem) jest inicjatywą z zakresu edukacji krajoznawczo-turystycznej, kierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej.
 2. Konkurs ma charakter cykliczny, odbywa się nieprzerwanie od roku 1994, w edycjach realizowanych w trakcie roku szkolnego.
 3. Organizatorami konkursu są: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (w imieniu którego nadzór merytoryczny i organizacyjny sprawuje Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK) i redakcja miesięcznika turystyczno-krajoznawczego „Poznaj swój kraj”.
 4. Konkurs, stanowi formę edukacji nieformalnej kierowanej do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jest jednym z najstarszych tego typu przedsięwzięć w Polsce.
 5. W poszczególnych edycjach, jak i na poszczególnych etapach, współorganizatorami konkursu mogą być instytucje, placówki i organizacje edukacyjne, kulturalne itp. spoza środowiska PTTK.
 6. Informacje związane z konkursem publikowane są na stronie internetowej www.mlodziez.pttk.pl.

II. Cel konkursu

 1. Głównym celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania Ziemi Ojczystej, promowanie Małych Ojczyzn, dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć czasów współczesnych.
 2. Celami szczegółowymi konkursu są:
  1. pogłębianie wiedzy o miejscu zamieszkania, walorach krajoznawczo-turystycznych kraju poznawanych indywidualnie lub zespołowo podczas wędrówek
  2. rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu
  3. rozwijanie wśród młodych krajoznawców pasji do poznawania i opisywania swojej Ojczyzny
  4. nauka dokumentowania poznawanych obiektów przy pomocy fotografii, rysunku, nagrań dźwiękowych, filmowych
  5. kontynuowanie i upowszechnianie krajoznawczych tradycji rodzinnych, środowiskowych, szkolnych oraz regionalnych
  6. integrowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk
  7. wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży poprzez krajoznawstwo, turystykę oraz popularyzację swojej Małej Ojczyzny
  8. zapobieganie, poprzez udział w konkursie, patologiom i przemocy wśród dzieci i młodzieży
  9. budowanie poczucia dumy narodowej z bycia Polakiem

III. Zasady udziału i organizacji konkursu

 1. Konkurs na wszystkich etapach przeprowadzany jest w trzech kategoriach: prace tradycyjne indywidualne, prace tradycyjne zespołowe, prace multimedialne (indywidualne i zespołowe oceniane łącznie). Prace zespołowe mogą być tworzone przez grupy liczące od 2 do 4 uczestników.
 2. Konkurs przeprowadzany jest w następujących typach szkół: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.
 3. W konkursie ustanowiona jest kategoria międzynarodowa. Może w niej brać udział młodzież polonijna w wieku do lat 19. Prace pochodzące spoza granic Polski należy przesłać w terminie do 1 marca danego roku, na adres: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, z dopiskiem „Poznajemy Ojcowiznę”.
 4. Podstawą udziału w konkursie jest samodzielne przygotowanie pracy konkursowej, w oparciu o własną dokumentację krajoznawczo-turystyczną. Praca konkursowa jest rodzajem opracowania krajoznawczego, w którym autor lub autorzy opisują w ciekawy sposób np.: obiekty krajoznawcze, tradycje kulturowe, wydarzenia historyczne, wzbogacając opis własnymi zdjęciami, rysunkami, wywiadami lub innym materiałem dokumentacyjnym.
 5. Praca konkursowa może powstać w ramach projektu uczniowskiego, przygotowanego np. w czasie zajęć z edukacji regionalnej, historii, geografii, przyrody, języka polskiego.
 6. Przykładowy zakres tematyczny prac:
  1. mój dom rodzinny, moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska
  2. dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje
  3. historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci
  4. ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju
  5. moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo-turystyczne
  6. moja szkoła, historia i tradycje SKKT PTTK w mojej szkole
  7. Moja Ojcowizna – jej miejsce w Polsce i Europie
  8. losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju
  9. aktualne wydarzenia, rocznice i jubileusze
 7. Prace zgłaszane do konkursu powinny zawierać elementy własnej oceny: obserwowanych zjawisk, zebranego materiału – unikać należy zbytniego i dosłownego korzystania z istniejących już opracowań (nadmierne cytowanie z przewodników i innych opracowań krajoznawczych będzie prowadziło do dyskwalifikacji pracy).
 8. Przygotowywane prace nie mogą być wykonywane w formacie większym niż A4. Praca konkursowa wraz z załącznikami swą objętością nie może przekraczać 60 stron. Prace multimedialne powinny trwać maksymalnie 15 minut.
 9. Przez prace multimedialne rozumie się: filmy, prezentacje na CD, strony www – niebędące uzupełnieniem, bądź rozszerzeniem prac drukowanych lub pisanych ręcznie. Nadsyłane prace multimedialne muszą odtwarzać się z nośnika, na którym zostały przygotowane (serwer www) lub przesłane (CD, DVD, pamięć przenośna). Autor zobowiązany jest podać nazwę i numer minimalnej wersji programu, w którym praca powinna być odtwarzana.
 10. Przygotowując pracę na konkurs, autorzy mogą korzystać z rad i pomocy opiekuna pracy oraz konsultacji z doświadczonymi krajoznawcami.
 11. Prace indywidualne lub zespołowe mogą być przygotowane przez uczestników pod opieką jednego nauczyciela lub innej pełnoletniej osoby. W przypadku zespołów liczących 3 i 4 uczestników dopuszcza się przygotowywanie prac pod opieką dwóch nauczycieli, osób pełnoletnich.
 12. W przypadku prac drukowanych lub pisanych ręcznie na stronie tytułowej pracy należy umieścić następujące dane: tytuł pracy, imię/imiona i nazwisko/nazwiska autora/autorów oraz imię/imiona i nazwisko/nazwiska opiekuna/opiekunów. Na kolejnej stronie należy umieścić dane według wzoru, którym jest „Karta identyfikacyjna pracy” (zwana dalej kartą) stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  W przypadku prac multimedialnych, dane te zawarte są na „Karcie identyfikacyjnej pracy” natomiast nośnik, na którym znajduje się praca, powinien być oznaczone w sposób pozwalający zidentyfikować autora i tytuł pracy.
 13. Do każdej pracy zgłaszanej na konkurs musi zostać załączona wypełniona karta. Nie może być ona połączona z pracą w sposób trwały – należy zachować możliwość jej odłączenia bez możliwości uszkodzenia zarówno karty jak i pracy.
  Dane zawarte w karcie stanowią dla organizatorów poszczególnych etapów konkursu, podstawę do przygotowania protokołów, list rankingowych oraz dyplomów dla uczestników.
  Oryginalna karta wędruje wraz z pracą poprzez poszczególne etapy konkursu i jest archiwizowana przez organizatora najwyższego etapu, do którego trafiła praca. Organizatorzy etapów niższego szczebla mogą sporządzić kserokopie karty.
 14. Strona końcowa pracy powinna zawierać bibliografię (wykaz publikacji, opracowań i innych źródeł, z których korzystano przy jej pisaniu).
 15. Konkurs realizowany jest w etapach: szkolnym; powiatowym (oddziałowym), wojewódzkim i centralnym.
 16. Etapy: szkolny, powiatowy (oddziałowy) organizują jednostki PTTK (koła, kluby, oddziały).
  Etap szkolny może przeprowadzić dana placówka oświatowa, wysyłając na etap wyższy, ilość prac ustaloną z organizatorem wyższego etapu. W przypadku gdy na danym terenie nie jest organizowany etap powiatowy (oddziałowy), prace z etapu szkolnego mogą być złożone na etap wojewódzki.
  Etap wojewódzki organizują poszczególne jednostki regionalne (struktury wojewódzkie) PTTK. Wykaz adresów jednostek regionalnych PTTK zawiera załącznik nr 2.
  Jednostki regionalne PTTK mogą powierzyć organizację etapu wojewódzkiego oddziałom PTTK.
  Etap centralny organizuje Zarząd Główny PTTK.
 17. Terminy zgłaszania prac na poszczególne etapy konkursu:
  1. etap szkolny – do 1 grudnia
  2. etap powiatowy (oddziałowy) – do 15 stycznia
  3. etap wojewódzki – do 1 marca
  4. etap centralny – do 31 marca

IV. Etap szkolny, powiatowy (oddziałowy), wojewódzki

 1. Organizatorami poszczególnych etapów konkursu są ogniwa PTTK, korzystające z pomocy władz oświatowych, samorządowych i administracyjnych odpowiednich szczebli.
 2. W każdym z etapów organizatorzy powołują komisje oceniające prace. W składzie tych komisji powinny znaleźć się osoby kompetentne do oceny wartości prac pod względem:
  • zawartości merytorycznej opracowania (np. wiedzy krajoznawczej, historycznej, geograficznej, etnograficznej),
  • oceny poziomu literackiego oraz wyrazu artystycznego pracy (np. przyjęte rozwiązania plastyczne, jakość fotografii, strona edytorska),
  • oceny poziomu technicznego prac, szczególnie w przypadku prac multimedialnych.
 3. Komisje konkursowe poszczególnych etapów, rozpoczynają swoją pracę niezwłocznie po dostarczeniu prac konkursowych w ustalonym przez organizatorów terminie. Organizator danego etapu jest zobowiązany przekazać prace na etap wyższy w regulaminowym terminie. Uroczysty finał i podsumowanie danego etapu konkursu może zostać przeprowadzone w terminie późniejszym.
 4. Finały konkursu na poszczególnych etapach, powinny w swoich programach uwzględniać prezentację prac, wystawy, dyskusje nad metodami sporządzania dokumentacji krajoznawczej oraz takie formy podsumowania konkursu, które dawać będą satysfakcję autorom za ich trud włożony w przygotowanie prac.
 5. Należy dążyć do nagradzania i wyróżniania jak największej grupy autorów prac na każdym z etapów konkursu. O liczbie prac zgłaszanych do etapu powiatowego (oddziałowego) i wojewódzkiego decydują bezpośrednio ich organizatorzy.
 6. Organizatorzy konkursu, na poszczególnych jego etapach, mogą działać w oparciu o lokalne regulaminy lub ustalenia dotyczące konkursu pod warunkiem ich zgodności z niniejszym regulaminem.
 7. Na poszczególnych etapach do wojewódzkiego włącznie, dopuszcza się załączniki do pracy w postaci makiet, gablot itp. Na etap centralny, należy przesłać tylko prace, w formacie nie większym niż A4, z ewentualną dokumentacją fotograficzną ponadwymiarowych załączników. Dokumentację sporządza komisja konkursowa i przesyła wraz z protokołem.
 8. Na etap centralny, organizator etapu wojewódzkiego ma prawo zgłosić maksymalnie 10 najlepszych prac (w trzech typach szkół, po jednej w każdej kategorii):
  1. spośród prac ze szkół podstawowych, trzy prace:
   • jedną pracę w kategorii indywidualnej
   • jedną pracę w kategorii zbiorowej
   • jedną pracę multimedialną indywidualną lub zespołową
  2. spośród prac ze szkół gimnazjalnych, trzy prace:
   • jedną pracę w kategorii indywidualnej
   • jedną pracę w kategorii zbiorowej
   • jedną pracę multimedialną indywidualną lub zespołową
  3. spośród prac ze szkół ponadgimnazjalnych, trzy prace:
   • jedną pracę w kategorii indywidualnej
   • jedną pracę w kategorii zbiorowej
   • jedną pracę multimedialną indywidualną lub zespołową
  4. organizator etapu wojewódzkiego, ma prawo zgłosić na etap centralny jedną pracę, wybraną spośród wszystkich prac ocenianych na etapie wojewódzkim, bez względu na kategorię i typ szkoły.
 9. Organizator etapu wojewódzkiego, może zgłosić mniejszą liczbę prac niż wymieniono w punkcie IV.7 podpunktach a), b), c), d). W przypadku zgłoszenia na etap centralny w którymś z punktów większej ilości prac, do oceny zostanie zakwalifikowana automatycznie jedynie praca uwidoczniona w protokole z etapu wojewódzkiego na miejscu pierwszym.
 10. Podstawą zgłoszenia prac na etap centralny jest protokół z posiedzenia wojewódzkiej komisji konkursowej, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 11. Każda praca zgłaszana na etap centralny musi posiadać załączoną „Kartę identyfikacyjną pracy”.
 12. Protokół, o którym mowa powyżej, wraz z pracami i kartami identyfikacyjnymi powinien być dostarczony do Zarządu Głównego PTTK w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca (jest to ostateczna data dostarczenia przesyłki do ZG PTTK. Na przesyłce należy umieścić dopisek „Poznajemy Ojcowiznę”). Organizator etapu wojewódzkiego dodatkowo przesyła protokół komisji etapu wojewódzkiego w edytowalnej postaci elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. (w tytule e-maila należy wpisać „Poznajemy Ojcowiznę”).

V. Etap centralny

 1. Ocenie podlegają prace nagrodzone na etapie wojewódzkim oraz nadesłane przez młodzież polonijną. Ocena prac dokonywana jest przez Jury Konkursu powoływane przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK. Jury Konkursu pracuje zgodnie z regulaminem ustalonym przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK i dokonuje oceny prac zgłoszonych na etap centralny.
 2. Nagrody przyznawane laureatom etapu centralnego konkursu:
  1. udział w Centralnym Zlocie Laureatów
  2. dyplomy, nagrody książkowe lub rzeczowe otrzymują autorzy prac za zdobycie Grand Prix w poszczególnych typach szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz w kategorii multimedialnej (bez podziału na typy szkół)
  3. dyplomy, nagrody książkowe lub rzeczowe otrzymują autorzy prac za miejsca I-III w każdym typie szkół, oddzielnie dla każdej kategorii: prace tradycyjne indywidualne, prace tradycyjne zespołowe, prace multimedialne (indywidualne i zespołowe oceniane łącznie)
  4. dyplomy za udział w konkursie otrzymują autorzy wszystkich prac ocenianych na etapie centralnym (maksymalnie 10 prac zgłoszonych z danego województwa, dopuszczonych do postępowania konkursowego)
  5. podziękowania otrzymują wszyscy opiekunowie prac zgłoszonych na etap centralny.
 3. Na etapie centralnym przyznawane są nagrody specjalne:
  • im. Łukasza Wojeckiego – tragicznie zmarłego, wielokrotnego laureata konkursu na szczeblu krajowym; fundowana przez Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK, dla autora(rów) jednej z prac zgłaszanych na etap centralny.
  • im. Heleny Cieślak – Członka Honorowego PTTK, pomysłodawczyni konkursu. Nagroda przyznawana jest dla opiekunów, szczególnie zasłużonych w przygotowywaniu uczestników konkursu.
 4. Zależnie od poziomu i zawartości merytorycznej prac, przewiduje się nagrody specjalne fundowane przez organizacje, instytucje, stowarzyszenia, redakcje i sponsorów konkursu.
 5. Każdą edycję konkursu kończy Centralny Zlot Laureatów, organizowany co roku na terenie innego województwa z programem krajoznawczym i kulturalnym obejmującym uroczystość wręczenia nagród.
 6. Nadesłane na etap centralny prace, które nie zostaną nagrodzone, są odsyłane na podany w pracy adres opiekuna w terminie trzech miesięcy od zakończenia danej edycji konkursu.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nagrodzonych na okres jednego roku od zakończenie danej edycji konkursu. Prace te, są prezentowane na wystawach pokonkursowych.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację danych osobowych autora i opiekuna (imię, nazwisko, miejscowość, szkoła) w protokołach konkursu oraz oficjalnych informacjach konkursowych.
 2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość publikowania wybranych prac konkursowych zgodnie z prawem autorskim.
 3. Autorzy prac, wyrażają pisemną zgodę na ewentualną publikację opracowań w dowolnej formie przez organizatorów (załącznik nr 1).
 4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Radzie Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK.
 5. Na podstawie niniejszego regulaminu, corocznie we wrześniu Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK publikuje komunikat organizacyjny dotyczący aktualnej edycji konkursu.
 6. Znowelizowany regulamin, zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 342/XVII/2012 z dnia 30 czerwca 2012 roku, wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013.

Załączniki do regulaminu:Regulamin „Poznajemy Ojcowiznę” do pobrania w pliku Word (bez załączników, prosimy pobierać je oddzielnie):

Znak, logo „Poznajemy Ojcowiznę” jest udostępnione w dziale „Do pobrania”

 

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane