o Radzie

O Radzie

 

Czym jest Rada?

Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK została powołana jako organ doradczy Zarządu Głównego PTTK.

Formalnie?

Radę tworzy 9 osób wybranych na 4 letnią kadencję, skład zatwierdził ZG PTTK. Poza spotkaniami roboczymi w gestii Rady pozostaje koordynacja i organizacja finałów 4 konkursów: OMTTK PTTK, "Poznajemy Ojcowiznę", Konkurs Krasomówczy i na Najlepsze SKKT.

Zadania?

Rada w trakcie kadencji realizuje zadania związane z działalnością PTTK w środowisku młodzieży szkolnej. Jako organ ZG PTTK wnioskuje, pozyskuje środki przeznaczane na działalność np. szkolenia, konferencje, imprezy ogólnopolskie przeznaczone dla młodzieży i promujące turystykę w środowisku młodzieżowym. W roku 2009 w ramach Roku Młodzieży zorganizowano sesję popularnonaukową w Poznaniu dotyczącą roli krajoznawstwa w szkole. W 2019 roku w ramach Roku Młodych "Z PTTK wspólnym szlakiem" Rada przygotowała nowe propozycje programowe skierowane do ruchu turystyczno-krajoznawczego wśród młodzieży.

Przedstawianie właściwym władzom wniosków, opinii i postulatów związanych problemowo z krajoznawstwem i turystyką dzieci i młodzieży, w ramach udzielonych pełnomocnictw. Opiniuje w imieniu PTTK projekty aktów prawnych w  sprawach, istotnych z punktu widzenia turystyki.

Jako jednostka ZG PTTK, Rada ma obowiązek realizować uchwały Walnego Zjazdu i Zarządu Głównego dotyczące dzieci i młodzieży.

Dba o atrakcyjność oferty turystycznej PTTK kierowanej do młodych turystów np. poprzez inicjatywę ustanowienia Dziecięcej Odznaki Turystycznej (DOT PTTK) czy Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej (MOK PTTK).

Organizowanie ogólnopolskich przedsięwzięć programowych w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej. Rok 2009 na wniosek Rady ZG PTTK ogłosił Rokiem Dzieci i Młodzieży w PTTK. W ramach obchodów zorganizowane zostało dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki:  I Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki w Biłgoraju. Rok 2019 ogłoszono Rokiem Młodych "Z PTTK wspólnym szlakiem" .

Wyznaczanie kierunków działalności, inspirowanie i koordynacja działalności wojewódzkich i między oddziałowych rad  i komisji ds. młodzieży szkolnej.

Działalność wydawnicza opiera się na opracowywaniu oraz wydawaniu materiałów szkoleniowych, informacyjnych i popularyzatorskich, poradników oraz innych wydawnictw przeznaczonych dla opiekunów SKKT PTTK i młodzieży szkolnej. Najświeższą pozycją w biblioteczce turystycznej stanowi „Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty”, wydany przy dofinansowaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z czym można zwrócić się do Rady?

Z problemami merytorycznymi dotyczącymi funkcjonowania SKKT PTTK. Z prośbą o udzielenie informacji dotyczących finałów konkursów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Z pomysłami na uatrakcyjnienie turystyki i krajoznawstwa najmłodszych turystów.

 

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane