o Radzie

Regulamin Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin uchwalony przez Zarząd Główny PTTK na podstawie art.28 ust.2 pkt 8 Statutu PTTK, określa zakres i tryb działania, organizację i zasady tworzenia Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK.

Rozdział II

Zadania i zakres działania

§ 2

1. Do zakresu działania Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań PTTK w środowisku młodzieży szkolnej, w szczególności fachowe doradztwo dla Zarządu Głównego PTTK, kształtowanie polityki w tej dziedzinie oraz koordynacja i aktywizowanie działalności wojewódzkich, międzyoddziałowych i oddziałowych rad/komisji na rzecz pracy wśród dzieci i młodzieży.
2. Rada, w ramach udzielonych pełnomocnictw, może występować w imieniu Zarządu Głównego PTTK do właściwych władz.
3. Rada sporządza plan pracy na okres kadencji ujmując w nim zadania do realizacji. Plan pracy podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTTK.

§ 3

Do zadań Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK należy w szczególności:
1. realizowanie zadań wynikających z uchwał Walnego Zjazdu PTTK i Zarządu Głównego PTTK,
2. inspirowanie i koordynowanie działalności wojewódzkich, międzyoddziałowych i oddziałowych rad/komisji ds. młodzieży szkolnej oraz prowadzenie ich ewidencji,
3. przedstawianie właściwym władzom wniosków, opinii i postulatów dotyczących problemów związanych z krajoznawstwem i turystyką dzieci i młodzieży, w ramach udzielonych pełnomocnictw oraz opiniowanie w imieniu PTTK projektów aktów prawnych w tych sprawach, istotnych z punktu widzenia turystyki,
4. rozwijanie wszelkich turystycznych form działania w szkołach, realizując przy tym potrzeby turystyczne i krajoznawcze dzieci i młodzieży,
5. szkolenie i dokształcanie opiekunów Szkolnych Kół/Klubów Krajoznawczo –Turystycznych PTTK;
6. opracowywanie oraz wydawanie materiałów szkoleniowych, informacyjnych i popularyzatorskich, poradników oraz innych wydawnictw przeznaczonych dla opiekunów SKKT PTTK i młodzieży szkolnej,
7. w ramach udzielonych pełnomocnictw utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami i instytucjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi oraz reprezentowanie w nich PTTK,
8. organizowanie ogólnopolskich przedsięwzięć programowych w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej,
9. inspirowanie badań naukowych z zakresu poznawania potrzeb i preferencji turystycznych młodych ludzi oraz organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów propagujących i promujących turystykę w środowisku młodzieżowym,
10. dbanie o atrakcyjność oferty turystycznej PTTK kierowanej do młodych turystów,
11. wykonywanie innych zadań wynikających ze specyfiki działań Rady,
12. prowadzenie strony internetowej Rady,
13. prowadzenie oceny ogólnopolskich przedsięwzięć programowych związanych z młodzieżą szkolną.

§ 4

1. Rada może organizować okresowe narady, których zadaniem jest analizowanie działalności w dziedzinie przez nią reprezentowanej oraz wypracowywanie kierunków dalszej działalności.
2. Rada może realizować swoje zadania z komisjami i zespołami oraz innymi organami fachowymi i jednostkami ZG PTTK, których przedstawiciele, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach z głosem doradczym.
3. W przypadku, jeżeli działalność Rady wchodzi w zakres działania innego organu fachowego Zarządu Głównego PTTK, działania powinny być uzgadniane między nimi. Sprawy sporne i kompetencje rozstrzyga Zarząd Główny PTTK.

§ 5

Zakres działań i zadania, o których mowa w § 2 – 4 Rada realizuje na podstawie rocznego planu pracy oraz środków finansowych przyznanych w ramach budżetu ZG PTTK. Rada może korzystać ze środków finansowych przyznanych Zarządowi Głównemu PTTK na zadania zlecone, a także z innych środków.

Rozdział III

Zasady tworzenia

§ 6

1. Radę powołuje Zarząd Główny PTTK na czas trwania swojej kadencji, przy czym kadencja Rady obejmuje okres pomiędzy powołaniem i odwołaniem Rady przez Zarząd Główny PTTK.
2. Liczba członków Rady nie może przekroczyć 9 osób.

§ 7

1.   Powołanie Rady przez Zarząd Główny PTTK, o którym mowa w § 6, powinno odbyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy po Walnym Zjeździe PTTK.
2. Propozycje składu Rady, w tym jej przewodniczącego zgłasza Zarządowi Głównemu PTTK Sekretarz Generalny w porozumieniu z członkiem ZG, który z racji swoich obowiązków odpowiada za ten zakres zadań.

Rozdział IV

Organizacja i tryb pracy

§ 8

Przewodniczący Rady proponuje spośród pozostałych członków Rady: wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady. Zatwierdzenie osób na funkcjach wiceprzewodniczących i sekretarza następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego PTTK.

§ 9

1. Rada działa bezpośrednio w składzie oraz przez powołane przez siebie, w razie potrzeby podkomisje lub zespoły robocze, których członkami mogą być także osoby nie będące członkami Rady.
2. Podkomisje lub zespoły działają w wewnętrznej strukturze Rady i na zewnątrz mogą występować wyłącznie z jej upoważnienia.

§ 10

1. Zebrania Rady zwoływane są przez przewodniczącego lub osobę przez niego upoważnioną w miarę potrzeb wynikających z ich zadań i specyfiki działania, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. O terminie i porządku obrad zebrania należy powiadomić Zarząd Główny.
2. Prawo zwoływania zebrania Rady przysługuje również Zarządowi Głównemu PTTK.
3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. Uchwały Rady przekazywane są ZG PTTK.
4. Zebrania Rady są protokołowane, zaś dokumentacja jej działalności jest przechowywana w biurze ZG PTTK a następnie archiwizowana. Protokoły i dokumenty z posiedzeń Rady przekazywane są do wiadomości wszystkich członków Rady drogą elektroniczną. Informacje o problematyce spotkań Rady zamieszczane są na stronie www Rady.
5. Obsługę biurową Rady zapewnia Biuro ZG PTTK.

§ 12

Zarządowi Głównego przysługuje prawo do:
- uchylenia uchwał Rady, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutem PTTK i niniejszym regulaminem.
- zawieszania lub odwoływania członka Rady, jeżeli jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK i niniejszym regulaminem.
- zawieszania lub odwoływania Rady, jeżeli jej działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK i niniejszym regulaminem.
W przypadku odwołania Rady, Zarząd Główny najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od daty odwołania powołuje nową Radę.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 13

Rada używa podłużnej pieczęci firmowej (tzw. nagłówkowej) z napisem: Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze. Zarząd Główny. Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej wraz z: nr kodu, adresu, telefonu, fax – u.

§ 14

1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Głównego PTTK.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu PTTK i Regulaminu ZG PTTK.

§ 15

1. Uchyla się regulamin Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej z dnia 10.10.1998 r.
2. Regulamin niniejszy, zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 123/XVI/2006 z dnia 22 października 2006 roku, wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane