Koncepcja kształcenia kadry w PTTK

Przygotowany w Polskim Towarzystwie Turystyczno Krajoznawczym system kształcenia kadry wyszedł naprzeciw potrzebie podnoszenia i doskonalenie kwalifikacji członków PTTK.
System określa nie tylko wymagania dla szkoleń specjalistycznych Kadry programowej, ale także dla szkoleń podstawowych,
w których mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Towarzystwa. Koncepcje kształcenia Kadr w ramach Towarzystwa
zatwierdził ZG PTTK uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 180/93 z dn. 15.01.1993 r.
W załączniku do uchwały wyżej wymienionej czytamy:
„Kadrę programową PTTK stanowią członkowie Towarzystwa, którzy dobrowolnie przyjęli na siebie obowiązki propagowania idei, celów i zadań Towarzystwa oraz aktywnego,
przyczyniania się do ich realizacji, a także krzewienia krajoznawstwa jako podstawy programowej oraz zdobyli odpowiednią wiedzę fachową i otrzymali odpowiednie uprawnienia nadane im przez Zarząd Główny PTTK”.

Koncepcja kształcenia kadr programowych PTTK przedstawiona w załączniku do uchwały informuje także o prawach i obowiązkach kadry programowej.
Należą do nich m.in. popularyzacja idei, celów i zadań związanych z działalnością Towarzystwa na drodze aktywnej i różnorodnej działalności mającej na celu doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z organizowaniem i prowadzeniem imprez turystycznych w ramach posiadanych uprawnień. Członkowie kadry muszą dbać o kulturę uprawiania turystyki pośród członków PTTK, ale i osób nie zrzeszonych w Towarzystwie.
Kształcenie kadry programowej ma na celu przygotowanie członków Towarzystwa do pracy w PTTK, przy realizacji nie tylko zadań programowych, ale i organizacyjnych. Szkolenia przygotowywane są na podstawie opracowanych przez poszczególne komisje ramowych programów szkoleń zatwierdzonych przez ZG PTTK. Ewidencje członków kadry prowadzą komisje. W ich gestii pozostają ustalenia związane z trybem kształcenia (stacjonarny, zaoczny lub mieszany).
Szkolenia prowadzone mogą być przez oddziały dla członków kadry programowej działających w ramach oddziałów, lub komisje dla członów kadry programowej działających na szczeblu Towarzystwa. Dla prawidłowego przeprowadzenia kształcenia Komisje ZG i oddziały mogą przygotowywać i opracowywać materiały szkoleniowe związane z kształceniem kadry programowej PTTK.
Uprawnienia członka kadry programowej PTTK nadawane są w imieniu ZG PTTK poprzez komisje kandydatom, którzy spełnili wymogi regulaminu danych uprawnień. Opanowali wymagany w cyklu szkolenia materiał teoretyczny i praktyczny, co potwierdzono pozytywnym wynikiem z egzaminu.
Koszty związane z kształceniem kadry programowej PTTK pokrywane
mogą być ze środków budżetowych komisji ZG PTTK, środków własnych oddziałów PTTK, wpłat kandydatów na członków kadry programowej PTTK oraz innych środków, pochodzących również spoza Towarzystwa.
Członek kadry programowej PTTK w przypadku: rezygnacji, utraty praw publicznych i obywatelskich, rezygnacji z członkostwa lub usunięcia np. na wniosek sądu koleżeńskiego może utracić posiadane uprawnienia kadry.
Istnieje możliwość zawieszenia członka kadry programowej w jego uprawnieniach, na okres od 1 do 3 lat, co spowodowane może to być np. wynikiem wniosku sądu koleżeńskiego, negatywną oceną działalności podczas prowadzonej weryfikacji
czy na własną prośbę. Zawieszenia członka Kadry dokonać może: zarząd oddziału dla działających w jej ramach członków kadry.

O koncepcji Kształcenia Kadr przeczytasz więcej w artykułach znajdujacych się na stronie www.ptt.pl

Komentarz w tym Artykule
Musisz Zalogować się lub Zarejestrować aby wziąć udział w tej dyskusji.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane