Zadania Opiekuna SKKT PTTK

W przypadku szkolnych i młodzieżowych kół i klubów PTTK
opiekun jest jednym z najważniejszych „trybików”.
Na czym polega jego praca?

Na barkach opiekuna znajdują się nie tylko sprawy związane ze stroną merytoryczno-formalną podróży. Należy pamiętać, iż bycie opiekunem jest także dużym wysiłkiem wychowawczym. Odpowiedzialność za powierzonych opiece młodych ludzi oraz bycie wzorem postaw życiowych dla swych wychowanków jest nie łatwym zadaniem. Jednak nikogo przekonywać nie trzeba do wpływu SKKT, ich działalności, na rozwój postaw młodych ludzi. Wciąż nie w pełni doceniana w wielu placówkach szkolnych jest działalność SKKT. Tam gdzie od lat funkcjonują z powodzeniem, młodzież otrzymuje szansę na wielopłaszczyznowy rozwój nie tylko warsztatu krajoznawczego, ale także osobowości. Chcąc żyć w lepszej Polsce nauczmy nasze najmłodsze pokolenie żyć, cieszyć się, poznawać, przeżywać.

Szkolne koła pozwalają na rozwijanie treści, które wychodzą poza ramy szkolne, jednak na bezpośredniej ich podstawie. Poprzez uczestnictwo w rajdach, złazach, wycieczkach PTTK, podnoszona jest problematyka turystyczno-krajoznawcza różnych regionów polski. Na wycieczkach uczyć można historii, biologii, geografii, matematyki. Zachodzą Państwo w głowę jak tego dokonywać? Wcale nie jest to nazbyt skomplikowane, właściwie każdy po zapoznaniu się z pracą szkolnego koła i wychowankami odnajdzie własną drogę, którą poprowadzi  uczniów w świat…

Wycieczki, podstawa turystyczno-krajoznawczej działalności SKKT, są szansą na rozwinięcie, poszerzenie wielu treści wykładanych podczas tradycyjnych lekcji. Od początku istnienia koła krajoznawczo-turystyczne młodzieży szkolnej prowadziły daleko idącą integrację. Zachodzącą nie tylko pomiędzy uczestnikami wypraw, ale także pomiędzy wiedzą tzw. książkową i praktyczną. 
Warto na szerszym polu uzmysłowić naszym pedagogom, iż działalność turystyczno-krajoznawcza w ramach PTTK pozwala nadal w sposób naturalny, podczas prowadzonych wycieczek i wyjazdów, integrować wiedzę.

Działalność turystyczno-krajoznawcza w oparciu o struktury Towarzystwa daje ciekawe możliwości. Wykorzystując w swej pracy np. odznaki rozpowszechnione przez Towarzystwo, uczyć można spostrzegawczości, zainteresowania otaczającym światem. Przezornie skonstruowane regulaminy nakierowują osoby zdobywające odznaki na ważne aspekty. Powiązane z poznaniem terenu, na którym odznaki są zdobywane, czy zgłębieniem wiedzy związanej z danym tematem. Z upływem czasu docenia się wymogi nawet tych regulaminów, które wydawały się nazbyt szczegółowe. Po odwiedzeniu wszystkich wskazanych miejsc, zdobywający dysponuje pełnym obrazem terenu, na co składa się wiedza geograficzna, przyrodnicza, ale i krajoznawcza. Wiedza jaką budujemy na podstawie autentycznych przeżyć (zwiedzania bezpośredniego) pozostaje w głowach na bardzo długo. W uczestnikach rozbudzana jest ciekawość świata. Powoduje ona brak obojętności na piękno i mijane podczas dorosłego życia krajobrazy, wioski, miasta. 
Odznaki są dobrym nośnikiem, dla prowadzenia edukacji. Początkowo fascynują poprzez emblematy (zwłaszcza najmłodszych), które można przyczepić w najrozmaitsze miejsca. Z biegiem czasu fascynacja przeradza się w potrzebę i chęć do poznawania bardziej szczegółowego regionów, w których przyszło wypoczywać, odwiedzić w trakcie szkolnych czy rodzinnych wycieczek. Pośród ponad 300 regulaminów nie sposób nie znaleźć dla siebie czegoś fascynującego.

Nie wielu z nas turystów wie, iż szlaki turystyczne jakie dziś spotykamy podczas wycieczek powstały i ewoluowały do formy obecnej za sprawą PTT, PTTK. Praktycznie podczas każdej wędrówki spotykamy się z tą najstarszą i największą skupiającą turystów organizacją. Choć stan szlaków na niektórych odcinkach pozostawia wiele do życzenia przy ponad 60 000 km szlaków turystycznych, można przymknąć oko. Nie da się w jednym roku na nowo odświeżyć wszystkich uczęszczanych przez turystów szlaków równocześnie.
PTTK to także baza noclegowa, schroniska, chatki, bazy namiotowe. Swym członkom oprócz noclegów Towarzystwo zapewnia także ubezpieczenie NNW, a kadrze - więc i opiekunom SKKT - ubezpieczenie OC. Nie wspominając o pokaźnej liczbie udzielających rabatów punktów usługowych czy sklepów np. HiMountain.

W pracy szkolnego koła zaangażowany może być każdy z członków rady pedagogicznej. Wiele z treści dotyczy historii, wiedzy o sztuce, geografii, przyrody, pojawiają się zagadnienia matematyczne obserwowane są podczas wycieczek procesy fizyczne i chemiczne. Po powrocie z wycieczki przygotowywane są teksty do kronik czy współcześnie na blogi internetowe. Przy tej pracy wykazać mogą się przecież poloniści. Widoczne jest szerokie spektrum nie tylko oferty, ale i możliwości w jakich nauczyciele tak różnych dziedzin mogą prowadzić realizacje siebie a także swych planów zawodowych.

Kiedy realizować te treści, prowadzić i organizować wycieczki? Najczęściej wycieczki organizowane są w weekendy. Ustawodawca ułatwił nauczycielom pogodzenie własnego rozwoju zawodowego z turystyką i krajoznawstwem. Wprowadzone zostały 2 udogodnienia:
- możliwość realizowania tzw. 19 i 20 godziny na zajęcia z tego zakresu. Dobrym przykładem jest Radom tam umożliwiono nauczycielom łączenie tzw. 19 godziny i organizowanie 8 godzinnych wycieczek dla uczniów.
- szansą na rozwój turystyki i krajoznawstwa jest także tzw. 4 godzina wychowania fizycznego, którą można przeznaczyć na cel krajoznawczo turystyczny.

Co tak naprawdę należy do obowiązków opiekuna? Dla jednych wiele, a nawet za wiele dla innych tyle obowiązków formalno-merytorycznych co przy innych szkolnych zajęciach. Każda jednostka prowadzić musi swoją dokumentacje przydatną nie tylko przy rozliczaniu z Oddziałem PTTK, ale także z dyrektorem placówki czy z wizytatorami.
Materiały powinny obejmować plany pracy przygotowywane rokrocznie, sprawozdania ze spotkań zarządu koła/klubu, uchwały, listy członków, wykazy imprez z ilością uczestników, które koło zorganizowało albo uczestniczyło.

Nauczyciel, opiekun SKKT to tak naprawdę wychowawca, dlatego zdarza się iż do SKKT należy cała klasa. Obok spraw formalnych zajmuje się częścią krajoznawczą wyjazdów, przygotowuje bądź sprawuje opiekę nad przygotowywanymi przez uczniów materiałami edukacyjnymi. Do zadań należy opieka nad kroniką, artykułami ale także testami jakie przygotowywane są dla sprawdzenia wiedzy uczestników wyjazdów.

Ważnym aspektem pracy jest pobudzanie uczniów do poszerzania własnej wiedzy i umiejętności związanej nie tylko z wycieczkowaniem, ale i turystyką czy krajoznawstwem. Warto swych uczniów zainteresować konkursami organizowanymi przez PTTK, a pilotowanymi przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK. Kładą one nacisk nie tylko na rozwój własny ucznia jak konkurs krasomówczy, ale i grupy jak w konkursach: "Poznajemy Ojcowiznę", Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym czy na konkursie na Najlepszy SKKT.

Pomimo upływu lat, stosowane metody wychowywania poprzez poznawanie własnej ojcowizny nie ulegają samospaleniu, wyczerpaniu. Problemy, z którymi przychodzi się mierzyć, zmieniają się z upływem lat, jednak nie zmienia się idea istnienia szkolnych kół. Widać w ostatnich latach także ustawodawca wprowadza udogodnienia stwarzające szanse by na szerszym polu propagować i prowadzić zajęcia spod znaku wypraw, rajdów, zlotów. Czyli tych zajęć pozaszkolnych, które mimo upływu lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem uczniów. Zajęcia w terenie pozwalają na integracje, przeciwdziałanie patologiom społecznym, promowanie zdrowego trybu życia poprzez turystykę. Budują w młodych ludziach poczucie więzi i patriotyzmu. Stwarzają szanse interdyscyplinarnego starcia wiedzy teoretycznej i praktycznego jej wykorzystania. PTTK stwarza możliwości reszta Drogi Nauczycielu należy do Ciebie, pamiętaj szlaki czekają na każdego!!!

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane