Poradnik praktyka (część II): Jak założyć koło/klub PTTK zrzeszające dzieci i młodzież?

Dzieci i młodzież zrzeszone są w kołach i klubach PTTK. Skupiają one na ogół turystów z podobnymi zainteresowaniami i podobnym wieku. Szczególnym przypadkiem są tzw. Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne PTTK (SKKT PTTK),  zazwyczaj działają przy ośrodkach oświatowo-wychowawczych (szkołach, przedszkolach). Można jednak powołać koło/klub również przy parafiach, domach kultury itp.  I o tym właśnie jest ten artykuł.

Troche teorii

Dzieci i Młodzież mogą uczestniczyć w życiu PTTK także nie działając w SKKT PTTK, zdarza się, iż w miejscowościach działa tylko koło, klub zrzeszający dzieci i młodzieży przy oddziale, nie w konkretnej szkole. Daje on możliwość młodzieży z różnych szkół do bliższego współdziałania w ramach tej jednostki. Koła, kluby PTTK powstawać mogą przy domach kultury, bibliotekach, parafiach itp.
Koła, kluby są jednostkami organizacyjnymi oddziałów PTTK. Aby je utworzyć należy zebrać 10 chętnych członków/uczniów, którzy dobrowolnie zapiszą się do PTTK wypełniając deklaracje. W przypadku małoletnich poniżej 16 roku życia muszą oni posiadać zgodę rodziców. Składkę ulgową, która w 2011 roku wynosi 18 zł opłacają osoby do ukończenia 16 lat, młodzież szkolna i młodzież akademicka do ukończenia 26 lat, opiekunowie kół PTTK. Wpisowe wynosi 5 złotych dla uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 10 dla osób opłacających składkę normalną. Uwaga! Opiekunowie opłacają składkę w oddziale PTTK, uczniowie w kole/klubie. Dzieci i młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. Otrzymują oni znaczki członkowskie z literą Z i terminem ważności. Prawa i obowiązki członka PTTK określa Statut.

Koło czy klub?

Pamiętajmy, by tworząc koło lub klub PTTK zwrócić uwagę na różnice pomiędzy tymi dwoma ogniwami. Koła są jakby jednostkami „jednolitymi”. Składkę członkowską PTTK powinniśmy uiszczać w jednym kole i tylko do jednego koła należeć.
Możemy za to należeć do kilku klubów, zgodnie z naszymi zainteresowaniami: turystyka piesza, rowerowa, imprez na orientacje. Kluby są jednostkami bardziej otwartymi także np. na członków PTTK innych oddziałów, kół.

Zakładamy koło/klub

Podczas spotkania organizacyjnego powinno poinformować się chętnych o działalności planowanej w ramach koła/klubu, o misji PTTK szczególnie jaką odgrywa pośród młodzieży. Zebrać należy od jeszcze niezapisanych składki członkowskie i wypełnione deklaracje członka PTTK (dostępne w oddziale), które zostaną tam złożone. Wysokość składek ogłasza rokrocznie Sekretarz Generalny na stronie www.pttk.pl – informacji udziela także oddział PTTK. 
Należy pamiętać że w teorii najpierw zapisujemy się do PTTK (do danego oddziału). Następnie po zebraniu minimum 10 chętnych turystów (członków zwyczajnych oddziału PTTK) i zgłoszeniu w oddziale PTTK chęci powołania koła/klubu przychodzi czas na zwołanie spotkania założycielskiego. W przypadku gdy zrzeszają się dzieci i młodzież sprawy te obsługuje opiekun.
Efektem spotkania jest wniosek (deklaracja pisemna) o powołanie koła/klubu PTTK (powinien zawierać podpisy chętnych, przyszłych członków koła/klubu, nazwę pod jaką pragnie działać, dane opiekuna i instytucje, przy której koło/klub będzie działało).
Nowo powoływane koło/klub może określić zakres działania, np. ograniczyć się do profilu górskiego, kajakowego, rowerowego lub innego. W innym przypadku uznaje się iż działa ono na szerokim polu propagowania turystyki i krajoznawstwa.
Formalnie koło/klub powołane do życia zostają na drodze stosownej uchwały zarządu oddziału PTTK. Po zarejestrowaniu koła/klubu w oddziale, zwoływane jest walne zebranie koła/klubu, podczas którego wybierany jest zarząd, bliższe informacje znajdują się w Statucie PTTK.

Formalna strona działalności kół i klubów PTTK:

Koła/kluby przedstawiają w oddziale macierzystym sprawozdania z działalności, obejmować powinny one takie informacje jak: listę członków z opłaconymi składkami, wykaz radów, wycieczek w których koło brało udział, ale także tych imprez, prelekcji, konkursów, które samodzielnie przygotowało; warto ująć zdobyte odznaki z podaniem stopnia i zdobywcy; zawrzeć należy wszystkie informacje dotyczące działalności koła w danym roku. Dodatkowo pod koniec roku kalendarzowego koła/klubu powinny przygotować sprawozdanie na druku TK-K (otrzymuje się go w oddziale). Na ich podstawie oddziały sporządzają zbiorcze sprawozdanie działalności, zwane TK-O, wysyłane m.in. do Zarządu Głównego PTTK i GUS.
Ważne aby przed każdą mająca się odbyć wycieczką czy imprezą w oddziale złożyć listę uczestników wyjazdu, wymagają tego kwestie ubezpieczenia NNW.
W oddziale opiekun koła/klubu przestawia rokrocznie plan pracy na dany rok.

Formy pracy kół i klubów zrzeszających dzieci i młodzież:

Niniejszy materiał sygnalizuje i uwypukla pewne aspekty zakładania kół i klubów PTTK. Przepisami wiążącymi opiekunów pragnących założyć koło lub klub jest Statutu PTTK.
Masz pytanie, na które nie uzyskałeś odpowiedzi w tekście? Napisz do reakcji.

bibliografia

Komentarz w tym Artykule
Musisz Zalogować się lub Zarejestrować aby wziąć udział w tej dyskusji.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane