Poradnik praktyka (część I): Jak założyć Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK w placówce oświatowo-wychowawczej

Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne są jednostkami organizacyjnymi oddziałów PTTK działających na terenie kraju. Koła działają na terenie szkół, zrzeszając uczniów zainteresowanych poznawaniem kraju, uprawianiem różnych dyscyplin turystyki.
SKKT utrzymują stały kontakt z oddziałami macierzystymi za sprawą Opiekunów.

Pierwsze kroki

Rozmowy dotyczące utworzenia SKKT PTTK należy prowadzić dwutorowo: zarówno z dyrektorem i gronem pedagogicznym szkoły bądź placówki oświatowo-wychowawczej, jak i w Oddziale PTTK. Zgodę na utworzenie w szkole koła zainteresowań, jakim jest SKKT PTTK, wydać musi dyrektor placówki. Odpowiedzialny za organizacje zajęć dla uczniów przebywających w kierowanej przez niego placówce.
W oddziale PTTK (zazwyczaj najbliższemu miejscu zamieszkania) dowiemy się podstawowych informacji na temat powołania i działalności SKKT. Z pytaniami można zgłaszać się także do Pawła Zania pracownika biura Zarządu Głównego odpowiedzialnego za obsługę Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK.

Spotkanie organizacyjne

Wyposażeni w garść informacji z ramienia PTTK oraz w zgodę dyrektora placówki rozpoczynamy nabór uczniów. Powołanie SKKT PTTK jest możliwe po zebraniu minimum 10 uczniów zainteresowanych uprawianiem turystyki i członkostwem w Towarzystwie. Prawa i obowiązki członków reguluje Statut PTTK. W przypadku małoletnich w wieku poniżej 16 lat potrzebna jest zgodą przedstawicieli ustawowych.
Oddział PTTK udostępni deklaracje członkowskie. Po wypełnieniu należy je złożyć razem z 2 fotografiami 30x40 mm w oddziale, by możliwe stało się wydanie legitymacji, a tym samym przyjęcie w szeregi członków PTTK. Wysokość składek członkowskich ogłaszana jest rokrocznie przez Sekretarza Generalnego PTTK. W roku 2011 r. uczniowska składka członkowska wynosi 18 zł, wpisowe 5 zł. (dla osób wstępujących po 1 września składka wynosi 9 złotych, wpisowe bez zmian) Opłacenie składki dokumentowane jest poprzez wklejenie znaczka do legitymacji. Równocześnie legitymacja jest podstawą do ubiegania się o zniżki organizacyjne przysługujące członkom PTTK.
Składkę ulgową opłacają osoby do ukończenia 16 lat, młodzież szkolna i młodzież akademicka do ukończenia 26 lat, opiekunowie szkolnych kół PTTK. Opiekunowie opłacają składkę w Oddziale PTTK, uczniowie w kole. Dzieci i młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. Otrzymują oni znaczki członkowskie z literą Z i terminem ważności.
Na spotkaniu organizacyjnym opiekun zapoznaje chętnych uczniów z podstawowymi informacjami na temat PTTK, historii powstania i jego działalności. Poinformować należy uczniów/wychowanków o warunkach członkostwa, a także przywilejach. Po zebraniu odpowiedniej liczby uczniów należy w oddziale przedstawić ich listę wraz z deklaracjami członkowskimi oraz zebranymi składkami.

Spotkanie założycielskie

Po wydaniu przez oddział legitymacji członkowskich przyjdzie czas na drugie spotkanie – tym razem założycielskie. Podczas niego należy przeprowadzić wybory do zarządu SKKT, podzielić zadania pomiędzy wybrane władze. Opiekun może omówić i ustalić ostateczny plan pracy na dany rok szkolny, w tym harmonogram wycieczek, w których koło weźmie udział oraz działania, których koło będzie organizatorem. Ważnym elementem spotkania jest wybór nazwy, pod jaką koło będzie w oddziale zarejestrowane. Przygotowany wniosek o powołanie SKKT PTTK należy złożyć w oddziale.
Koło powoływane jest na drodze uchwały Zarządu Oddziału, pod wnioskowaną nazwą. Po otrzymaniu decyzji Opiekun może rozpocząć realizacje planu pracy.

Uwaga!

Przedstawiony schemat przedstawia tylko jedną z możliwości. Zdarzyć się może, iż to sami uczniowie lub wychowankowie poproszą o założenie koła. Wtedy zwrócić powinni się do oddziału, a przede wszystkim do dyrektora placówki. Ma on prawo wyznaczyć opiekuna spośród grona rady pedagogicznej. Dalsze działania podejmowane są wtedy wspólnie przez zainteresowanych uczniów oraz opiekuna.

Formalna strona działalności SKKT:

Koła przedstawiają w oddziale macierzystym sprawozdania z działalności, obejmować powinny one takie informacje jak: listę członków z opłaconymi składkami, wykaz radów, wycieczek w których koło brało udział, ale także tych imprez, prelekcji, konkursów, które samodzielnie przygotowało; warto ująć zdobyte odznaki z podaniem stopnia i zdobywcy; zawrzeć należy wszystkie informacje dotyczące działalności koła w danym roku szkolnym. Dodatkowo pod koniec roku kalendarzowego koła powinny przygotować sprawozdanie na druku TK-K (otrzymuje się go w oddziale). Na ich podstawie oddziały sporządzają zbiorcze sprawozdanie działalności, zwane TK-O, wysyłane m.in. do Zarządu Głównego PTTK i GUS.
Ważne aby przed każdą mająca się odbyć wycieczką czy imprezą w Oddziale złożyć listę uczestników wyjazdu, wymagają tego kwestie ubezpieczenia NNW.
W oddziale opiekun koła przestawia rokrocznie plan pracy na dany rok szkolny.

Formy pracy SKKT:

Przygotowane materiały sygnalizują i uwypuklają pewne aspekty zakładania kół i klubów PTTK. Przepisami wiążącymi Opiekunów pragnących założyć koło lub klub jest Statutu PTTK.
Warto zapoznać się także z artykułem: Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (SKKT PTTK) - turystyczną ofertą PTTK dla uczniów i nauczycieli.

bibliografia

Komentarz w tym Artykule
Musisz Zalogować się lub Zarejestrować aby wziąć udział w tej dyskusji.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane