PTTK w koalicji na rzecz bezpieczeństwa w szkołach

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przystąpiło do koalicji na rzecz bezpieczeństwa w szkołach, zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W dniu 5 grudnia 2012r. miała miejsce oficjalna inauguracja „Roku Bezpiecznej Szkoły”.

W trakcie spotkania wszystkich koalicjantów, w swoim wystąpieniu Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej podkreśliła:

Społeczeństwo oczekuje dobrej edukacji, kojarzonej przede wszystkim z efektami kształcenia, czyli wiedzą i umiejętnościami, których wymaga współczesny świat. Osiąganie wysokich efektów kształcenia nie będzie jednak możliwe, jeśli szkoła nie będzie dbała o bezpieczeństwo i wychowanie uczniów. Chcąc podkreślić wagę wielostronnych działań składających się na zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznej szkoły, bieżący rok szkolny 2012/2013 ogłosiłam Rokiem Bezpiecznej Szkoły. To priorytet całego systemu edukacji, w tym dyrektorów szkół, innych instytucji oświatowych i nadzoru pedagogicznego. Zdaję sobie jednak sprawę, że najskuteczniej szkole mogą pomóc organizacje, instytucje i ludzie, którzy są blisko konkretnych szkół i ich problemów. Dlatego dzisiaj inicjuję stworzenie koalicji na rzecz dbałości o sprzyjające rozwojowi i bezpieczne dla uczniów środowisko.

W obecności przedstawicieli ministerstw i instytucji państwowych zaangażowanych w projekty rządowe na rzecz bezpieczeństwa, reprezentanci zaproszonych do koalicji organizacji pozarządowych podpisali list intencyjny. Sygnatariusze listu zobowiązali się m. in. do podejmowania działań skierowanych na wzmacnianie szeroko rozumianego bezpieczeństwa uczniów oraz współpracę przy planowanych w przyszłości projektach realizowanych w Roku Bezpiecznej Szkoły.

List intencyjny podpisali: ks. dr Marian Subocz z Caritas Polska; Tomasz Wojciechowski z Fundacji Falochron na Rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole; Barbara Lewicka-Kłoszewska z Fundacji Banku Ochrony Środowiska; Dorota Stalińska z Fundacji Doroty Stalińskiej Nadzieja; Maria Keller-Hamela z Fundacji Dzieci Niczyje; Ewa Krupa reprezentująca Fundację Orange; Jerzy Owsiak z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; Magdalena Rutkiewicz z Komitetu Praw Dziecka, Henryk Miłoszewski z Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego; Anna Kuciak reprezentująca Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Marta Stefaniak-Łubianka ze Stowarzyszenia MONAR; Agnieszka Turska ze Stowarzyszenia Niebieska Linia; Wiesław Kołak z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Małgorzata Sinica ze Związku Harcerstwa Polskiego; Ewa Borkowska-Pastwa ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej; Teresa Tiszbierek ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Stanisław Chmielewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości; Elżbieta Seredyn, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej; Tadeusz Nalewajka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Aleksander Sopliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; Jacek Foks, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki; Iwona Hickiewicz, Główny Inspektor Pracy.

Minister Szumilas podziękowała organizacjom pozarządowym za podjęcie we współpracy z MEN tak ważnych zobowiązań oraz realizację już prowadzonych działań. Sygnatariusze uznali, że zawiązanie koalicji jest nie tylko wyrazem docenienia przez MEN ich pracy, ale także autentycznym zjednoczeniem wysiłków, dzięki którym można zrobić więcej na rzecz bezpieczeństwa dzieci w szkole i jej otoczeniu.

Minister Krystyna Szumilas poinformowała również o utworzeniu strony internetowej www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl. Strona zawiera wszystkie obszary bezpieczeństwa, w których ministerstwo od lat wspiera szkoły. W każdym z obszarów zebrane zostały działania, materiały, akty prawne oraz partnerzy, którzy wspierają dany obszar działania. W ten sposób powstała swoista mapa bezpieczeństwa w szkole, która ma się rozwijać wraz z potrzebami uczniów, nauczycieli i rodziców.
Ponadto przedstawiła wiele działań podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa uczniów. Poinformowała m. in. o realizowanych projektach, prowadzonych akcjach oraz konkursach dla szkół i organizacji aktywizujących, inicjujących do podejmowania działań na rzecz oprawiania bezpieczeństwa w szkołach.

Podczas uroczystości wystąpiła warszawska grupa PAT - młodzież działająca w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Komendy Głównej Policji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PaT/E (Profilaktyka a Ty - edukacja).
Projekt PaT/E jest finansowany w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła". Ideą programu jest inspirowanie oraz promowanie profilaktyki rówieśniczej w budowaniu społeczności promującej modę na życie wolne od uzależnień. Łączy on szkolenie nauczycieli i animatorów uczestniczących w budowaniu grup młodzieżowych.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze od lat wspiera dzieci, młodzież i nauczycieli w organizacji rajdów, zlotów, złazów. Organizowane imprezy, a także pogadanki i seminaria mają na celu poprawę bezpieczeństwa na szlakach, a także budowanie świadomości jak powinno się w sposób bezpieczny i aktywny spędzać wolny czas. PTTK promuje zdrowy tryb życia w oparciu o duży wachlarz propozycji nie tylko imprez, ale i odznak turystycznych. Oferta dotyczy m.in. turystyki pieszej, kolarskiej, konnej, kajakowej, żeglarskiej i in. Dzięki obecności w szkołach SKKT PTTK prowadzona jest stała współpraca organizacji z nauczycielami i młodzieżą, w kołach i klubach prowadzone są zabiegi zmierzające do wspierania młodych ludzi w rozwijaniu własnych zainteresowań, pasji. Zbiórki i rajdy służyć mogą jako terapia w przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz wykluczeniu społecznemu. Wspólne wyjazdy uczą współpracy oraz budowaniu pewności siebie. Wśród wielu akcji jakie PTTK proponuje, znajdują się konkursy promujące rozwój indywidualny bądź sprawdzające umiejętność pracy w grupie. Ponieważ ważnym zagadnieniem jest udzielanie pierwszej pomocy PTTK edukuje dzieci i młodzież m.in. poprzez OMTTK. Podczas Turnieju młodzież nie tylko musi wykazać się umiejętnością zastosowania wiedzy w praktyce, ale przede wszystkim sędziowie w postaci ratowników medycznych udzielają młodzieży wsparcia ośmielają ich w działaniu pod wpływem silnego stresu oraz poszerzają wiedzę.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane