VI Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki PTTK, 15-18.09.2016 ELBLĄG

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu młodej kadry PTTK.

I. CELE FORUM

Stworzenie przestrzeni do współpracy na rzecz rozwoju PTTK.
Integracja środowiska młodzieżowych liderów turystyki PTTK z całego kraju.
Szkolenie i inwestycja w młode kadry PTTK.
Wypracowanie rekomendacji w zakresie działań na rzecz młodych w PTTK.

II. ORGANIZATORZY

PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej
Komandor Forum: Kamil Zimnicki tel. 518683376. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Patronat nad Forum objęła Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK

III. INFORMACJE OGÓLNE

1. Forum odbędzie się w dniach 15-18.09.2016 w Elblągu oraz na szlakach i miejscowościach na terenie Ziemi Elbląskiej (zgodnie z programem).
2. Baza Forum zlokalizowana jest w Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu (ul. Krótka 5). Rejestracja dla uczestników będzie czynna od godziny 14:00 do 18:30 w dniu 15.09.2016. Uczestnicy Forum będą zakwaterowani w Hotelu Galeona, który mieści się w tym samym budynku co Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej.

IV. UCZESTNICY

Forum kierowane jest do absolwentów poprzednich pięciu edycji Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki PTTK, którzy po szkoleniu aktywnie włączyli się w działalność programową Towarzystwa i mają za sobą wiele inicjatyw i w tym własne autorskie projekty. Forum będzie także okazją do nieformalnych spotkań, rozmów, wymiany poglądów, pomiędzy osobami, dla których turystyka jest pasją i sposobem na życie.

V. ZASADY UDZIAŁU

1. Warunkiem przyjęcia na Forum jest nadesłanie w terminie zgłoszenia i opłacenie wpisowego.
2. Koszty zakwaterowania i wyżywienia, pokrywają uczestnicy w opłacie wpisowej. Koszt dojazdu do Elbląga i powrót pokrywają Oddziały PTTK delegujące lub uczestnicy.
3. Uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (w ramach składki członkowskiej PTTK).
4. Ilość osób uczestniczących w Forum jest ograniczona. O przyjęciu decyduje data przesłania karty zgłoszeniowej i dokonania wpłaty do Oddziału PTTK O/Ziemi Elbląskiej.
5. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na druku zgłoszenia załączonym do regulaminu.
6. Każdy uczestnik Forum zobowiązuje się do:
a) przestrzegania niniejszego regulaminu
b) posiadania ważnej legitymacji PTTK
c) przestrzegania poleceń kierownictwa Forum

VI. ZGŁOSZENIA I ODPŁATNOŚCI
Zgłoszenia wraz z opłatą należy dokonać w terminie do 08.09.2016 r. osobiście w Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu przy ul. Krótkiej 5 tel./fax.: 556411296 lub na konto O/PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu:
BANK PEKAO S.A. II O/Elbląg 36 1240 2265 1111 0010 3570 7650
z dopiskiem „Forum Liderów".
Wpisowe na rzecz samorealizacji Zlotu wynosi 60 zł od uczestnika.

VII. ŚWIADCZENIA
W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje/ma zapewnione:
● nocleg oraz wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja, ogniska, zgodnie z ramowym programem)
● wejścia do zwiedzanych obiektów (muzea, zabytki, wieże widokowe, etc)
● materiały krajoznawcze, pamiątkowy znaczek
● obsługę Przewodnika PTTK na terenie wszystkich zwiedzanych obiektów w trakcie Forum
● potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne (m.in. OTP, TP, ROK, Odznakę Miłośnika Ziemi Elbląskiej i inne).

VIII. POSTANOWIENIA I INFORMACJE KOŃCOWE
1. Impreza ma charakter niekomercyjny, realizowana jest siłami członków PTTK.
2. Uczestnicy zabierają ze sobą do Elbląga, wydrukowany i podpisany regulamin Forum i oddają przy rejestracji.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
4. Wysyłając kartę zgłoszeniową, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych do celów przedsięwzięcia, mając jednocześnie prawo do wglądu do nich i ich poprawiania.
5. Program Forum może ulec zmianie z przyczyn technicznych. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od organizatora.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Forum osobom trzecim.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora Forum.

Pliki do pobrania:



Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane