Dziecięca Odznaka Kajakowa PTTK Kiełbik - regulamin

Dziecięca Odznaka Kajakowa PTTK Kiełbik

Dziecięca Odznaka Kajakowa PTTK Kiełbik to propozycja dla tych młodych turystów, którzy chcą spróbować przeżyć przygody na rzece czy jeziorze.

Dziecięca Odznaka Kajakowa PTTK Kiełbik - regulamin

Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1
Celem ustanowienia Dziecięcej Odznaki Kajakowej PTTK Kiełbik (dalej zwanej KIEŁBIK) jest:

  • propagowanie turystyki kajakowej wśród najmłodszych,

  • zachęcanie do poznawania ojczystego kraju i obcowania z przyrodą,

  • tworzenie nawyków czynnego wypoczynku.

§ 2
Dziecięca Odznaka Kajakowa posiada trzy stopnie:

  • I    stopień    BRĄZOWY

  • II    stopień    SREBRNY
  • III    stopień    ZŁOTY

§ 3
KIEŁBIKI wszystkich stopni przyznaje Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK za pośrednictwem Terenowych Referatów Weryfikacyjnych.
Podstawą do przyznania KIEŁBIKA jest przedłożenie Książeczki TOK do weryfikacji w dowolnie wybranym Terenowym Referacie Weryfikacyjnym.

Rozdział II
Zasady zdobywania odznaki
§ 4
KIEŁBIKI zdobywa się według kolejności stopni wymienionych w § 2.
Zdobywanie KIEŁBIKÓW rozpoczyna się od stopnia I – BRĄZOWEGO.

§ 5
Każdy spływ powinien być wpisany i potwierdzony w książeczce TOK.
KIEŁBIKI może nadać Przodownik Turystyki Kajakowej PTTK lub Instruktor Turystyki Polskiego Związku Kajakowego organizujący spływ kajakowy lub w nim uczestniczący. Przodownik lub instruktor nadający w tym trybie odznakę jest zobowiązany do zweryfikowania jej w dowolnym Terenowym Referacie Weryfikacyjnym.

Rozdział III
Warunki zdobywania odznaki
§ 6
Podstawą przyznania KIEŁBIKA odpowiedniego stopnia jest udział w spływach trwających łącznie:

  • 2    dni    na stopień    BRĄZOWY

  • 7    dni    na stopień    SREBRNY
  • 14    dni    na stopień    ZŁOTY

KIEŁBIKI można zdobywać do ukończenia 9 roku życia, pływając pod opieką dorosłych.
W ciągu roku można zdobyć jeden stopień KIEŁBIKA.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 7
KIEŁBIKI powinno się wręczać uroczyście po zakończeniu spływu lub w czasie zakończenia sezonu kajakowego.

§ 8
Ewidencję turystów, którzy zdobyli KIEŁBIKI, prowadzą Terenowe Referaty Weryfikacyjne.
Na podstawie zweryfikowanej książeczki TOK można nabywać dowolną ilość odznak.
W przypadku utraty książeczki TOK właściwe Terenowe Referaty Weryfikacyjne mogą wydać,
na pisemną prośbę zainteresowanego, potwierdzenie zdobytych odznak.
Książeczka TOK wypełniona nieczytelnie lub niezgodnie z wymogami regulaminu nie będzie weryfikowana.

§ 9
Prawo ostatecznej interpretacji poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK.

§ 10
Traci moc regulamin Dziecięcej Odznaki Kajakowej PTTK KIEŁBIK z dnia 26.05.1995r.

§ 11
Regulamin Dziecięcej Odznaki Kajakowej PTTK KIEŁBIK został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 22/2002 z dnia 26.04.2002r. i obowiązuje od daty zatwierdzenia.

Komisja Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane