Odznaka Mały Powstaniec - regulamin

Mały Powstaniec

Odznaka „Mały Powstaniec” jest pierwszym stopniem odznaki krajoznawczej „Śladami Powstania Warszawskiego”.
Można ją zdobywać w trakcie spacerów po Warszawie.

Regulamin odznaki krajoznawczej „Śladami Powstania Warszawskiego”

Postanowienia ogólne

1. Odznaka została ustanowiona przez Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie.
2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK, a w szczególności miejsc związanych z Powstaniem Warszawskim.
3. Odznaka posiada sześć stopni:

 • „Mały Powstaniec”,

 • popularny,

 • brązowy,

 • srebrny,

 • złoty,

 • „Gloria Victis”.

4. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

Warunki zdobywania odznaki

5. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6 lat.
6. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni (nie dotyczy odznaki „Mały Powstaniec”).
7. Odznakę „Mały Powstaniec” mogą zdobywać wyłącznie dzieci do lat 12.
8. Warunkiem zdobycia odznaki „Mały Powstaniec” jest zwiedzenie 5 miejsc związanych z najmłodszymi uczestnikami Powstania Warszawskiego zamieszczonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
9. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu popularnym jest zwiedzenie 10 klasycznych miejsc związanych z Powstaniem Warszawskim zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
10. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest zwiedzenie 1 obwodu AK wg podziału z dnia 1 sierpnia 1944 roku.
11. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest zwiedzenie kolejnych 2 obwodów AK wg podziału z dnia 1 sierpnia 1944 roku.
12. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest zwiedzenie kolejnych 3 obwodów AK wg podziału z dnia 1 sierpnia 1944 roku.
13. Za zwiedzenie poszczególnych obwodów przyjmuje się zwiedzenie na obszarze każdego z nich następującej ilości miejsc:
 

Obwód  AK Ilość wyszczególnionych miejsc związanych        
z Powstaniem Warszawskim

Minimalna ilość zwiedzonych miejsc
wymaganych do zaliczenia obwodu

I. Śródmieście 157 79
II. Żoliborz 27 14
III. Wola 34 17
IV. Ochota 13 7
V. Mokotów 38 19
VI. Praga 22 11
VII. Obroża (powiat warszawski) 94 47
VIII. Samodzielny Rejon Okęcie 7 4
Ogółem do zaliczenia: 393 208


14. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu „Gloria Victis” jest zwiedzenie wszystkich 8 obwodów AK wg podziału z dnia 1 sierpnia 1944 roku.
15. Spis obiektów do zaliczenia w poszczególnych obwodach stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
16. Obiekt zaliczony do zdobywania odznaki w danym stopniu nie może być zaliczony do zdobywania stopni wyższych.
17. Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

Weryfikacja

18. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD. 
19. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia zdobywającego, nazwa obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania w dowolnej formie np. zdjęcia na tle obiektu, pieczątka, bilet wstępu lub podpis członka kadry programowej PTTK, w szczególności Instruktora Krajoznawstwa PTTK.
20. Odznakę weryfikuje i przyznaje zespół weryfikacyjny Komisji Krajoznawczej i Opieki nad Zabytkami Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

Postanowienia końcowe

21. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (adres korespondencyjny: ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa).
22. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

Regulamin i kanon opracował: Radosław Smyk.

 

Załączniki do odznaki krajoznawczej „Śladami Powstania Warszawskiego”

Załącznik nr 1

Wykaz miejsc związanych z najmłodszymi uczestnikami Powstania Warszawskiego do zwiedzenia przy zdobywaniu odznaki „Mały Powstaniec”

 • Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Przyokopowa 28.

 • Pomnik Powstania Warszawskiego, Plac Krasińskich.

 • Pomnik Małego Powstańca, ul. Podwale.

 • Pomnik poświęconym poległym po wybuchu niemieckiego stawiacza min na ul. Jana Kilińskiego.

 • Symboliczny mogiła powstańcza „Antka Rozpylacza” przy ul. Brackiej 5 (w podwórzu) i tablica upamiętniająca jego śmierć od strony Alej Jerozolimskich 11/19.

 • Tablica upamiętniająca działalność Harcerskiej Poczty Polowej obsługiwanej przez „Zawiszaków”, ul. Tyniecka 26.
 • Pomnik „małych powstańców” przy kościele pw. św. Stanisława Kostki, ul. Stanisława Hozjusza 2.
 • Tablica upamiętniająca działalność Harcerskiej Poczty Polowej, ul. Wilcza 35/41.
 • Obelisk poświęcony baonowi harcerskiemu „Wigry”, Skwer im. batalionu harcerskiego „Wigry”, ul. Gen. Władysława Andersa przed kinem „Muranów”.
 • Tablica upamiętniająca szczury kanałowe, czyli młodocianych powstańców utrzymujących łączność kanałową od 8 sierpnia do 29 września 1944 r. Żoliborza ze Starówką i Śródmieściem, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, róg ul. Zygmunta Krasińskiego 22.

Załącznik nr 2

Wykaz klasycznych miejsc związanych z Powstaniem Warszawskim, do zwiedzenia przy zdobywaniu odznaki „Śladami Powstania Warszawskiego” w stopniu popularnym.

 • Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Przyokopowa 28.

 • Pomnik Powstania Warszawskiego, Plac Krasińskich i izba pamięci Powstania Warszawskiego przy ul. Długiej 22.

 • Pomnik Małego Powstańca, ul. Podwale.

 • Wejście do kanału, Plac Krasińskich róg ul. Długiej (właz kanałowy z oznaczoną ścieżką w bruku oraz tablica z mapą powstańczego szlaku kanałowego) i wyjście z kanału ul. Nowy Świat róg ul. Wareckiej (właz oraz tablica z mapą powstańczego szlaku kanałowego): przebycie trasy powstańczego szlaku kanałowego wzdłuż następujących ulic: Plac Krasińskich, ul. Miodowa, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Nowy Świat, ul. Warecka.

 • Pomnik poświęcony poległym powstańcom i cywilom po wybuchu niemieckiego stawiacza min w dniu 13 sierpnia 1944 r. na ul. Jana Kilińskiego.

 • Twierdza Nazaretanek, ul. Zygmunta Krasińskiego 31 (2 tablice).

 • Tablica upamiętniająca szczury kanałowe, czyli młodocianych powstańców utrzymujących łączność kanałową od 8 sierpnia do 29 września 1944 r. Żoliborza ze Starówką i Śródmieściem, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, róg ul. Zygmunta Krasińskiego 22.

 • Pomnik na Placu Powstańców Warszawy, złożony z 63 elementów symbolizujących dni walczącej stolicy w czasie Powstania.

 • Budynek PASTy z kotwicą Polski Walczącej, ul. Zielna 37.

 • Pałac Blanka, miejsce śmierci i symboliczny grób Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Senatorska 14.

 • Cmentarz Powstania Warszawskiego i pomnik Polegli Niepokonani, ul. Wolska 174/176.

 • Cmentarz Powązki Wojskowe: kwatery powstańcze i pomnik AK Gloria Victis.

 • Pomnik Pamięci Ludności Woli Wymordowanych w Czasie Powstania 1944, u zbiegu ul. Leszno i Al. Solidarności.

 • Kwatera sztabu płk Antoniego Chruściela ps. „Monter”, dowódcy Okręgu Warszawskiego AK, gdzie podpisał w dniu 31.07.1944 r. rozkaz rozpoczęcia Powstania, ul. Filtrowa 68.

 • Pomnik upamiętniający rozstrzelanie w dniu 27 września ok. 100 żołnierzy pułku AK Baszta, którzy wyszli z kanałów, ul. Dworkowa 5, róg ul. Bedrzycha Smetany w Parku Morskie Oko.

 • Pomnik Powstańców Czerniakowa i Żołnierzy Wojska Polskiego, ul. Wilanowska 1 w Parku Kultury.

 • Kopiec Powstania Warszawskiego (d. Kopiec Czerniakowski) z Pomnikiem Polski Walczącej wzniesiony na gruzach Warszawy, ul. Bartycka.

 • Park Skaryszewski: pomnik Lotników Brytyjskich poległym w czasie Powstania.

 • Skwer 7 pułku piechoty AK „Garłuch” i Skwer Zgrupowania AK Bazy Lotniczej Łużyce, ul. Żwirki i Wigury, róg ul. 17 stycznia: obelisk z tablicą upamiętniającą poległych żołnierzy w natarciu na lotnisko Okęcie; w pobliżu kapliczka na postumencie z tablicami dotyczącymi walk Zgrupowania AK Bazy Lotniczej Łużyce.

 • Dworek Reicherów u zbiegu ul. Ks. Józefa Poniatowskiego i ul. Poznańskiej w Ożarowie Mazowieckim: kwatera von dem Bacha i miejsce podpisana aktu kapitulacji Powstania Warszawskiego.

Komentarz w tym Artykule
Musisz Zalogować się lub Zarejestrować aby wziąć udział w tej dyskusji.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane