Odznaka Turystyczna Disney i PTTK - regulamin

Odznaka Turystyczna Disney i PTTK

PTTK wspólnie z The Walt Disney Company ustanawiło Odznakę Turystyczną Disney i PTTK. Mogą ją zdobywać dzieci, podczas wycieczek turystycznych.
Zachecamy do zapoznania sie z regulaminem i do ruszenia na turystyczne szlaki.

Odznaka Turystyczna Disney i PTTK - Regulamin

 

1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze na podstawie współpracy z The Walt Disney Company (Polska) ustanawia Odznakę Turystyczną Disney i PTTK zwaną dalej Odznaką.

2. Celem Odznaki jest popularyzacja wielopokoleniowej turystyki rodzinnej, a zwłaszcza propagowanie turystyki wśród osób najmłodszych.

3. Odznaka ustanowiona jest w dwóch stopniach:

- Odznaka Turystyczna Miki,

- Odznaka Turystyczna Donalda.

4. Odznaka przeznaczona jest dla dzieci do ukończenia 12 roku życia i można ją zdobywać pod opieką osób pełnoletnich.

5. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek (rodzinnych, szkolnych lub środowiskowych) realizowanych w różnych dyscyplinach turystyki: pieszej nizinnej i górskiej, rowerowej, kajakowej, żeglarskiej, jeździeckiej, samochodowo – autokarowej oraz w ramach imprez na orientację.

6. Kolejność zdobywania poszczególnych stopni Odznaki jest dowolna. Warunkiem przyznania Odznaki w danym stopniu, jest udział w 4 wycieczkach zrealizowanych w ramach minimum 2 dyscyplin wymienionych punkcie 5.

7. Młody turysta zdobywając odznakę, prowadzi jej książeczkę w dowolnej formie. Każda wycieczka powinna być udokumentowana wpisem zawierającym: datę, przebytą trasę i czas jej trwania. Wpisu do książeczki może dokonać opiekun.

8. Potwierdzenia uczestnictwa w wycieczkach, dokonuje w książeczce pełnoletni opiekun. Zachęca się by młody turysta w książeczce wykonywał rysunki, wklejał zdjęcia lub bilety wstępu, zbierał ozdobne pieczątki z wycieczek itp.

9. Po odbyciu wymaganej ilości wycieczek, odznakę weryfikują i przyznają Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu. Oddziały mogą scedować to prawo na oddziałowe komisje lub referaty weryfikacyjne dowolnych odznak turystycznych bądź krajoznawczych.

10. Pierwsze 2000 dzieci, które zdobędą Odznakę w roku 2017 otrzyma ją bezpłatnie w Oddziałach PTTK. Przygotowanych zostało 1000 Odznak Turystycznych Miki i 1000 Odznak Turystycznych Donalda.

11. Odznakę można zdobywać jednocześnie z innymi odznakami PTTK. Szczególnie zachęca się do zdobywania Dziecięcej Odznaki Turystycznej.

12. PTTK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania stosownej uchwały nowelizującej.

13. Interpretacja regulaminu Odznaki należy do Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.

14. Regulamin niniejszy zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 124/XVIII/2017 z 6 marca 2017 roku, wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Odznaka Turystyczna Disney i PTTK

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane