Rodzinna Odznaka Turystyczna „Mama, Tata, Rower i Ja”

Mama, Tata, Rower i Ja

Odznaka dla wszystkich tych rodzin, które turystycznie jeżdżą rowerami. Zachęcamy do zdobywania.

Regulamin Rodzinnej Odznaki Turystycznej „Mama, Tata, Rower i Ja”

Postanowienia ogólne

1. Odznaka „Mama, tata, rower i ja” jest turystyczną odznaką zdobywaną na terytorium całego kraju, która promuje rodzinną turystykę rowerową. Odznaka ustanowiona jest przez Urząd Miejski w Zawierciu, Klub Turystyki Kolarskiej PTTK Oddziału w Zawierciu i Koło Miejskie w Zawierciu Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Górnośląski.
2. Cele odznaki:

a. Promocja wspólnego aktywnego spędzania wolnego czasu przez rodziny.
b. Popularyzacja turystyki rowerowej i roweru jako ekologicznego środka transportu.
c. Edukacja w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze dzieci i młodzieży poprzez wspólne z rodzicami korzystanie z dróg publicznych, szlaków i ścieżek rowerowych.
d. Tworzenie i pogłębianie więzi rodzinnych oraz międzypokoleniowych więzi pomiędzy członkami rodzin.
e. Popularyzacja krajoznawstwa i umiłowania ziemi ojczystej.
f. Popularyzacja ochrony przyrody i ochrony środowiska.

3. Odznakę tworzą postacie trzech osób na rowerach – mama, tata i dziecko i napisy: „Rodzinna odznaka turystyczna” oraz „Mama, tata, rower i ja”. Odznaka zawiera logo Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Polskiego Klubu Ekologicznego oraz herb miasta Zawiercie i logo „Zawiercie brama na Jurę”.
4. Odznakę przyznaje Komisja Weryfikacyjna, do której należą: przedstawiciel UM w Zawierciu, prezesi lub ich upoważnieni przedstawiciele – Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK i Koła Miejskiego PKE w Zawierciu.
5. Przyznanie odznaki następuje po weryfikacji dokumentacji krajoznawczej lub ewidencji wycieczek.
6. Odznaka jest jednostopniowa.
7. Starający się o odznakę przesyłający dokumenty weryfikacyjne, przesyłają je wraz z kopertą zwrotną i znaczkami pocztowymi.

Warunki zdobywania odznaki

8. Odznakę zdobywają rodziny wspólnie uprawiające turystykę rowerową.
9. Warunkiem zaliczenia wycieczki jest udział przynajmniej dwóch członków rodziny – osoby dorosłej i dziecka.
10. Aby zdobyć odznakę należy odbyć w ciągu roku kalendarzowego minimum 6 wycieczek rowerowych.
11. Przyznanie odznaki następuje po weryfikacji ewidencji wycieczek w dowolnej formie np.:

a. Książeczki odznaki "Mama, tata, rower i ja".
b. Notesu, zeszytu, itp.

12. Potwierdzeniem udziału w wycieczce może być:

a. Pieczątka z nazwą miejscowości (instytucja, kościół, sołtys, sklep, bar, kiosk, kwiaciarnia, itp.).
b. Pieczątka organizatora imprezy.
c. Pieczątka przewodnika PTTK, instruktora PTTK.
d. Pieczątka organizacji lub instytucji.

Postanowienia końcowe

13. Zdobywca otrzymuje odznakę po weryfikacji.
14. Odznaka może być zdobywana równocześnie z innymi odznakami (np. Kolarską Odznaką Turystyczną, Turysta Przyrodnik, Znam Zawiercie i Okolice, itp.).
15. Zdobywający odznakę lub jego opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów statystycznych i ewidencyjnych związanych z funkcjonowaniem odznaki. Dane osobowe będą się znajdowały w rejestrze odznak i nie będą udostępniane osobom trzecim.
16. Autorzy odznaki: jej koncepcji, regulaminu i wzoru: Andrzej Wójcik (PTTK), Michał Oleś (PKE), Tomasz Wojtaszczyk (UM).
17. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej.

Od Redakcji serwisu Młodzież PTTK

Po spełnieniu wymogów, dokumentację zdobywania odznaki można przesłać do weryfikacji na jeden z poniższych adresów:
1. Klub Turystyki Kolarskiej PTTK, Oddział PTTK w Zawierciu im. Aleksandra Janowskiego, al. Gen. Władysława Sikorskiego 6, 42-400 Zawiercie, tel. (0-32) 678-39-93, fax 672-18-41
http://www.zawiercie.eu/kategorie/pttk-zawiercie
2. Koło Miejskie w Zawierciu, Polskiego Klubu Ekologicznego, Okręg Górnośląski,
ul. Szymańskiego 17/15, 42-400 Zawiercie, tel. (0-32) 672-11-80
3. Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, tel. (0-32) 672-16-61, fax 672-15-13, http://www.um.zawiercie.pl

Komentarz w tym Artykule
Musisz Zalogować się lub Zarejestrować aby wziąć udział w tej dyskusji.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane