Przykładowy plan pracy Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego (SKKT) PTTK, szkoła podstawowa

PLAN PRACY

Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK

"Tuptusie" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Szybowicach w roku szkolnym 2010/2011

 

 

Wstęp

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK "Tuptusie" powstało w 2000 r. Obecny plan pracy jest wynikiem doświadczeń z dziesięcioletniej działalności koła i realizacji poprzednich planów. Tworzony był od umieszczenia w nim imprez organizowanych przez Oddział PTTK "Sudety Wschodnie" w Prudniku, konkursów i imprez ogólnopolskich, i uzupełniony o imprezy własne organizowane przez koło.

Misja SKKT PTTK "Tuptusie" w Szybowicach

Celem głównym działalności SKKT PTTK "Tuptusie" z Szybowic jest rozwijanie wśród jego członków oraz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szybowicach zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do poznawania najbliższej okolicy – ziemi prudnickiej, Śląska Opolskiego oraz Polski, tradycji i kultury narodowej, przyrody ojczystej.

Cele szczegółowe

• poznawanie obiektów przyrodniczych i zabytków kultury ziemi prudnickiej i Śląska Opolskiego o dużych walorach krajoznawczo-historycznych,
• upowszechnianie informacji o walorach krajoznawczych wsi Szybowice i Wierzbiec,
• kształtowanie nawyków bezpiecznego i zdrowego wypoczynku, poprawianie sprawności fizycznej, stanu zdrowia, zachęcanie do rekreacji na świeżym powietrzu,
• kształtowanie nawyków aktywnego uczestniczenia w życiu koła, szkoły,
• promowanie działalności SKKT PTTK "Tuptusie" w środowisku lokalnym poprzez udział w imprezach krajoznawczych oraz organizację biwaku dla szkolnych kół podlegających Oddziałowi PTTK "Sudety Wschodnie" w Prudniku,
• systematyczne przeprowadzenie inwentaryzacji krajoznawczej najbliższej okolicy,
• organizacja wycieczek szkolnych (autokarowych, pieszych, itp.) oraz aktywne w nich uczestniczenie,
• organizowanie konkursów o tematyce krajoznawczo-turystycznej,
• redagowanie gazetki ściennej przybliżającej uczniom działalność koła, promującej PTTK, jej historię i działalność,
• opracowanie opisów monograficznych miejscowości gminy Prudnik,
• prowadzenie dokumentacji fotograficznej okolicy i kraju ojczystego,
• upowszechnianie czytelnictwa czasopism, wydawnictw o tematyce krajoznawczej i turystycznej,
• zachęcanie do odwiedzania stron internetowych o tematyce turystycznej,
• wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody, propagowanie zachowań proekologicznych.

Tegoroczne hasło, pod jakim pracować będzie koło: "Śląsk nam bliski"

 

Plan pracy SKKT PTTK "Tuptusie" w roku szkolnym 2010/2011


*informacje podano wg schematu Lp./ Nazwa imprezy turystycznej / Termin / Organizator / Uwagi

 • 1. VIII Prudnicki Maraton Pieszy IX 2010 r. PTTK Oddział Sudety Wschodnie w Prudniku
 • 2. Akcja "Sprzątanie Świata" w Szybowicach IX 2010 r. SKKT "Tuptusie"
 • 3. Wiejskie Dożynki 2010 w Szybowicach IX 2010 r. SKKT "Tuptusie" Zespół wokalny
 • 4. Podsumowanie Konkursu na Najaktywniejsze SKKT w Polsce IX 2010 r. SKKT "Tuptusie" Przygotowanie kroniki za rok szkolny 2009/2010 oraz sprawozdania
 • 5. XI Rajd "Barwy Jesieni" X 2010 r. PTTK Oddział Sudety Wschodnie w Prudniku
 • 6. Eliminacje szkolne XXXIX OMTTK PTTK X 2010 r. SKKT "Tuptusie"
 • 7. Wojewódzki Zlot Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych w Głuchołazach X 2010 r. Kuratorium Oświaty, PTSM w Opolu
 • 8. Wycieczka integracyjna do Wrocławia X 2010 r. SKKT "Tuptusie" Panorama Racławicka Muzeum Narodowe
 • 9. Eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego X 2010 r. SKKT "Tuptusie"
 • 10. Szkolny Konkurs Fotograficzny "Góry Opawskie w jesiennych barwach" X 2010 r. SKKT "Tuptusie"
 • 11. Wyjazd do Třemešnej na Andrzejki XI 2010 r. SKKT "Tuptusie" Wyjazd zagraniczny do partnerskiej szkoły
 • 12. Podsumowanie etapu szkolnego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę" XI 2010 r. SKKT "Tuptusie" Prace przekazać do Oddziału PTTK Sudety Wschodnie w Prudniku
 • 13. Mikołaj dla Nadwórnej (akcja charytatywna) XII 2010 r. SKKT "Tuptusie" Zbiórka darów
 • 14. Rajd Mikołajkowy na Biskupia Kopę XII 2010 r. PTTK Oddział Sudety Wschodnie w Prudniku
 • 15. Boże Narodzenie (szkolna Wigilia i Jasełka) XII 2010 r. SKKT "Tuptusie" Włączenie się do organizacji Jasełek
 • 16. Bal Turysty 2011 I 2011 r. SKKT "Tuptusie" Samorząd Uczniowski
 • 17. XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szybowicach I 2011 r. SKKT "Tuptusie" Wolontariusze z koła
 • 18. Turystyczne Walentynki w Polsce i w Czechach II 2011 r. SKKT "Tuptusie" Wyjazd zagraniczny do partnerskiej szkoły
 • 19. Akcja Ferie Zimowe 2011 II 2011 r. SKKT "Tuptusie" Wiejski Dom Kultury w Szybowicach Wycieczki, zajęcia w szkole
 • 20. Zajączek dla Nadwórnej (akcja charytatywna) III 2011 r. SKKT "Tuptusie" Zbiórka darów
 • 21. Powitanie wiosny w Szybowicach III 2011 r. SKKT "Tuptusie" Przygotowanie marzanny
 • 22. Międzynarodowy Dzień Ziemi IV 2011 r. SKKT "Tuptusie" Apel
 • 23. Wiosenny Rajd z Chłopem IV 2011 r. PTTK Oddział Sudety Wschodnie w Prudniku
 • 24. III Międzynarodowy Festiwal dzieci i Młodzieży EUROTRAKT 2011 IV 2011 r. Gmina Prudnik, POK
 • 25. Palenie czarownic w Třemešnej IV 2011 r. SKKT "Tuptusie" Wyjazd zagraniczny do partnerskiej szkoły
 • 26. Majówka na Biskupiej Kopie V 2011 r. SKKT "Tuptusie" Wycieczka
 • 27. Biwak SKKT Oddziału PTTK "Sudety wschodnie" V 2011 r. SKKT "Tuptusie" PTTK Oddział Sudety Wschodnie w Prudniku Biwak w szkole
 • 28. Powiatowy Konkurs Krajoznawczy "Czy znasz ziemię prudnicką?" V 2011 r. PTTK Oddział Sudety Wschodnie w Prudniku, POK, "Tygodnik Prudnicki" Drużyna 3-osobowa
 • 29. Powiatowy Konkurs Piosenki Turystycznej „Piosenki z plecaka” V 2011 r. PTTK Oddział Sudety Wschodnie w Prudniku Prudnicki Ośrodek Kultury w kategorii  Indywidualnej i zespołowej
 • 30. XXXII Rajd Maluchów VI 2011 r. PTTK Oddział Sudety Wschodnie w Prudniku, POK Objęcie jednego z punktów zabaw turystycznych
 • 31. Prudnicki Obieżyświat 2011 VI 2011 r. PTTK Oddział Sudety Wschodnie w Prudniku, POK Program muzyczny
 • 32. Festyn Familijny VI 2011 r. Rada Rodziców, Wiejski Dom Kultury w Szybowicach Zabawy turystyczne
 • 33. Tydzień Turystyki Szkolnej VI 2011 r. SKKT "Tuptusie" Organizacja i udział w wycieczkach krajoznawczych
 • 34. Akcja Lato 2011 VII 2011 r. SKKT "Tuptusie", Wiejski Dom Kultury w Szybowicach Festyn, wycieczki, zajęcia w szkole, ognisko
 • 35. Podsumowanie działalności Koła w roku szkolnym 2010/2011 VII 2011 r. SKKT "Tuptusie", Ognisko, wręczenie odznak krajoznawczych, prezentacja i uzupełnienie kroniki


* Plan nie obejmuje udziału członków i sympatyków w ewentualnych podsumowaniach konkursów na kolejnych ich etapach (oddziałowe,
wojewódzkie, ogólnopolskie) oraz imprez niecyklicznych.

Formy pracy

1. Zajęcia kameralne w sali szkolnej: organizacyjne (poświęcone aktualnej pracy koła, wyboru władz, przyjęcia nowych członków, przydzielenie zadań), popularnonaukowe (poświęcone przygotowaniom do konkursów, rajdów, biwaku, omawiające wybrane zagadnienia krajoznawcze), ćwiczeniowo-praktyczne (przekładanie wiedzy teoretycznej na ćwiczenia praktyczne w postaci określania azymutu, odległości w terenie, kierunków na mapie).
2. Zajęcia terenowe: wycieczki krajoznawcze (tematyczne lub obejmujące całość zagadnień krajoznawczych), prace terenowe (czynności badawcze, naukowe prowadzone na obszarze gminy Prudnik, np. poprzez wywiady, ankiety, dokumentację fotograficzką), ćwiczeniowo-praktyczne (wykorzystujące wiedzę teoretyczną poza szkołą podczas zajęć z topografii, orientacji w terenie).

Tematyka spotkań koła w roku szkolnym 2010/2011:

1. Spotkanie organizacyjne: wybór władz SKKT, wybór hasła pracy, przydział członków do sekcji, zatwierdzenie planu pracy.
2. Zasady bezpiecznej turystyki – zapoznanie z regulaminami turystycznymi.
3. Historia i teraźniejszość PTTK.
4. Odznaki PTTK dla dzieci i młodzieży.
5. Pierwsza pomoc – ćwiczenia teoretyczne i praktyczne.
6. Gry i zabawy edukacyjne o tematyce krajoznawczej.
7. Zajęcia terenowe, orientowanie się w terenie bez pomocy mapy (azymut, pomiar odległości, kątów, wysokości, orientowanie się w terenie za pomocą mapy).
8. Doskonalenie umiejętności czytania map topograficznych i turystycznych.
9. Przygotowania praktyczne do konkursów, rajdów turystycznych.
10. Prezentacje i podsumowania udziału w imprezach turystycznych.

Podczas rocznej pracy Koła nie przewiduje się oceniania w takim rozumieniu jak na lekcjach przedmiotowych. Opiekun motywuje uczniów do działania, organizuje im pracę, dba o porządek i bezpieczeństwo w trakcie imprez i zajęć turystycznych.

Opracowanie: Franciszek Dendewicz

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane