Regulamin konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”

Uwaga!
Konkurs na szczeblu centralnym nie jest juz realizowany.
Szczegółowa informacja.

I. Organizatorzy Konkursu

Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Redakcja "Poznaj swój kraj" przy współudziale Kuratorów Oświaty, Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i Związku Harcerstwa Polskiego.

II. Cele i zadania Konkursu

1. Popularyzacja uprawiania turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej w kategorii wiekowej szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze, edukacyjne i zdrowotne,
2. Wpływanie na rozwój, doskonalenie oraz popularyzację form i metod młodzieżowej działalności turystycznej, poprzez wyłanianie i nagradzanie najlepszych, najaktywniejszych turystycznie grup dzieci i młodzieży,
3. Inspirowanie powstawania i realizacji ciekawych programów pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w krajoznawstwie i turystyce szkolnej.
 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Jako szkolny klub krajoznawczo-turystyczny rozumiane są Kluby; Koła; Drużyny, Kręgi i Grupy Turystyczne; Kompanie Turystyczne, itp. skupiające młodzież i działające na polu turystyki i krajoznawstwa szkolnego.
2. Klub zgłaszany do udziału w Konkursie działać powinien przez minimum rok.
3. Minimalna liczebność klubu - 10 osób.
4. Klub musi być zarejestrowany w jednej z organizacji pozarządowych lub przez dyrekcję szkoły i posiadać pełnoletniego opiekuna. Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno zawierać pełne informacje o zgłoszonej placówce (nazwiska opiekunów, przełożonych, dane adresowe, telefony, adresy e-mail, itp.) oraz opinię o zgłaszanym klubie sporządzoną przez dyrektora szkoły lub prezesa organizacji pozarządowej potwierdzoną pieczątką i podpisem opiniującego. Dotyczy to w szczególności prezentacji multimedialnych i internetowych kół i klubów. Zgłoszenie należy wypełnić wg wzoru stanowiącego aneks do niniejszego regulaminu.
5. Uczestniczące w Konkursie kluby klasyfikowane będą w 3 kategoriach wiekowych: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
6. Klub może grupować dzieci i młodzież z różnych kategorii wiekowych, jednak warunkiem startowania w określonej kategorii jest minimum 75% udział dzieci lub młodzieży w wieku dla kategorii właściwym.
7. Konkurs skierowany jest również do szkół specjalnych mających pod opieką dzieci niepełnosprawne.
8. Kluby skupiające dzieci niepełnosprawne występują w określonej kategorii wiekowej w wieku właściwym dla szkoły.
 

IV. Założenia organizacyjne.

1. Konkurs obejmuje działalność klubu w ciągu całego roku szkolnego i wakacji bezpośrednio po nim następujących, z założeniem, że ocenie podlega działalność klubu w minionym roku szkolnym.
2. Konkurs ma charakter wieloszczeblowy:
- powiatowy - przeprowadzają oddziały terenowe Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W miejscowościach gdzie nie istnieją oddziały PTTK, eliminacje mogą być przeprowadzone przez oddziały terenowe PTSM, hufce ZHP,
- wojewódzki - przeprowadzają komisje konkursowe powołane przy Kuratoriach Oświaty,
- centralny - przeprowadza Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. W skład Centralnej Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele wszystkich organizatorów oraz inne zaproszone osoby.
3. Do etapów: wojewódzkiego i centralnego zgłaszane są 3 kluby (po jednym najlepszym kandydacie w kategorii wiekowej: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych).
4. Poszczególne szczeble Konkursu podsumowywane winny być w następujących terminach:
1. powiatowy - do 10 października (termin wysłania kandydatur do etapu wojewódzkiego - 20 października).
2. wojewódzki - do 10 listopada (termin wysłania kandydatur do etapu centralnego - 20 listopada).
3. centralny - do 15 grudnia
5. Komisje konkursu, decyzję o wyłonieniu najlepszych klubów podejmować będzie w oparciu o materiały dokumentujące ich osiągnięcia (m.in. kroniki lub prezentacje multimedialne).
6. Do finału centralnego dopuszczone również zostaną trzy kluby, z wyżej wymienionych kategorii szkół, wyłonione za pomocą internetu. Za podstawę oceny przyjmie się prezentację internetową działalności klubu. Współzawodnictwo to przebiegać będzie niezależnie od trybu organizacyjno-administracyjnego. Zgłoszenia multimedialnej prezentacji prosimy kierować na adres poczta(at)pttk.pl od 1 października do 15 listopada, z podaniem w temacie wiadomości: "Konkurs na Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny".
 

V. Kryteria oceny w konkursie

Podstawą oceny całokształtu działalności klubu są przedstawione niżej zagadnienia. Liczba punktów możliwych do uzyskania za dane zagadnienie podana jest w nawiasie.
1. Liczba członków klubu. (1 - 10 pkt).
2. Organizowanie, dla siebie i innych, form aktywnego wypoczynku promujących krajoznawstwo i turystykę szkolną (rajdy, złazy, zloty turystyczne, spływy itp.). (1 - 20 pkt).
3. Wpływ klubu na działalność turystyczno - krajoznawczą we własnej szkole oraz udział w realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. (1 - 10 pkt).
4. Osiągnięcia indywidualne członków oraz całego klubu: udział i zajęte miejsca w regionalnych i ogólnopolskich imprezach, turniejach, konkursach, przeglądach, akcjach i innych formach rywalizacji związanych z szeroko pojętą turystyką i krajoznawstwem. (1 - 15 pkt).
5. Sposoby propagowania "turystycznego" sposobu życia w swoim środowisku. (1 - 10 pkt).
6. Działalność na rzecz ochrony przyrody i środowiska oraz opieki nad dziedzictwem kulturowym, w tym nad zabytkami związanymi z historią swego otoczenia - regionu. (1 - 10 pkt).
7. Współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami, władzami i innymi lokalnymi partnerami przy realizacji swojego programu turystycznego. (1 - 10 pkt).
8. Ciekawy, oryginalny sposób dokumentowania działalności klubu. (1 - 10 pkt).
9. Zdobyte odznaki, sprawności, uprawnienia związane z turystyką kwalifikowaną. (1 - 10 pkt).
10. Inne udokumentowane osiągnięcia klubu i jego członków w dziedzinach tematycznie nawiązujących do turystyki i krajoznawstwa jak np. fotografia krajoznawcza, piosenka turystyczna i inne. (1 - 10 pkt).
 

VI. Nagrody

Ministerstwo Edukacji Narodowej na wniosek Centralnej Komisji Konkursowej przyznaje dyplomy i nagrody, które wręczone zostaną na spotkaniu podsumowującym Konkurs.
 

VII. Uwagi końcowe

1. Zainteresowane Konkursem szkolne kluby mają możliwość dostępu do aktualnych regulaminów rajdów, zlotów, turniejów i konkursów krajoznawczo-turystycznych dla młodzieży, na stronach internetowych stowarzyszeń organizujących tego typu przedsięwzięcia. Informacji można szukać m.in. pod następującymi adresami internetowymi: www.pttk.pl, www.ptsm.org.pl, www.zhp.pl, www.zhr.pl, www.lzs.pl.
2. Organizatorzy konkursu na poszczególnych szczeblach powinni zadbać o dobre propagowanie konkursu oraz zatroszczyć się o pozyskanie sponsorów - fundatorów nagród dla zwycięskich klubów.
3. Powyższy regulamin należy traktować jako ramowy - w celu ułatwienia oceny dopuszcza się jego rozszerzenia i uszczegółowienia zależnie od potrzeb lokalnych i regionalnych
4. Po przeprowadzeniu tegorocznej edycji konkursu oraz po zasięgnięciu opinii na temat jego organizacji dokonane zostaną niezbędne korekty w następnej edycji regulaminu.
5. Organizatorzy serdecznie proszą o nadsyłanie uwag, wniosków i propozycji wynikających z przebiegu konkursu na adres: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, z dopiskiem "Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny".
6. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w nim zmian przysługuje organizatorom Konkursu.

 

Regulamin do pobrania:

 

 

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane