Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki

 

W dniach 11-14 czerwca 2009 roku, w Biłgoraju (woj. lubelskie) Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego poprzez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej we współpracy z Oddziałem PTTK w Biłgoraju organizuje Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki. Przedsięwzięcie przygotowane jest w ramach realizacji „Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK” i dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Elementami forum są:

- nowatorskie w założeniach, bezpłatne szkolenie z zakresu kompetencji turystycznych dla 64 młodzieżowych liderów wyłonionych spośród kandydatów z terenu całego kraju,

- finał centralny XXXVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK.

 

Cele przedsięwzięcia:

Głównym celem forum jest wzrost kompetencji i umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

 

Cele poboczne to:

- popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki, jako formy aktywnego wypoczynku i nauki,

- popularyzowanie i nauczanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- zapoznanie z systemem GPS, jako nowoczesną formą wsparcia turysty,

- poznawanie przez młodzież piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości,

- propagowanie kultury wycieczkowania,

- rozwijanie sprawności fizycznej uczniów,

- poznawanie zasad uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak turystyczno-krajoznawczych PTTK,

- wymiana doświadczeń i propagowanie osiągnięć szkolnych klubów krajoznawczo-turystycznych,

- promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Polski i województwa lubelskiego.

 

Program forum

Uczestnicy szkolenia, w ciągu 4 dni, odbędą:

a) warsztaty z zakresu podstaw organizowania turystyki szkolnej i młodzieżowej, w tym podstaw prawnych,

b) szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, prowadzone według wytycznych ERC (Europejskiej Rady Resuscytacji ) i PRC (Polskiej Rady Resuscytacji) w algorytmie postępowania BLS-AED (Basic Life Support – Automated External Defibrillator), zakończone uzyskaniem certyfikatu honorowanego na terenie Unii Europejskiej. Program szkolenia zawiera:

- aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy przez osoby niezwiązane z medycyną,

- zawiadamianie o wydarzeniu; „łańcuch przeżycia”,

- zatrzymanie krążenia i oddychania,

- stany szczególne,

- BLS u dorosłych, BLS u dzieci,

- obsługa i zastosowanie automatycznego zewnętrznego defibrylatora AED.

c) szkolenie z obsługi urządzeń systemu GPS. Program zawiera:

- szkolenie teoretyczne z tematyki GPS,

- obsługa urządzeń służących do nawigacji teoretycznej – warsztaty w terenie,

- obsługa oprogramowania mapowego służącego do: komunikacji urządzeń GPS z komputerem, tworzenie własnych punktów, planowania tras, analizy śladów i itp.

 

d) objazd szkoleniowy po terenie województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Roztocza.

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez profesjonalne firmy zewnętrzne. Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej zostanie przeprowadzone przez firmę LIN MED Ratownictwo Medyczne z Limanowej. Szkolenie z zakresu obsługi urządzeń GPS przeprowadzi firma EXCEL Systemy Nawigacyjne ze Szczecina – przedstawiciel na Polskę firmy Garmin.

Wszystkie osoby, które ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym, otrzymają specjalne certyfikaty.

 

Uczestnicy finału centralnego XXXVII OMTTK rywalizować będą w konkurencjach turniejowych:

- teście krajoznawczym,

- teście wiedzy turystycznej i topograficznej,

- turystycznym marszu na orientację,

- kolarskim torze sprawnościowym,

- samarytance,

- turystycznym ABC,

- ocenie kart do kroniki.

Dodatkowo uczestniczyć będą w programie krajoznawczym z objazdem szkoleniowym po terenie województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Roztocza.

 

Nabór uczestników

a) uczestnicy szkolenia, to 64 młodzieżowych liderów, wyłonionych spośród kandydatów zgłoszonych z terenu całego kraju. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie ankiety osobowe i przesłanie jej do ZG PTTK. Kandydaci muszą być pełnoletni, preferowany wiek to 18-30 lat. Pożądane jest, by były to osoby posiadające doświadczenie w działalności turystycznej: młodzieżowi liderzy w lokalnym środowisku, osoby odznaczone „Orlim Lotem”, nauczyciele-opiekunowie SKKT.

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres pawelzan(małpka)pttk.pl w terminie do 25 maja 2009 roku. Wydrukowany, podpisany formularz karty zgłoszenia prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, z dopiskiem „Forum Liderów Biłgoraj”.

Formularz zgłoszeniowy do ściągnięcia tutaj.

 

b) uczestnicy finału centralnego OMTTK PTTK to zwycięzcy eliminacji wojewódzkich.

Warunki uczestnictwa

Wszystkie osoby uczestniczą w imprezie bezpłatnie. We własnym zakresie należy pokryć koszty dojazdu i ubezpieczenia (członkowie PTTK posiadają ubezpieczenie w ramach składki członkowskiej).

 

Lista osób, zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu zostanie opublikowana do dnia 2 czerwca 2009 roku na niniejszej stronie. Wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną.

 

Szczegółowych informacji dotyczących forum, udziela Kol. Paweł Zań - główny specjalista ds. inicjatyw programowych ZG PTTK, pod numerem telefonu 0-22 826 22 51 wew. 121 oraz adresem mailowym pawelzan(małpka)pttk.pl

 

 

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane