XLVI OMTTK Komunikat organizacyjny nr 1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaprasza do udziału w 46 edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego (OMTTK PTTK), który organizowany jest w roku szkolnym 2017/2018. 

OMTTK PTTK to największe przedsięwzięcie z zakresu szkolnej turystyki edukacyjnej, organizowane przez PTTK, o charakterze cyklicznym, całorocznym, na terenie całego kraju. Co roku Turniej popularyzuje walory turystyczno-krajoznawcze innego, wybranego województwa. W roku szkolnym 2017/18 będzie to województwo małopolskie. 

OMTTK PTTK jest najbardziej prestiżową imprezą turystyczną, adresowaną do dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce, organizowaną przez PTTK nieprzerwanie od 1972 roku. W Turnieju biorą udział trzyosobowe zespoły, będące reprezentacjami szkół, domów kultury, drużyn czy hufców harcerskich, oddziałów PTTK i innych podmiotów działających wśród młodzieży w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe (uczniowie do klasy VII, gimnazja (uczniowie klas II-III) i szkoły ponadgimnazjalne. OMTTK PTTK to interdyscyplinarne pole zmagań młodzieży z całej Polski. Jego program, podobnie jak w poprzednich latach, zawiera teoretyczne elementy nauki: turystyki kwalifikowanej, krajoznawstwa i terenoznawstwa. W programie Turnieju znajdują się również konkurencje sprawnościowe: turystyczny marsz na orientację, rowerowy tor sprawnościowy, samarytanka (sprawdzian umiejętności z zakresu pierwszej pomocy), Turystyczne ABC (praktyczny sprawdzian umiejętności przydatnych turyście). Tak duże zaangażowanie uczestników powoduje znaczny wzrost kompetencji i wiedzy u nich, ale też tak rodzą się u młodych ludzi życiowe pasje i chęć pracy w ramach wolontariatu. 
Z zawodników Turnieju po latach rekrutują się pracownicy agencji turystycznych, przewodnicy i piloci wycieczek, ludzie mocno zaangażowani w turystykę pojętą w szerokim znaczeniu. Od wielu lat obserwujemy duże korzyści płynące z realizacji naszego turystyczno-krajoznawczo-edukacyjnego przedsięwzięcia, które uczy lepszego poznania swojej „Małej Ojczyzny”, jej pokochania oraz służby swoim kapitałem osobowym.
Poszczególne eliminacje Turnieju, organizowane przez jednostki terenowe PTTK, a szczególnie Finał Centralny, skupiają na kilka dni w jednym miejscu najbardziej ambitnych, wszechstronnie uzdolnionych młodych pasjonatów turystyki oraz ich opiekunów – bardzo często wybitnych regionalistów i krajoznawców. Z racji formuły Turnieju szczególnie promowane jest województwo, w którym odbywa się Centralny Finał. W tym roku uczestnicy wszystkich eliminacji OMTTK PTTK, w sposób szczególny pogłębią wiedzę na temat województwa małopolskiego, wszystkich jego turystycznych produktów oraz krajoznawczych i przyrodniczych walorów. 
 
I. Informacje organizacyjne
1. XLVI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK organizowany jest w roku szkolnym 2017/18 zgodnie z „Regulaminem OMTTK PTTK” zatwierdzonym przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 33/VIII/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. 
2. Informacje związane z OMTTK PTTK publikowane są na stronie http://www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/omttk-pttk
3. Organizatorami poszczególnych etapów Turnieju są jednostki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 
4. Organizatorem Finału Centralnego XLVI OMTTK PTTK, z upoważnienia Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, jest Oddział PTTK „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach.
5. Finał Centralny XLVI OMTTK PTTK odbędzie się w dniach 31 maja – 3 czerwca 2018 roku w Wadowicach (województwo małopolskie).
 
II. Konkurencje turniejowe
1. Konkurencje turniejowe określone są § 12. Regulaminu OMTTK PTTK.
2. W trakcie Finału Centralnego XLVI OMTTK PTTK przeprowadzone zostaną konkurencje, podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną.
3. Część teoretyczna, to test wiedzy obejmujący zagadnienia: krajoznawcze, turystyczne, topograficzne, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dotyczące udzielania pierwszej pomocy.
4. Część praktyczna to: 
1) turystyczny marsz na orientację,
2) turystyczne ABC, na które składają się:
a) turystyka jeździecka 
b) gra terenowa (quest, geocaching),
c) kajakowy tor przeszkód,
d) test o św. Janie Pawle II, 
3) turystyczny rower (tor przeszkód),
4) samarytanka (znajomość zastosowania zawartości apteczki oraz zadania praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy),
5) ocena zdobytych odznak turystycznych PTTK (indywidualnie: konkurs posiadanych uprawnień i odznak turystycznych PTTK).
 
III. Polecana literatura 
Przy konstruowaniu powyższych konkurencji organizatorzy będą korzystać z niżej wymienionych źródeł.
1. wiedza z zakresu krajoznawstwa:
1) Kanon Krajoznawczy Polski, Łęcki W. red., Warszawa 2005, wyd. II poprawione i uzupełnione lub www.kanon.pttk.pl 
2) Małopolskie – przewodnik + atlas , wyd. Demart 2016,
3) Poznaj swój kraj, numery z 2017 r. 
4) Województwo Małopolskie  – mapa administracyjno-turystyczna, Wydawnictwo BiK,
5) Strony internetowe: www.visitmalopolska.pl; www.drewniana.malopolska.pl 
2. wiedza turystyczna i topograficzna 
1) Dymarski J., AB imprez na orientację, Warszawa 2000
2) Wybieram wędrowanie. Poradnik młodego turysty, Śledzińska J. red., Wielocha A., Warszawa 2011, 
3) www.survival.strefa.pl (w zakresie działu „Orientacje w terenie”) 
3. wiedza z zakresu przepisów ruchu drogowego 
1) Kodeks ruchu drogowego w zakresie ruchu pieszego, rowerzysty i motorowerzysty
4. wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
1) Wytyczne 2010 resuscytacji krążeniowo-oddechowej ERC, Kraków 2010, strona internetowa www.prc.krakow.pl 
2) Buchfelder M., Podręcznik pierwszej pomocy, Warszawa 2011
5. turystyczne ABC 
1) hippika.net  
2) guesty.com.pl 
3) www.geocaching.pl 
4) www.kajaki-mazury.pl/poradnik
5) pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawel_II
6. Źródłem wiedzy do turniejowych testów będą również informacje zawarte na stronach internetowych:
1) www.pttk.pl
2) www.mlodziez.pttk.pl 
 
IV. Niniejszy komunikat został przyjęty przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w dniu 09.11. 2017 r.
 

polecane