Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę", lata 2003-2011

UWAGA! Regulamin archiwalny. Poniższy regulamin obowiązywał w latach 2003-2011.

I. Założenia ogólne.

1. Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Redakcja miesięcznika turystyczno-krajoznawczego “Poznaj swój kraj” są organizatorami Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego “Poznajemy Ojcowiznę”. Jest to jeden z najstarszych tego typu konkursów w Polsce, jest formą rywalizacji indywidualnych młodych krajoznawców, szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych, obozów wędrownych. Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

2. Celem konkursu jest popularyzowanie:

a)    poznawania Ziemi Ojczystej, jej przeszłości i dnia dzisiejszego,

b)    pogłębiania wiadomości o miejscu zamieszkania i różnych zakątkach kraju poznawanych (indywidualnie lub zespołowo) podczas wędrówek,

c)    rozwijania wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu,

d)    dokumentowania poznawanych obiektów przy pomocy fotografii, rysunku, nagrań dźwiękowych , filmowych, video, stron internetowych, prezentacji na CD i innych.

3. Tematyka konkursu:

a)    Mój dom rodzinny, moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska,

b)    Dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje,

c)    Historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci,

d)    Ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju,

e)    Moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo-turystyczne,

f)    Nasza szkoła, historia i tradycje SKKT-PTTK w mojej szkole,

g)    Moja Ojcowizna - jej miejsce w Polsce i Europie,

h)    Losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju.

4. Konkurs rozgrywany jest w kategorii indywidualnej i zespołowej w następujących typach szkół: szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych (licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe). W kategorii zespołowej mogą brać udział grupy składające się z 2-4 osób.

5. Prace multimedialne oceniane są w oddzielnej kategorii. Bez zróżnicowania na typ szkoły i kategorię indywidualną/zbiorową (maksymalnie 4 osoby). Jako prace multimedialne traktowane są filmy, prezentacje na CD, strony internetowe nie będące uzupełnieniem, bądź rozszerzeniem prac drukowanych lub pisanych ręcznie.

6. W konkursie w kategorii międzynarodowej może brać udział młodzież polonijna w wieku do 19 lat.  Prace pochodzące z poza granic Polski należy nadesłać do 1 marca na adres: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, z dopiskiem „Poznajemy Ojcowiznę”.

7. Rywalizacja przebiega w następujących etapach, których zakończenie następuje w terminach

a) etap szkolny - do 1 grudnia

b) etap oddziałowy - do 1 stycznia

c) etap wojewódzki - do 15 lutego

d) etap centralny   -  do 1 maja

8. Organizatorami konkursu są ogniwa PTTK korzystające na poszczególnych etapach jego realizacji z pomocy władz oświatowych, samorządowych i administracyjnych odpowiednich szczebli.

9. Finały konkursu na poszczególnych etapach powinny w swoich programach uwzględniać prezentację prac, wystawy, dyskusje nad metodami sporządzania dokumentacji krajoznawczej oraz takie formy podsumowania konkursu, które dawać będą satysfakcję autorom za ich trud włożony w przygotowanie prac.

II. Zasady uczestnictwa w konkursie.

1.    Podstawową zasadą jest samodzielne prowadzenie rzetelnej dokumentacji krajoznawczo-turystycznej.

2.    Prace zgłaszane do konkursu powinny zawierać elementy własnej, autorskiej oceny obserwowanych zjawisk, zebranego materiału - unikać należy zbytniego i dosłownego korzystania z istniejących już opracowań (przesadne wykorzystywanie cytatów z przewodników i innych opracowań krajoznawczych będzie prowadziło do dyskwalifikacji).

3.    Przygotowując pracę na konkurs autorzy mogą korzystać z rad i pomocy opiekuna pracy oraz konsultacji z doświadczonymi krajoznawcami.

4.    Na stronie tytułowej opracowania konieczna jest notatka zawierającą:

a) imię i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania autora lub autorów ,

b) nazwę, adres i telefon szkoły, przynależność do SKKT-PTTK,

c) imię, nazwisko, adres i telefon opiekuna pracy,

e)    datę rozpoczęcia i zakończenia pracy.

5.    Do każdej pracy zgłaszanej na konkurs, należy dołączyć „Kartę identyfikacyjną” (wzór w załączeniu).

6.    Prace nie mogą być wykonywane w formacie większym od A4 (z zastrzeżeniem pkt.4, rozdz. III)

7.    Strona końcowa pracy powinna zawierać bibliografię (wykaz publikacji, opracowań i innych źródeł, z których korzystano przy jej pisaniu).

8.    Dopuszcza się zgłaszanie na konkurs prac w postaci multimedialnej (prezentacje, strony internetowe, filmy video itp.). Zostaje ustanowiona dla nich oddzielna kategoria. Do tego typu prac musi być dołączona „Karty identyfikacyjna”, zawierająca takie dane jak w rozdz. II pkt.4, oraz informację, w jaki sposób można pracę obejrzeć (Podane wymagania sprzętowe: oraz informacje o typie programu, który umożliwia otwarcie pliku np.: Power Point, przeglądarka Internet Explorer itp.). Brak wspomnianych informacji może prowadzić do braku możliwości oceny pracy przez Sad Konkursowy i w następstwie do jej dyskwalifikacji ze względów formalnych.

III. Etap szkolny, oddziałowy i wojewódzki.

1.    W każdym z etapów organizatorzy powołują komisje oceniające prace. W składzie tych komisji powinny znaleźć się osoby kompetentne do oceny wartości prac pod względem:

a)    zawartości merytorycznej opracowania (np. wiedzy krajoznawczej, historycznej, geograficznej, etnograficznej)

b)    oceny poziomu literackiego oraz wyrazu artystycznego pracy (np. przyjęte rozwiązania plastyczne, jakość fotografii, strona edytorska).

2.    Należy dążyć do nagradzania i wyróżniania jak największej grupy autorów prac na każdym z etapów konkursu. O liczbie prac zgłaszanych do etapu oddziałowego i wojewódzkiego decydują odpowiednio bezpośredni ich organizatorzy.

3.    Organizatorzy konkursu na poszczególnych jego etapach mogą działać w oparciu o lokalne regulaminy lub ustalenia dotyczące konkursu pod warunkiem ich zgodności z niniejszym regulaminem.

4.    Na poszczególnych etapach do wojewódzkiego włącznie, dopuszcza się załączniki do pracy w postaci makiet, gablot itp. Na etap centralny - ogólnopolski, powinny jednak być przesłane tylko prace, w formacie nie większym niż A4, z ewentualnymi fotografiami załączników.

5.    Komisje wojewódzkie zgłaszają na etap centralny 8 najlepszych prac:

a)    trzy w grupie prac indywidualnych (po 1 z każdego typu szkoły),

b)    trzy w grupie prac zespołowych (po 1 z każdego typu szkoły).

c)    dwie prace w kategorii multimedialnej, bez względu na typ szkoły i ilość autorów.

Oprócz regulaminowych 8 prac istnieje możliwość nadesłania prac w kategorii „Za wytrwałość”.

IV. Etap ogólnopolski.

1.    Podstawą zgłoszenia prac na etap ogólnopolski jest protokół z posiedzenia wojewódzkiej komisji konkursowej zawierający:

a)    skład komisji konkursowej,

b)    wykaz prac nagrodzonych na szczeblu wojewódzkim oraz wykaz prac zgłaszanych na etap ogólnopolski,

c)    krótką notatkę oceniającą poziom prac na etapie wojewódzkim i wnioski dotyczące organizacji konkursu

d)    podstawowe dane statystyczne o konkursie na terenie województwa,

e)    każda praca zgłaszana na etap centralny musi posiadać „Kartę identyfikacyjną”.

2.    Protokół, o którym mowa powyżej, wraz z pracami powinien być dostarczony do Zarządu Głównego PTTK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca (w przypadku przesyłania pocztą w/w data jest ostateczną datą nadania przesyłki, na której należy napisać “Poznajemy Ojcowiznę”). Prosimy w miarę możliwości oddziałów o wysyłanie protokołów komisji wojewódzkiej również w postaci elektronicznej na dyskietce lub e-mailem na adres: poczta(małpa)pttk.pl.

3.    Ocena prac jest dokonywana przez Sąd Konkursowy powoływany przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK. Dokonuje on oceny i wyróżnia po cztery prace z każdego typu szkoły, w kategorii indywidualnej i zespołowej oraz multimedialnej.

4.    Zależnie od poziomu i zawartości merytorycznej prac przewiduje się nagrody specjalne fundowane przez organizacje, instytucje, stowarzyszenia, redakcje i innych sponsorów konkursu.

5.    Przewidywane są również nagrody specjalne “dla wytrwałych” - tych autorów, którzy uczestniczą w konkursie przez minimum 4 jego edycje, a poziom ich prac jest pozytywnie zaopiniowany przez komisję konkursową etapu wojewódzkiego. Po dwie takie prace wojewódzka komisja konkursowa może zgłosić na etap centralny (niezależnie od 8 prac, o których mowa w rozdz. III pkt.5).

6.    Etap ogólnopolski konkursu kończy Zlot Laureatów organizowany co roku na terenie innego województwa.

V. Postanowienia końcowe.

1.    Prace zgłoszone na konkurs mogą być publikowane na zasadach autorskich.

2.    Przewiduje się specjalne wyróżnienia dla szkół szczególnie zasłużonych w prowadzeniu konkursu.

3.    Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w nim zmian przysługuje Radzie Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w porozumieniu z Redakcją “Poznaj swój kraj”.

 

Załączniki do regulaminu:

-    „Karta identyfikacyjna”

-    „Wzór protokółu z posiedzenia wojewódzkiej komisji konkursowej”

 

Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK                                        Redakcja “Poznaj swój kraj”

 

Warszawa, 07 września 2003 r.

 

Regulamin do pobrania:

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane