OMTTK PTTK

XL Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK (OMTTK PTTK), Świeradów Zdrój 2012, Komunikat organizacyjny nr 2

Zamieszczamy Komunikat organizacyjny nr 2,
Finału Centralnego XL Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK Świeradów Zdrój,
31 maja – 3 czerwca 2012r.
W komunikacie zawarto regulamin finału, program, informacje ważne dla uczestników.

Organizator

Organizatorem Finału Centralnego XL OMTTK PTTK, z upoważnienia Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie jest Oddział PTTK „Ziemi Lwóweckiej” w Lwówku Śląskim.
Tegoroczna edycja konkursu realizowana jest w ramach „Roku Szkoły z Pasją” ogłoszonego przez Minister Edukacji Narodowej.

Partnerzy i sponsorzy

Życzliwej pomocy i wsparcia udzielają:

 • Zarząd Główny PTTK w Warszawie
 • Uzdrowisko Świeradów Zdrój
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Starostwo Powiatowe w Lubaniu
 • Starostwo Powiatowe w Lwówku Śl.
 • Urząd Gminy i Miasta Świeradów Zdrój
 • Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śl.
 • Urząd Gminy i Miasta w Lubomierzu
 • Dolnośląska Organizacja Turystyczna
 • Biuro podróży Maciej Stanisz w Piechowicach
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze
 • Wydawnictwo Plan w Jeleniej Górze
 • SKI & SUN Świeradów Zdrój
 • Serwis Młodzież PTTK
 • Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
 • Zamek Czocha

Patronaty

Patronat Honorowy nad Finałem Centralnym XL OMTTK PTTK objęli:

 • Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa
 • Marszałek województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec
 • Starosta Lubański Walery Czarnecki
 • Starosta Lwówecki Stanisław Mrówka
 • Burmistrz Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój Roland Marciniak
 • Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śl. Ludwik Kaziów

Patronat medialny

 • TVP Łużyce
 • Muzyczne Radio Jelenia Góra
 • Polska Gazeta Wrocławska
 • Miesięcznik „Sudety”
 • Portal internetowy „Góry Izerskie”

Sztab Organizacyjny Finału Centralnego XL OMTTK PTTK

Prezes ZO PTTK w Lwówku Śl. – Wojciech Król
Skarbnik – Paweł Idzik
Komendant Turnieju – Teresa Fierkowicz
Zastępca Komendanta Turnieju – Adam Palbow
Koordynator Turnieju z ramienia Biura ZG PTTK – Paweł Zań
Sędzia Główny Turnieju – Tomasz Karpiszyn
Sekretariat Turnieju – Izabela Król, Żaneta Idzik, Joanna Chwaszcz, Paulina Łojko
Kwatermistrz – Krzysztof Król
Sędzia konkursu krajoznawczego – Piotr Gryszel
Sędzia konkursu topograficznego – Tadeusz Sławiński
Sędzia samarytanki – Tomasz Zabłocki
Sędzia Kolarskiego Toru Przeszkód – Sławomir Sobieski
Sędziowie Turystycznego MnO – Adam Pawłowicz i Adam Palbow
Sędzia główny Turystycznego ABC – Radosław Iwaniec
– Rozstawianie namiotów – Mirosław Kobiałka
– Rozpoznawanie roślin – Zbigniew Kamiński – pracownik Nadleśnictwa Świeradów
– Pakowanie plecaka turystycznego – Patrycja Ościak
– Rozpoznawanie zabytków i obiektów krajoznawczych Dolnego Śląska – Piotr Mania
– Pokonanie przeszkody terenowej – Krzysztof Cybulski
Ocena kart do kroniki – Grażyna Kasprzak, Danuta Bartosiewicz, Dorota Marek, Ryszard Dębiński, Bożena Dębińska
Przewodnicy wycieczki dla opiekunów i gości – Marek Bergtraum, Maciej Stanisz
Koordynatorzy grup:
Przemysław Sikora, Łukasz Karol, Natalia Deptuła
Pozostali sędziowie:
Mieczysław Józefowicz, Włodzimierz Kaczuba, Marek Hakało, Marek Dąbek, Krzysztof Walusiak, Aleksander Oświęcimski, Tomasz Mitkiewicz, Izabela Salawa, Danuta Bartosiewicz,  Mariusz Jurczak, Krzysztof Margan, Agnieszka Wittig, Jakub Duda, Andrzej Dyba
Organizację finału wspomagają inni wolontariusze oraz członkowie SKKT „Świeradowskie Orły”.

 

Regulamin Finału Centralnego XL OMTTK PTTK

I. Informacje organizacyjne

1. Finał Centralny XL OMTTK PTTK (zwany dalej finałem) odbędzie się w dniach
31.05-03.06.2012 r. w Świeradowie Zdroju
zgodnie z podanym programem.
Zachowują ważność wszystkie informacje podane w „Komunikacie organizacyjny nr 1, XL OMTTK PTTK Świeradów Zdrój 2012” z września 2011 roku.
2. Uczestnikami finału są 3-osobowe drużyny wyłonione w eliminacjach wojewódzkich i rywalizujące w trzech grupach wiekowych:

 • szkoły podstawowe,
 • szkoły gimnazjalne,
 • szkoły ponadgimnazjalne.

3. Zgłoszenie udziału drużyny w finale, na załączonej karcie, należy dokonać do dnia 14 maja 2012 roku. Organizator nie gwarantuje przygotowania świadczeń zamówionych po tym terminie.
4. Baza finału została zlokalizowana w Domu Zdrojowym w Świeradowie Zdroju, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1, 59-850 Świeradów Zdrój. Uczestnicy: 3-osobowe drużyny z 1 opiekunem zostaną zakwaterowani w obiektach Uzdrowiska – domach sanatoryjnych (warunki hotelowe). Drużyna nocuje wraz z opiekunem. Uczestnicy nie muszą zabierać własnej pościeli.
5. Koszty organizacji finału pokrywają organizatorzy. Koszt dojazdu i powrotu pokrywają jednostki delegujące lub uczestnicy.
6. Dodatkowe osoby (np. kierowcy) mogą być zakwaterowani pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia i wniesienia opłaty. Opłaty należy dokonać przelewem na konto Oddziału PTTK w Lwówku Śl. do dnia 14 maja 2012. Kopie przelewu należy dołączyć do zgłoszenia dodatkowej osoby.
Nr konta oddziału: 89-8384-0009-0011-9187-2000-0001 z dopiskiem XL OMTTK PTTK
Koszt noclegu i wyżywienia dodatkowych osób to 90 zł za dobę. Koszt udziału w programie krajoznawczym 60 zł.
7. Każdy uczestnik biorący udział w finale zobowiązany jest posiadać:

 • aktualną legitymację szkolną,
 • ważną legitymację PTTK (przy ocenie uprawnień PTTK),
 • przybory do pisania i pracy z mapą (kątomierz, linijka),
 • odpowiedni strój do rozgrywania konkurencji w terenie,
 • drużyna winna posiadać apteczkę, kompas lub busolę niezbędne do rozegrania konkurencji.

Opiekunowie, osoby dodatkowo zgłoszone zobowiązani są posiadać dowody osobiste.

II. Zasady udziału, przebieg konkursu i oceniania

1. W ramach Finału Centralnego XL OMTTK PTTK przeprowadzone zostaną konkurencje zgodne z „Regulaminem OMTTK PTTK” i „Komunikatem organizacyjnym nr 1”.

UWAGA

W trakcie trwania finału zostanie zorganizowana dodatkowa konkurencja dla wszystkich opiekunów. Będzie to test sprawdzający wiedzę dotyczącą OMTTK i jego historii. Pytania będą dotyczyły informacji zamieszczonych na stronie www.mlodziez.ptk.pl. Czas i miejsce rozegrania konkurencji zostaną podane na odprawie technicznej w pierwszym dniu finału.

2. Wszystkie testy uczestnicy rozwiązują indywidualnie, korzystając z własnych przyborów. Konkurencje sprawnościowe uczestnicy pokonują wspólnie bądź na zasadzie sztafety.
3. Karty do kroniki będą przyjmowane przed odprawą opiekunów w pierwszym dniu turnieju.
4. Książeczki odznak i uprawnień będą przyjmowane po odprawie opiekunów w pierwszym dniu turnieju obowiązkowo razem z czytelnie wypełnioną „Kartą oceny odznak i uprawnień”.
5. Realizacja wszystkich konkurencji Turystycznego ABC będzie ograniczona czasowo: 10 minut na konkurencję.
6. Turystyczny Marsz na Orientację odbędzie się zgodnie z „Zasadami punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację PTTK” http://ino.pttk.pl
7. Uczestnicy finału startują samodzielnie we wszystkich konkurencjach. Każda forma pomocy lub ingerencji w start podopiecznych ze strony opiekunów lub osób towarzyszących może stanowić podstawę dyskwalifikacji drużyny.
8. Podczas odbywania się testów i konkurencji turniejowych obowiązuje zakaz korzystania przez uczestników z telefonów komórkowych, walkie-talkie, minikomputerów i innych podobnych urządzeń elektronicznych. Posłużenie się środkami łączności jest dopuszczalne jedynie w sytuacji nadzwyczajnej związanej z bezpieczeństwem.
9. W trakcie rozgrywania konkurencji turniejowych używanie map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione (dotyczy to również map w postaci cyfrowej, zabrania się korzystania z urządzeń do nawigacji satelitarnej z wgranymi mapami). Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacją.
10. Wszelkie protesty i skargi dotyczące konkurencji turniejowych należy złożyć do sekretariatu na piśmie. Protesty będą przyjmowane do 2 godzin po wywieszeniu wyników przez sędziego lub powrocie opiekunów z wycieczki krajoznawczej. W przypadku protestów komisja sędziowska zajmie się niezwłocznie ich rozpatrzeniem.
11. Poszczególne konkurencje będą rozgrywane w Świeradowie Zdrój na wyznaczonym terenie obejmującym obszary Domu Zdrojowego, Parku Zdrojowego, obiektów Miejskiego Zespołu Szkół oraz Nadleśnictwa Świeradów.

III. Bezpieczeństwo uczestników

1. Finał przeprowadzany jest zgodnie z przepisami rozdziału 3, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
2. Drużyny mogą uczestniczyć w finale wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników podpisują oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział uczestnika w finale. Każdy z uczestników finału oraz jego rodzic(e)/opiekun prawny podpisuje oświadczenie o: zapoznaniu się z niniejszym regulaminem; regulaminem OMTTK PTTK; stanie zdrowia pozwalającym na wzięcie udziału w poszczególnych konkurencjach. Opiekunowie drużyn przedkładają podpisane oświadczenia w momencie rejestracji drużyny w dniu rozpoczęcia finału (oświadczenie dostępne w załączniku).
3. Instytucje delegujące uczestników drużyny do udziału w finale są zobowiązane do zapewnienia opieki i bezpieczeństwa w drodze na finał i powrotu z niego, w tym dokonania stosownych ubezpieczeń, a także do zapewnienia dzieciom i młodzieży opieki w trakcie finału z zastrzeżeniem dwóch kolejnych punktów.
4. Za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników w czasie finału pełną odpowiedzialność ponoszą opiekunowie drużyn, jednakże w czasie trwania konkurencji opiekę sprawują organizatorzy i inne osoby przez nich wskazane.
5. Podczas finału, na czas rozgrywania konkurencji, w których bezpośredni opiekunowie drużyn nie towarzyszą podopiecznej młodzieży, za młodzież odpowiadają sędziowie konkurencji oraz organizatorzy będący nauczycielami bądź posiadający uprawnienia uznawane w przepisach Ministerstwa Edukacji Narodowej (instruktora lub przodownika turystyki, przewodnika lub pilota, instruktora harcerskiego, wychowawcy form wypoczynku młodzieży). W gronie sędziów i organizatorów znajdą się również uznane przez organizatora finału osoby o innych kwalifikacjach i praktyce zawodowej niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia i oceny w poszczególnych konkurencjach.
6. Impreza na orientację zostanie przeprowadzona w okolicach Świeradowa Zdrój, na terenie ograniczonym charakterystycznymi elementami krajobrazu. Uczestnicy zostaną zaznajomieni z bezpiecznymi drogami powrotu do bazy finału.
7. Organizator ubezpiecza wszystkich uczestników finału i ich opiekunów od NNW. Polisa obejmuje ochroną czas od dnia 31 maja do dnia 3 czerwca 2012 r.
8. Sędziowie i organizatorzy finału odpowiadają za dopuszczenie sprzętu niezbędnego do rozegrania poszczególnych konkurencji.
9. Sędziowie i organizatorzy finału oraz towarzyszący drużynom opiekunowie po podpisaniu umowy wolontariatu są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w ramach ubezpieczeń kadry PTTK i osób z PTTK współpracujących. Organizatorzy zgłaszają finał do kalendarza imprez PTTK oraz podpisują z osobami, które nie są członkami kadry PTTK umowy cywilnoprawne lub o współpracy (wolontariat).
10. W przypadku zaistnienia nagłych zdarzeń i wypadków losowych należy o nich niezwłocznie powiadomić organizatorów.

IV. Zasady organizacyjne

1. Uwagi dotyczące spraw socjalnych lub podobnych należy składać do koordynatorów poszczególnych grup wiekowych, wyznaczonych przez Komendanta finału (szczegóły zostaną podane na odprawie opiekunów).
2. W czasie trwania finału i rozgrywania konkurencji obowiązuje zakaz samodzielnego wyjścia poza teren rozgrywanych konkurencji, bez nadzoru opiekunów drużyn i wiedzy organizatorów.
3. Na terenie bazy finału i miejscach noclegowych obowiązuje zakaz palenia papierosów i stosowania używek, spożywania napojów alkoholowych. Osoby będące w trakcie finału pod wpływem alkoholu lub innych używek zostaną zdyskwalifikowane.
4. W czasie trwania finału obowiązuje noszenie identyfikatorów przez uczestników, opiekunów, gości i osoby towarzyszące wcześniej zgłoszone. Bez identyfikatorów nie dopuszcza się uczestników do udziału w konkurencjach turniejowych, a opiekunów i gości do udziału w wycieczkach. Osobom bez identyfikatorów nie będą wydawane posiłki.
5. Odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w pokojach, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym ponosi przedsiębiorca prowadzący dany zakład hotelarski.
6. Za straty i zniszczenia odpowiedzialność materialną ponosi sprawca szkody.

V. Przepisy końcowe

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie „Regulamin OMTTK PTTK”.
2. Finał Centralny OMTTK realizowany jest w ramach działalności statutowej PTTK, z zachowaniem wytycznych wynikających z przepisów oświatowych.
3. W czasie trwania konkurencji uczestnicy finału są zobowiązani do wykonywania poleceń sędziów oraz obsługi imprezy.
4. Udział w finale oznacza zgodę na publikację wizerunku w relacjach zdjęciowych i filmowych; imienia, nazwiska, nazwy szkoły i miejscowości w protokole, listach uczestników, komunikatach końcowych. Materiały te są dostępne publicznie.
5. Uczestnicy i opiekunowie biorący udział w finale akceptują postanowienia niniejszego regulaminu. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu może skutkować dyskwalifikacją uczestnika bądź też drużyny z rywalizacji turniejowej.
6. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

Załączniki:
Komunikat organizacyjny nr 2 w PDF:

Komunikat organizacyjny nr 1 w PDF:

 

Program Finału Centralnego XL OMTTK PTTK, Świeradów Zdrój 31.05-03.06.2012

31.05.2012 r. (czwartek)

do godz. 16.00 – przyjazd drużyn do Świeradowa Zdroju – baza Dom Zdrojowy w Świeradowie Zdroju, ul. Plac Konstytucji 3 maja 1, 59-850 Świeradów Zdrój. Recepcja będzie czynna do godz. 16.45, następnie wznowi funkcjonowanie po uroczystym otwarciu.

UWAGA

Przed rozpoczęciem finału chętne drużyny mogą wziąć udział w pieszej wycieczce po Lwówku Śląskim. Przewodnicy będą oczekiwać na wcześniej zgłoszone drużyny od godz. 9.00 do 13.00 w siedzibie Oddziału PTTK w Lwówku Śląskim ul. Kościelna 32, mapka w załączeniu. Na czas wycieczki (w godz. 9.00-15.00) istnieje możliwość pozostawienia bagażu w punkcie Informacji Turystycznej w Lwówku Śl. ul. Plac Wolności (Ratusz)

Po zwiedzaniu można się udać własnym środkiem transportu do Świeradowa Zdroju (32 km) lub specjalnie przygotowanym przez organizatorów autobusem, który podstawiony zostanie dla uczestników wycieczki o godz. 12.00 i 15.00. Pozostałe osoby, które nie zgłosiły się do udziału w wycieczce udają się do bazy we własnym zakresie.
17.00 – uroczyste otwarcie turnieju, Hala Spacerowa Domu Zdrojowego w Świeradowie Zdroju
19.00-20.00 – obiadokolacja
20.30 – odprawa techniczna opiekunów i kapitanów drużyn – dostarczenie kart do kroniki i kart ocen uprawnień, odznak turystycznych PTTK, losowanie numerów startowych

1.06.2012 r. (piątek)

Opiekunowie i zaproszeni goście

7.00-7.30 – śniadanie
7.45 – zbiórka na dworcu PKS w Świeradowie Zdroju
8.00-20.00 – wycieczka krajoznawcza dla opiekunów i gości

Uczestnicy

7.00-7.30 – śniadanie
8.00-13.30 – konkurencje turniejowe, Kolarski Tor Przeszkód, Samarytanka – zadania praktyczne, Turystyczne ABC
13.30-15.00 – obiad
15.00-20.00 – konkurencje turniejowe Testy: krajoznawczy, z wiedzy turystycznej i topograficznej, przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa i higieny wycieczkowania – oraz ciąg dalszy Kolarskiego Toru Przeszkód, Samarytanki – zadania praktyczne, Turystycznego ABC
20.00-20.30 – kolacja
od 20.30 – Wieczór turystyczny przy muzyce

2.06.2012 r. (sobota)

Opiekunowie i zaproszenie goście

7.00-7.30 – śniadanie
7.45 – zbiórka na dworcu PKS w Świeradowie Zdroju
8.00-13.30 – wycieczka krajoznawcza dla opiekunów i gości

Uczestnicy

7.00-7.30 – śniadanie
8.00-13.00 – konkurencja turniejowa – Turystyczne marsze na orientację
13.00-14.30 – obiad
14.45 – zbiórka w Hali Spacerowej Domu Zdrojowego, uczestnicy powinni mieć ubiór niezbędny do pieszej wycieczki górskiej
15.00-20.00 – piesza wycieczka krajoznawcza dla uczestników, opiekunów i gości. Wycieczka odbędzie się w podziale na grupy ustalone przez organizatorów. W programie m.in. wjazd Koleją Gondolową na Stóg Izerski
20.00-20.30 – kolacja
od 21.00 – prezentacja regionów, z których przybyły drużyny (czas prezentacji do 5 minut na województwo)
21.00 – spotkanie z członkami Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK, organizatorami

3.06.2012 r. (niedziela)

7.30-8.30 – śniadanie
10.00-11.30 – uroczyste zakończenie turnieju
12.00-13.00 – obiad
13.00 – wykwaterowanie i opuszczenie miejsc noclegowych

Program wycieczek:

1.06.2012 r. (piątek)

8.00-20.00 – Świeradów Zdrój – Leśna – Zamek Czocha – Niwnice – Lwówek Śl. (obiad) –Pławna – Jezioro Pilchowickie (zapora) – Lubomierz – Świeradów Zdrój

2.06.2012 r. (sobota)

8.00-13.30 – Świeradów Zdrój – Zakręt Śmierci – Szklarska Poręba – Wodospad Szklarki – Chata Walońska (obrzęk waloński) – Świeradów Zdrój
15.00-20.00 – Świeradów Zdrój (wjazd koleją gondolową) – Stóg Izerski – Polana Izerska – Świeradów Zdrój – jest to piesza wycieczka krajoznawcza czas marszu 4-5godz. (wycieczka dla uczestników opiekunów i gości)

Informacje dodatkowe:

 • Do Świeradowa Zdroju można dojechać bezpośrednio z Wrocławia PKS o godz. 7.05, 12.15 oraz komunikacja Prywatna firma Speed Bus o godz. 11.45 stanowisko nr 11 http://www.speedbus.com.pl. Autobus o 7.05 jedzie przez Lwówek Śląski, proponujemy udział w wycieczkach i zwiedzenia miasta.
 • Ponadto do Świeradowa dojechać można z Wrocławia:
  • PKS o godz. 11.30 i 13.00 do Gryfowa (kierunek Lubań) i w Gryfowie przesiadka na Świeradów Zdrój. Autobusy jadą przez Lwówek Śląski, proponujemy udział w wycieczkach i zwiedzenia miasta.
  • PKP relacja Wrocław - Jelenia Góra. Odjazd z Wrocławia 10.12, przyjazd do Jeleniej Góry 13:39, skąd przesiadka na PKS do Świeradowa Zdrój.
  • PKS Wrocław – Jelenia Góra 10.30, 11.40, 12.15 (do Świeradowa – kurs autobusu z Łodzi Kaliskiej), skąd przesiadka na PKS do Świeradowa Zdrój.
  • Komunikacja Prywatna „Krycha” Wrocław - Jelenia Góra 9.00, 11.15, 12.50, 13.15 www.krycha.pl, skąd przesiadka na PKS do Świeradowa Zdrój.

Prosimy przed wyjazdem o sprawdzenie połączeń.

 • Msze święte w kościele pod wezwaniem św. Józefa w Świeradowie Zdroju w dni powszednie godz. 7.00 i 19.00 w niedzielę 7.15, 9.00, 10.00, 11.30, 19.00

Dojście do bazy imprezy z dworca PKS w Świeradowie Zdroju będzie oznakowane.

Zamieszczamy mapkę orientacyjną z zaznaczonym dworcem PKS i bazą imprezy oraz dostępnymi parkingami:

W związku z niewielką liczbą połączeń komunikacyjnych ze Świeradowa w niedzielę organizatorzy po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunami (uiszczeniu opłaty) są w stanie zapewnić transport np. do Jeleniej Góry lub Wrocławia specjalnie wynajętym autokarem. Koniecznym warunkiem jest zgłoszenie się grupy minimum 19 chętnych osób.

Kontakt z organizatorem

Oddział PTTK „Ziemi Lwóweckiej” w Lwówku Śl.
ul. Kościelna 32
59-600 Lwówek Śl.
Tel. 609 200 666
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Wszelkie informacje związane z finałem dostępne są na stronie internetowej Oddziału PTTK www.pttk.boo.pl oraz www.mlodziez.pttk.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wnoszenia korekt w programie.
Szczegółowy program wraz z komunikatem technicznym wręczony zostanie z materiałami krajoznawczymi w dniu 31 maja przy zgłoszeniu się drużyn w biurze turnieju.

Warszawa – Lwówek Śląski, 5 maja 2012 r.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane