OMTTK PTTK Elbląg 2013

XLI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK, Elbląg 2013, Komunikat organizacyjny nr 1

III Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki,
Elbląg 6-9 czerwca 2013 roku.
W ramach Forum organizowane są:
- Finał Centralny XLI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK (OMTTK PTTK),
- szkolenie młodzieżowych liderów turystyki.

 

Organizator

Organizatorem przedsięwzięcia jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Realizatorem bezpośrednim, z upoważnienia Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, jest Oddział Ziemi Elbląskiej PTTK w Elblągu.

Tegoroczna edycja OMTTK PTTK realizowana jest w ramach „Roku Bezpiecznej Szkoły” ogłoszonego przez Minister Edukacji Narodowej.

Partnerzy i sponsorzy

Życzliwej pomocy i wsparcia udzielają:

 • Zarząd Główny PTTK w Warszawie
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Urząd Miasta w Elblągu
 • Starostwo Powiatowe w Elblągu
 • Starostwo Powiatowe w Braniewie
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu
 • Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
 • Urząd Miasta w Pasłęku
 • Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu

Patronaty

Patronat honorowy nad Finałem Centralnym XLI OMTTK PTTK objęli:

 • Minister Edukacji Narodowej
 • Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Starosta Powiatu Elbląg
 • Starosta Powiatu Braniewo

Patronat medialny:

 • Telewizja Elbląska
 • Gazeta Dziennik Elbląski
 • Elbląska Gazeta Internetowa PortEl
   

Regulamin Finału Centralnego XLI OMTTK PTTK

I. Informacje organizacyjne

1. Finał Centralny XLI OMTTK PTTK (zwany dalej finałem)
odbędzie się w dniach 6-9 czerwca 2013 r. w Elblągu zgodnie z podanym programem.

2. Uczestnikami finału są 3-osobowe drużyny wyłonione w eliminacjach wojewódzkich i rywalizujące w trzech grupach wiekowych:

 • szkoły podstawowe,
 • szkoły gimnazjalne,
 • szkoły ponadgimnazjalne.

3. Zgłoszenie udziału drużyny w finale, na załączonej do niniejszego regulaminu karcie, należy dokonać do dnia 18 maja 2013r. Organizator nie gwarantuje przygotowania świadczeń zamówionych po tym terminie.

4. Biuro imprezy zostało zlokalizowane w Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej,
ul. Krótka 5, 82-300 Elbląg, tel. 55 641 12 96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

5. Uczestnicy turnieju (3-osobowe drużyny z 1 opiekunem) zostaną zakwaterowani w Bursie i hotelach Arbiter i Galeona. Opiekun nocuje wraz z drużyną. Przydział miejsc noclegowych odbędzie się podczas rejestracji drużyn w pierwszym dniu finału.

6. Koszty organizacji finału pokrywają organizatorzy. Koszt dojazdu i powrotu pokrywają jednostki delegujące lub uczestnicy.

7. Dodatkowe osoby (np. kierowcy, rodzice lub opiekunowie) mogą być zakwaterowani pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia i wniesienia opłaty. Opłaty należy dokonać przelewem na konto Oddziału PTTK w Elblągu do dnia 18 maja 2013.
Kopie przelewu należy dołączyć do zgłoszenia dodatkowej osoby.
Nr konta oddziału: 36 1240 2265 1111 0010 3570 7650 z dopiskiem XLI OMTTK PTTK
Koszt noclegu i wyżywienia dodatkowych osób to 90 zł za dobę. Koszt udziału w programie krajoznawczym (wycieczki) 60 zł, przy zgłoszeniu co najmniej 30 osób.

8. Każdy uczestnik biorący udział w finale zobowiązany jest posiadać:

 • aktualną legitymację szkolną,
 • ważną legitymację PTTK (przy ocenie uprawnień PTTK),
 • przybory do pisania i pracy z mapą (kątomierz, linijka),
 • odpowiedni strój do rozgrywania konkurencji w terenie,
 • drużyna winna posiadać apteczkę, kompas lub busolę niezbędne do rozegrania konkurencji.

Opiekunowie, osoby dodatkowo zgłoszone zobowiązani są posiadać dowody osobiste.

II. Zasady udziału, przebieg konkursu i oceniania

1. Edycja konkursu w roku szkolnym 2012/2013 jest przeprowadzana w oparciu o regulamin OMTTK PTTK, przyjęty przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK 8 września 2002 roku oraz zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK 20 września 2002 roku. Regulamin i wszystkie informację związane z konkursem dostępne są na stronie www.mlodziez.pttk.pl

2. Zgodnie z „Regulaminem OMTTK PTTK”, w ramach finału przeprowadzone zostaną następujące konkurencje:

a) Test krajoznawczy

b) Test wiedzy turystycznej i topograficznej

c) Turystyczny marsz na orientację

d) Kolarski tor sprawnościowy

 • kolarski tor przeszkód
 • test ze znajomości przepisów ruchu drogowego

e) Samarytanka

 • test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny i ogólnych zasad udzielania pierwszej Pomocy
 • praktyczna umiejętność udzielania pierwszej pomocy i korzystania z zawartości apteczki

f) Turystyczne ABC:

 • obliczanie wieku drzewa
 • rzut podkową do celu
 • rozpoznawanie gatunków roślin i drzew
 • rozpoznawanie zabytków i obiektów krajoznawczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego
 • tor przeszkód (sztafeta)

g) Karta do kroniki (2 kartki formatu A4, każda z prezentacją po jednej stronie). Pierwsza kartka – prezentacja województwa uczestników finału, druga kartka – prezentacja drużyny podczas udziału w dowolnej imprezie turystycznej.

h) Ocena uprawnień, odznak krajoznawczych i turystycznych PTTK – rywalizacja indywidualna.

3. Przy konstruowaniu powyższych konkurencji, organizatorzy będą korzystali z następujących źródeł wiedzy:

a) Test krajoznawczy:

 • Włodzimierz Łęcki, Kanon krajoznawczy Polski, wyd. PTTK, Warszawa 2005, wydanie II poprawione i uzupełnione (ISBN 83-7005-475-7) lub wersja elektroniczna www.kanon.pttk.pl
 • Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 (ISBN 83-0113-080-6)
 • Przewodnik Pielgrzyma, praca zbiorowa, wyd. Pascal. Bielsko Biała 2000 (ISBN 83-88355-27-9)
 • Tomasz Darmochwał, Marek Jacek Rumiński, Warmia Mazury, Przewodnik, wyd. Agencja TD, Białystok 1996 (ISBN 83-902165-3-1)
 • Kanon Krajoznawczy Warmii i Mazur, praca zbiorowa, wyd. Elsen Olsztyn 2010 (ISBN 978-83-61602-86-6)
 • Andrzej Rzempołuch, Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, wyd. Agencja Wydawnicza REMIX, Olsztyn 1993 (ISBN 83-900155-1-X)
 • Parki Krajobrazowe w Polsce, zbiorowa monografia pod red. Grzegorza Rąkowskiego, wyd. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2002 (ISBN 83-85805-73-7)

b) Test wiedzy turystycznej i topograficznej:

 • Jerzy Dymarski, AB imprez na orientację, wyd. Horyzonty, Warszawa 2000.
 • Andrzej Kazanecki, Terenoznawstwo dla Harcerzy, wyd. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza Warszawa 1985.
 • Wojciech Wierba, Barbara Zygmańska, Vademecum turysty, wyd. Pascal, Bielsko-Biała 2005.
 • Terenoznawstwo, praca zbiorowa, wyd. MON, Warszawa 1965.
 • Wybieram wędrowanie – poradnik młodego turysty. red. Jolanta Śledzińska, Andrzej Wielocha, wyd. PTTK „Kraj” Warszawa 2011.
 • Krajoznawstwo i turystyka w szkole, red. Andrzej Gordon, wyd. ZG PTTK, Warszawa 2003.
 • Tadeusz Łobożewicz, Turystyka kwalifikowana, wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa 1983.
 • Mapy turystyczne popularnych wydawnictw kartograficznych.

c) Testy wiedzy z przepisów ruchu drogowego:

 • Kodeks Ruchu Drogowego oraz zestawy testów z zakresu karty motorowerowej i prawa jazdy.

d) Samarytanka:

 • Rod Baker, David Bass, Pierwsza pomoc i opieka domowa, Warszawa 2006.
 • Anna Chrząszczewska, Bandażowanie, wyd. PZWL, Warszawa 2007.
 • Witold Jurczyk, Andrzej Łakomy, Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia, Kraków 2007.
 • Wytyczne 2010 resuscytacji krążeniowo – oddechowej ERC, Kraków 2010, www.prc.krakow.pl
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i automatyczna defibrylacja zewnętrzna, Kraków 2010.
 • Juliusz Jakubaszko, Ratownik Medyczny, wyd. Górnicki, Wrocław 2007.
 • Michał Kurek, Stany nagłe w alergologii, Warszawa 2004.

4. Źródłem wiedzy do turniejowych testów będą również informacje zawarte na stronach internetowych www.pttk.pl, www.pttk.elblag.com.pl i www.mlodziez.pttk.pl.

5. Konkurencje sprawnościowe uczestnicy pokonują wspólnie bądź na zasadzie sztafety.

6. Wszystkie testy uczestnicy rozwiązują indywidualnie korzystając z własnych przyborów.

7. Karty do kroniki będą przyjmowane w pierwszym dniu turnieju, podczas odprawy technicznej.

8. Książeczki odznak i uprawnień będą przyjmowane podczas odprawy technicznej w pierwszym dniu turnieju razem z czytelnie wypełnioną „Kartą oceny odznak i uprawnień" (załącznik do niniejszego regulaminu). Prosimy uczestników o samodzielne wpisanie punktacji zgodnej z regulaminem OMTTK PTTK.

9. Do konkurencji samarytanka uczestnicy przystępują z własną apteczką.

10. Realizacja wszystkich konkurencji Turystycznego ABC będzie ograniczona czasowo:

 • obliczanie wieku drzewa – czas na wykonanie konkurencji 10 minut (konkurencja drużynowa)
 • rzut podkową do celu – czas na wykonanie konkurencji 10 minut
  (15 rzutów dla drużyny)
 • rozpoznawanie gatunków roślin i drzew – czas na wykonanie konkurencji 10 minut (konkurencja drużynowa)
 • rozpoznawanie zabytków i obiektów krajoznawczych – czas na wykonanie konkurencji 10 minut (konkurencja drużynowa)
 • tor przeszkód (sztafeta) – czas drużyny.

11. Turystyczny Marsz na Orientację odbędzie się zgodnie z „Zasadami punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację PTTK”, zatwierdzonymi przez Komisję Imprez na Orientację ZG PTTK http://ino.pttk.pl.

12. Podczas odbywania się testów i konkurencji turniejowych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, walkie-talkie, minikomputerów i innych podobnych urządzeń elektronicznych. Posłużenie się środkami łączności jest dopuszczalne jedynie w sytuacji nadzwyczajnej związanej z bezpieczeństwem.

13. Uczestnicy startują samodzielnie we wszystkich konkurencjach. Każda forma pomocy lub ingerencji w start podopiecznych ze strony opiekunów lub osób towarzyszących może stanowić podstawę dyskwalifikacji drużyny.

14. W trakcie rozgrywania konkurencji turniejowych używanie map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione (dotyczy to również map w postaci cyfrowej, zabrania się korzystania z urządzeń do nawigacji satelitarnej z wgranymi mapami). Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacją.

15. W czasie trwania konkurencji uczestnicy OMTTK PTTK są zobowiązani do wykonywania poleceń sędziów oraz obsługi imprezy. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów i powołanej przez nich Komisji Sędziowskiej.

16. Wszelkie protesty i skargi dotyczące konkurencji turniejowych należy złożyć do sekretariatu na piśmie. Protesty będą przyjmowane do 2 godzin po wywieszeniu wyników przez sędziego lub powrocie opiekunów z wycieczki krajoznawczej.
W przypadku protestów komisja sędziowska zajmie się niezwłocznie ich rozpatrzeniem.

17. Poszczególne konkurencje będą rozgrywane w Parku Miejskim - Bażantarnia.

III. Bezpieczeństwo uczestników

1. Finał przeprowadzany jest zgodnie z przepisami rozdziału 3, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

2. Stan zdrowia uczestników finału musi pozwalać na samodzielny, bez pomocy osób trzecich, udział w każdej konkurencji przewidzianej programem.

3. Drużyny mogą uczestniczyć w finale wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

4. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników podpisują oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział uczestnika w finale.

5. Każdy z uczestników finału oraz jego rodzic(e)/opiekun prawny podpisuje oświadczenie o:

 • zapoznaniu się z niniejszym regulaminem;
 • zapoznaniu się z regulaminem OMTTK PTTK;
 • stanie zdrowia pozwalającym na wzięcie udziału w poszczególnych konkurencjach.

Opiekunowie drużyn przedkładają podpisane oświadczenia w momencie rejestracji drużyny w dniu rozpoczęcia finału (oświadczenie dostępne w załączniku do niniejszego regulaminu).

6. Instytucje delegujące uczestników drużyny do udziału w finale są zobowiązane do zapewnienia opieki i bezpieczeństwa w drodze na finał i powrotu z niego, w tym dokonania stosownych ubezpieczeń, a także do zapewnienia dzieciom i młodzieży opieki w trakcie finału z zastrzeżeniem dwóch kolejnych punktów.

7. Za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników w czasie finału pełną odpowiedzialność ponoszą opiekunowie drużyn, jednakże w czasie trwania konkurencji opiekę sprawują organizatorzy i inne osoby przez nich wskazane.

8. Podczas finału, na czas rozgrywania konkurencji, w których bezpośredni opiekunowie drużyn nie towarzyszą podopiecznej młodzieży, za młodzież odpowiadają sędziowie konkurencji oraz organizatorzy będący nauczycielami bądź posiadający uprawnienia uznawane w przepisach Ministerstwa Edukacji Narodowej (instruktora lub przodownika turystyki, przewodnika lub pilota, instruktora harcerskiego, wychowawcy form wypoczynku młodzieży). W gronie sędziów i organizatorów znajdą się również uznane przez organizatora finału osoby o innych kwalifikacjach i praktyce zawodowej niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia i oceny w poszczególnych konkurencjach.

9. Impreza na orientację zostanie przeprowadzona w Bażantarni, na terenie ograniczonym charakterystycznymi elementami krajobrazu. Uczestnicy zostaną zaznajomieni z bezpiecznymi drogami powrotu do bazy finału.

10. Organizator ubezpiecza wszystkich uczestników finału i ich opiekunów od NNW. Polisa obejmuje ochroną czas od dnia 6 czerwca do dnia 9 czerwca 2013 r.

11. Sędziowie i organizatorzy finału odpowiadają za dopuszczenie sprzętu niezbędnego do rozegrania poszczególnych konkurencji.

12. Sędziowie i organizatorzy finału oraz towarzyszący drużynom opiekunowie po podpisaniu umowy wolontariatu są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w ramach ubezpieczeń kadry PTTK i osób z PTTK współpracujących. Organizatorzy zgłaszają finał do kalendarza imprez PTTK oraz podpisują z osobami, które nie są członkami kadry PTTK umowy cywilnoprawne lub o współpracy (wolontariat).

13. W przypadku zaistnienia nagłych zdarzeń i wypadków losowych należy o nich niezwłocznie powiadomić organizatorów.

IV. Zasady organizacyjne

1. W czasie trwania finału i rozgrywania konkurencji obowiązuje zakaz samodzielnego wyjścia poza teren rozgrywanych konkurencji, bez nadzoru opiekunów drużyn i wiedzy organizatorów.

2. Na terenie bazy finału i miejscach noclegowych obowiązuje zakaz palenia papierosów i stosowania używek, spożywania napojów alkoholowych. Osoby będące w trakcie finału pod wpływem alkoholu lub innych używek zostaną zdyskwalifikowane.

3. W czasie trwania finału obowiązuje noszenie identyfikatorów przez uczestników, opiekunów, gości i osoby towarzyszące wcześniej zgłoszone. Bez identyfikatorów nie dopuszcza się uczestników do udziału w konkurencjach turniejowych, a opiekunów i gości do udziału w wycieczkach. Osobom bez identyfikatorów nie będą wydawane posiłki.

4. Odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w pokojach, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym ponosi przedsiębiorca prowadzący dany zakład hotelarski.

5. Za straty i zniszczenia odpowiedzialność materialną ponosi sprawca szkody.

V. Przepisy końcowe

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie „Regulamin OMTTK PTTK”.

2. Finał Centralny OMTTK realizowany jest w ramach działalności statutowej PTTK, z zachowaniem wytycznych wynikających z przepisów oświatowych.

3. Udział w finale oznacza zgodę na publikację wizerunku w relacjach zdjęciowych i filmowych; imienia, nazwiska, nazwy szkoły i miejscowości w protokole, listach uczestników, komunikatach końcowych. Materiały te są dostępne publicznie.

4. Uczestnicy i opiekunowie biorący udział w finale akceptują postanowienia niniejszego regulaminu. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu może skutkować dyskwalifikacją uczestnika bądź też drużyny z rywalizacji turniejowej.

5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

Załączniki:

 • ramowy program,
 • karta zgłoszenia,
 • karta oceny odznak i uprawnień,
 • oświadczenie uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego uczestnika.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do aktualizacji niniejszego regulaminu. Kolejne wersje regulaminu będą oznaczone aktualną datą.

 

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane