Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno–Krajoznawczego PTTK, obowiązujący w roku szkolnym 2013/ 2014

Prezentujemy Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK, obowiązujący w roku szkolnym 2013/ 2014.

UWAGA! Regulamin archiwalny.

I. Założenia ogólne

§ 1
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK (w skrócie: OMTTK PTTK) zwany dalej „Turniejem” jest imprezą, której istotą jest szlachetna rywalizacja i współzawodnictwo o miano najlepszego trzyosobowego młodzieżowego zespołu turystyczno-krajoznawczego. Turniej organizowany jest nieprzerwanie od 1972 roku.

§ 2
1. Turniej przeznaczony jest dla młodzieży trzech typów szkół: podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Wiek startującego uczestnika, nie może być wyższy niż 21 lat.
2. Poziom wymaganej wiedzy i umiejętności turystycznych w Turnieju jest zróżnicowany i dostosowany do typu szkoły.

II. Cele Turnieju

§ 3
Poznawanie i popularyzowanie przez młodzież piękna Ziemi Ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości.
Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, jako form aktywnego wypoczynku.
Promocja walorów krajoznawczych i turystycznych Polski.
Wymiana doświadczeń i prezentacja dokonań w zakresie krajoznawstwa i turystyki.

III. Organizatorzy Turnieju

§ 4
1. Głównym organizatorem Turnieju jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (w imieniu którego nadzór merytoryczny i organizacyjny sprawuje Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK) przy współudziale właściwych rzeczowo ministerstw i partnerów.
2. Organizatorzy Turnieju współpracują przy jego przygotowaniu i przeprowadzeniu z odpowiednimi władzami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami oraz partnerami i sponsorami prywatnymi.

§ 5
Na poszczególnych etapach, organizatorami Turnieju mogą być Koła, Kluby, Oddziały i jednostki regionalne PTTK. Jednostka regionalna PTTK może powierzyć organizację eliminacji dowolnego szczebla, do wojewódzkiego włącznie, dowolnej instytucji lub organizacji.

IV. Harmonogram i tryb realizacji Turnieju

§ 6
1. Każda z edycji Turnieju realizowana jest w trakcie roku szkolnego, w następujących terminach:
1)    do 30 września jednostki regionalne PTTK przesyłają do Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK informację o organizatorach i terminach eliminacji wojewódzkich [punkt obowiązuje od XLIII edycji OMTTK PTTK],
2)    do 15 października publikacja „Komunikatu organizacyjnego nr 1” z informacjami o danej edycji Turnieju (organizator finału centralnego, data, lista organizatorów eliminacji wojewódzkich i ich terminy, polecana literatura krajoznawczo-turystyczna) [punkt obowiązuje od XLIII edycji OMTTK PTTK],
3)    od 15 października do 15 stycznia – etap pierwszy (eliminacje szkolne),
4)    do 15 marca – etap drugi (eliminacje oddziałowe, powiatowe lub międzypowiatowe),
5)    do 15 maja – etap trzeci (eliminacje wojewódzkie). Publikacja „Komunikatu organizacyjnego nr 2” (regulamin finału centralnego OMTTK PTTK, regulaminy poszczególnych konkurencji finałowych).
6)    pomiędzy 15 maja a 15 czerwca – etap czwarty (finał centralny).

§ 7
1. Każda edycja Turnieju składa się z czterech etapów, rozgrywanych wg zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Organizatorzy poszczególnych etapów powinni nadać eliminacjom Turnieju odpowiednią rangę i oprawę wizualną oraz zadbać o należyte rozpropagowanie Turnieju w środkach masowego przekazu.
3. Eliminacje wojewódzkie i finał centralny Turnieju powinny odbywać się dla uczniów wszystkich trzech typów szkół jednocześnie.

§ 8
1. Etap pierwszy (szkolny).
1)    Turniej na tym etapie ma charakter indywidualny, jest współzawodnictwem pomiędzy uczniami poszczególnych klas, zastępów, drużyn, klubów i kół turystycznych lub innych.
2)    Etap pierwszy przeprowadzają Koła, Kluby PTTK, szkoły i inne zainteresowane organizacje w terminie do 15 stycznia.
3)    Szczegółowe warunki organizacji etapu zawierają załączniki nr 1 oraz nr 2.
4)    Wzór protokołu z eliminacji stanowi załącznik 3.

§ 9
1. Etap drugi (oddziałowy, powiatowy lub międzypowiatowy).
1)    Eliminacje etapu drugiego organizowane są dla trzyosobowych zespołów z poszczególnych typów szkół, wyłonionych w etapie pierwszym. Etap drugi przeprowadzają macierzyste Oddziały PTTK dla zespołów z terenu swej działalności w terminie od 15 stycznia do 15 marca.
2)    Eliminacje etapu drugiego mogą być organizowane przez instytucje spoza struktur PTTK. W takim przypadku, fakt organizacji eliminacji etapu drugiego należy obowiązkowo zgłosić do właściwej miejscowo jednostki regionalnej PTTK i uzyskać jej akceptację.
3)    Szczegółowe warunki organizacji eliminacji zawierają załączniki nr 1 oraz nr 2.
4)    Wzór protokołu z eliminacji stanowi załącznik 4.

§ 10
1. Etap trzeci (wojewódzki).
1)    W eliminacjach wojewódzkich biorą udział trzyosobowe zespoły, reprezentujące trzy typy szkół, wyłonione w eliminacjach powiatowych etapu drugiego.
2)    Etap trzeci koordynują poszczególne jednostki regionalne (struktury wojewódzkie) PTTK. Jednostki regionalne PTTK mogą powierzyć organizację etapu wojewódzkiego wskazanemu oddziałowi PTTK.
3)    Terminy przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich Turnieju corocznie ogłaszane są na stronie www.mlodziez.pttk.pl.
4)    W województwach, w których nie przeprowadzono etapu drugiego, eliminacje wojewódzkie organizowane są dla najlepszych zespołów wyłonionych w etapie pierwszym. Zgłoszenia zespołów nadsyłają szkoły lub inni organizatorzy etapu pierwszego.
5)    Szczegółowe warunki organizacji eliminacji zawierają załączniki nr 1 oraz nr 2.
6)    Wzór protokołu z eliminacji stanowi załącznik 4.
7)    Zespoły, które zakwalifikowały się do udziału w finale centralnym, po rozstrzygnięciu eliminacji etapu trzeciego wypełniają obowiązkowo kartę zespołu, stanowiącą załącznik nr 5.

§ 11
1. Etap czwarty (finał centralny).
1)    W finale centralnym biorą udział trzyosobowe zespoły (plus opiekun), reprezentujące trzy typy szkół, wyłonione w poszczególnych eliminacjach wojewódzkich.
2)    Finał centralny OMTTK PTTK przeprowadza Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, powierzając jego organizację wybranemu Oddziałowi PTTK. O terminie finału centralnego i jego bezpośrednim organizatorze informuje Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK publikując „Komunikat organizacyjny nr 1”.
3)    Szczegółowe warunki organizacji finału centralnego zawiera regulamin OMTTK PTTK wraz z załącznikami oraz komunikaty organizacyjne nr 1 i 2.

V. Konkurencje turniejowe i punktacja

§ 12
1. Turniej rozgrywany jest konkurencjach, podzielonych na dwie części: teoretyczną (test wiedzy) i praktyczną (pozostałe konkurencje).
2. Część teoretyczna.
1)    Test wiedzy – obejmuje zagadnienia: krajoznawcze, turystyczne, topograficzne, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy. Liczba pytań w teście zależy od etapu Turnieju.
3. Część praktyczna.
1)    Turystyczny marsz na orientację.
2)    Turystyczne ABC (wybrane 4 konkursy spośród regulaminowych).
3)    Turystyczny rower (tor przeszkód, naprawa roweru).
4)    Samarytanka (praktyczna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy).
5)    Ocena zdobytych odznak turystycznych PTTK (zespołowo, indywidualnie: konkurs posiadanych uprawnień i odznak turystycznych PTTK).
6)    Karta zespołu (dostarczana w wersji elektronicznej i papierowej w dniu rozpoczęcia etapu trzeciego lub finału centralnego).

§ 13
1. Podczas wszystkich etapów Turnieju, organizatorzy mogą również przeprowadzać konkurencje wg własnych pomysłów i możliwości, niewymienione w § 12, tym samym niewliczane do punktacji turniejowej np.: kajakowy tor przeszkód, konkurs niespodzianka. Mogą to być konkurencje zespołowe lub indywidualne. Zasady punktacji ustalają organizatorzy i podają do wiadomości uczestników.
2. Organizatorzy poszczególnych etapów zobowiązani są do przygotowania regulaminów i kryteriów punktowania uczestników w poszczególnych konkurencjach, które wchodzą w skład eliminacji. Regulaminy oraz kryteria punktowania są jawne i ogłaszane przez organizatorów, przed rozpoczęciem rozgrywania danej konkurencji.

§ 14
Zasady przeprowadzania konkurencji turniejowych oraz punktację konkurencji ustalono w załączniku nr 1 do regulaminu. Wzór karty zgłoszenia zespołu OMTTK PTTK stanowi załącznik 4. Załącznik nr 5 prezentuje kartę oceny posiadanych uprawnień i odznak turystycznych PTTK.

VI. Punkty turniejowe

§ 15
1. Wyniki poszczególnych konkurencji i konkursów oblicza się z dokładnością do 0,1 punktu turniejowego.
2. Uzyskane, przez uczestnika lub zespół, punkty w konkursach praktycznych są jawne i ogłaszane przez sędziów po ukończeniu danej konkurencji.
3. Ostateczne wyniki poszczególnych konkurencji należy ogłaszać po ich zakończeniu i sprawdzeniu wyników przez sędziego głównego.
4. Prezentacja wyników odbywać się powinna w sposób czytelny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych.
5. O zwycięstwie na danym etapie Turnieju decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach turniejowych.
6. W przypadku zdobycia przez kilka zespołów jednakowej liczby punktów, o lokacie zespołu decyduje kolejność wyników w teście wiedzy. Jeśli w teście wiedzy, zespoły te uzyskały również jednakową liczbę punktów o kolejności zespołu decyduje lokata w konkurencji Turystyczne ABC.

VII. Warunki uczestnictwa

§ 16
Udział w Turnieju jest otwarty i dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

§ 17
1. Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przestrzegania:
1)    przepisów niniejszego Regulaminu, regulaminów poszczególnych eliminacji,
2)    zapisów Karty Turysty,
3)    poleceń sędziów poszczególnych konkurencji, sędziego głównego i organizatorów.
2. Skład zespołu w trakcie trwania eliminacji nie powinien ulec zmianom, w uzasadnionym przypadku dopuszcza się zmianę maksymalnie 1 członka. Zmiana 2 lub 3 osób ze składu zespołu jest równoznaczna z dyskwalifikacją zespołu. O ile jest to możliwe w miejsce zdyskwalifikowanego zespołu organizator danego etapu zaprasza zespół, który na eliminacjach niższego etapu zajął kolejne miejsce za zespołem zdyskwalifikowanym.
3. Każdy uczestnik zespołu musi samodzielnie, bez pomocy osób trzecich wystartować we wszystkich konkurencjach.
4. W przypadku nieusprawiedliwionego braku udziału któregoś uczestnika lub całego zespołu w danej konkurencji, zespół otrzymuje 0 pkt turniejowych za daną konkurencję, a następnie jest dyskwalifikowany w dalszej klasyfikacji.
5. W przypadku o którym mowa w §17 pkt 4. po dyskwalifikacji, zespół może wziąć udział w Turnieju poza klasyfikacją.
6. W przypadku gdy zawodnik w trakcie trwania eliminacji zachoruje lub ulegnie wypadkowi, jego zespół ma prawo brać udział (w pomniejszonym składzie) w danym etapie, do końca jego trwania.

§ 18
Ubezpieczenie
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizatorzy poszczególnych etapów Turnieju mają obowiązek ubezpieczyć uczestników na czas trwania eliminacji. Mogą w tym zakresie korzystać z zapisów umowy generalnej zawartej przez PTTK i dokupić ubezpieczenie na czas trwania poszczególnych eliminacji.
2. Członkowie PTTK w ramach opłacania składki członkowskiej są ubezpieczeni od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
3. Organizacje lub instytucje, które zgłoszą swoje zespoły do udziału w Turnieju, są zobowiązane do ubezpieczenia uczestników na czas dojazdu i powrotu z eliminacji. Mogą również wykupić ubezpieczenie na czas trwania eliminacji Turnieju.

§19
Dyskwalifikacja
1. Organizatorzy eliminacji zapewniają uczestnikom wysoki poziom organizacyjny imprezy. Ze strony uczestników oczekują: przestrzegania założeń niniejszego Regulaminu, Karty Turysty i przepisów porządkowych.
2. Dyskwalifikacja uczestnika może nastąpić za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu OMTTK PTTK, Karty Turysty, przepisów porządkowych oraz poleceń sędziów i organizatorów danego etapu Turnieju.
3. Powody i przewinienia będące podstawą do dyskwalifikacji:
1)    brak identyfikatora, legitymacji szkolnej w czasie trwania Turnieju, w szczególności na starcie konkurencji,
2)    spóźnienia na wyznaczoną godzinę rozpoczęcia konkurencji,
3)    korzystanie z nowoczesnych środków łączności. Jedyny wyjątek stanowi konkurencja marsz na orientację. Wykorzystanie telefonu jest uzasadnione w przypadku konieczności wezwania pomocy, w każdym innym przypadku, w tym korzystanie z GPS, będzie podstawą do dyskwalifikacji zespołu, co równoznaczne jest z udziałem w Turnieju poza klasyfikacją generalną,
4)    stwierdzenie niesamodzielnego uczestnictwa w konkurencjach indywidualnych i podpowiadanie innym uczestnikom. Pierwsze ostrzeżenie jest ostrzeżeniem ustnym, kolejne łączą się z wpisaniem 0 pkt dla zawodnika za daną konkurencję,
5)    stosowanie używek np. alkoholu, narkotyków, środków odurzających, palenie papierosów,
6)    samowolne opuszczanie miejsca rozgrywania eliminacji danego etapu,
7)    zakłócanie ciszy nocnej obowiązującej pomiędzy godziną 22 a 6 rano dnia następnego.
4.    Decyzję w sprawie dyskwalifikacji podejmuje sędzia główny danego etapu Turnieju.
4. W zależności od przewinienia, dyskwalifikacji może podlegać uczestnik lub cały zespół.

§ 20
1. Uczestnicy są zobowiązani do uczestnictwa w pełnym programie danych eliminacji, tj.: programie przygotowanym przez organizatora, w przeciwnym razie muszą pozostawać pod opieką swojego opiekuna.
2. Każdy z uczestników Turnieju oraz jego rodzic(e) lub opiekun(owie) prawny(i) podpisuje oświadczenie o:
- zapoznaniu się z regulaminem eliminacji OMTTK PTTK;
- zapoznaniu się z regulaminem OMTTK PTTK;
- stanie zdrowia umożliwiającym wzięcie udziału w poszczególnych konkurencjach.
3. Opiekunowie zespołów przedkładają podpisane oświadczenia w momencie rejestracji zespołu, w dniu rozpoczęcia danych eliminacji Turnieju (załącznik nr 7).

VIII. Nagrody

§ 21
1. Nagrody w poszczególnych eliminacjach oraz finale centralnym Turnieju fundują organizatorzy i instytucje współdziałające. Zwycięzcy otrzymują nagrody książkowe lub rzeczowe związane z turystyką i krajoznawstwem. Wszystkie zespoły biorące udział w danych eliminacjach otrzymują dyplomy za udział, opiekunowie otrzymują podziękowanie.
2. Nagrodą dla zwycięzców eliminacji wojewódzkich jest udział w finale centralnym. Jest również okazją do integracji z rówieśnikami zainteresowanymi uprawianiem turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa oraz, poprzez uczestnictwo w programie krajoznawczym, do poznawania terenu, na którym organizowany jest finał centralny Turnieju.
3. System nagród oraz liczbę wyróżnień ustalają organizatorzy danego etapu Turnieju. Zaleca się przyznawanie nagród dla sześciu pierwszych zespołów oraz nagród specjalnych np. indywidualnych w niektórych konkurencjach i konkursach.

IX. Sędziowie Turnieju

§ 22
1. Sędziowie poszczególnych konkurencji, a także organizatorzy danych etapów Turnieju nie powinni być opiekunami zespołów biorących udział w rywalizacji oraz nie powinni być z nimi spokrewnieni. Jeżeli jest to nieuniknione i zachodzą takie sytuacje, konkurencje i konkursy za które odpowiadają, organizują wyłącznie dla uczestników innych kategorii wiekowych niż te, w których startują ich zespoły lub osoby spokrewnione.
2. Sędzia główny etapu odpowiada za przestrzeganie Regulaminu Turnieju podczas przeprowadzania konkurencji, podejmuje decyzje w sprawie dyskwalifikacji uczestnika lub całego zespołu. Na etapie centralnym zaleca się by sędzią głównym był członek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK lub osoba, z odpowiednimi kompetencjami i wiedzą dotyczącą organizacji Turnieju, pochodząca z terenu, na którym organizowany jest finał centralny OMTTK PTTK.

X. Uwagi końcowe

§ 23
Informacje związane z Turniejem publikowane są na stronie internetowej www.mlodziez.pttk.pl.

§ 24
Udział w Turnieju oznacza zgodę na publikację danych osobowych uczestników i opiekunów (imię, nazwisko, miejscowość, szkoła) w protokołach Turnieju oraz oficjalnych informacjach turniejowych.

§ 25
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Radzie Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK, organizatorom poszczególnych etapów Turnieju w czasie ich trwania, a podczas finału centralnego Turnieju sędziemu głównemu.

§ 26
1. W przypadku zaistnienia podczas trwania eliminacji: protestów, skarg, zażaleń składanych przez uczestników i opiekunów, w pierwszej kolejności rozpatrywane są one przez sędziego danej konkurencji, następnie przez sędziego głównego danych eliminacji.
2. Począwszy do etapu wojewódzkiego podczas trwania eliminacji powoływane jest „Kolegium odwoławcze”, do którego zgłaszane są protesty, skargi, zażalenia dotyczące przeprowadzanych konkurencji, składane przez uczestników i opiekunów.
1)    W skład „Kolegium odwoławczego” powinni wchodzić: przedstawiciel jednostki regionalnej PTTK, sędzia główny etapu Turnieju oraz minimum trzy bezstronne osoby (wyłonione np. z grona opiekunów w drodze losowania).
2)    Od decyzji „Kolegium odwoławczego” nie przysługuje odwołanie.
3)    Podczas finału centralnego OMTTK w skład „Kolegium odwoławczego” wchodzą przedstawiciele Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK oraz sędzia główny.
4)    Osobno „Kolegium odwoławcze” rozpatruje skargi opiekunów i uczestników Turnieju w sprawach organizacyjnych.

§ 27
Na podstawie niniejszego regulaminu, corocznie Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK publikuje komunikaty organizacyjne dotyczące aktualnej edycji Turnieju.

§ 28
1. Regulamin został przyjęty przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w dniu 8 lipca 2013 roku.
2. Regulamin zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 401/XVII/2013 z dnia 24 sierpnia 2013 roku, wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje od roku szkolnego 2013/2014.

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik 1. Zasady organizacji eliminacji Turnieju i szczegółowe zasady przeprowadzania konkurencji.
Załącznik 2. Zasady organizacji konkursu Turystyczny rower.
Załącznik 3. Protokół z eliminacji etapu pierwszego (szkolnego, klubowego, środowiskowego) OMTTK PTTK.
Załącznik 4. Protokół z eliminacji etapu drugiego i trzeciego (powiat, województwo) OMTTK PTTK.
Załącznik 5. Karta zespołu OMTTK PTTK.
Załącznik 6. Karta oceny uprawnień i odznak turystycznych PTTK.
Załącznik 7. Oświadczenie rodzica/opiekuna.

Regulamin i załączniki do pobrania (oddzielne pliki doc)
 

Regulamin i załączniki do pobrania (jeden plik pdf)

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane