Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno–Krajoznawczego PTTK (2002-2012)

UWAGA! Regulamin archiwalny. Poniższy regulamin obowiązywał w latach 2002-2012.

I. Założenia ogólne

§ 1
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy PTTK (OMTTK PTTK) zwany dalej „Turniejem” jest stałą, tradycyjną imprezą i stanowi formę współzawodnictwa o miano najlepszego młodzieżowego zespołu turystyczno-krajoznawczego w szkole, w innych placówkach oświatowych i wychowawczych oraz stowarzyszeniach zrzeszających dzieci i młodzież.

§ 2
Celem Turnieju jest poznawanie przez młodzież piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości, popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki jako formy aktywnego wypoczynku, propagowanie kultury wycieczkowania, rozwijanie sprawności fizycznej, wymiana doświadczeń i prezentacja dokonań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.

§ 3
Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu,
„Karty turysty” oraz poleceń sędziów poszczególnych konkursów. Nieprzestrzeganie ich postanowień i poleceń może spowodować dyskwalifikację zawodnika i zespołu.

§ 4
Głównym organizatorem Turnieju jest Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz innych właściwych rzeczowo ministerstw.

§ 5
Organizatorzy Turnieju współpracują przy jego przygotowaniu i przeprowadzeniu z władzami państwowymi, samorządowymi, towarzystwami kulturalnymi i naukowymi, wojskiem, policją, strażą pożarną, lasami państwowymi oraz organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami, a w szczególności Związkiem Harcerstwa Polskiego i Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych.

§ 6
Organizacje lub instytucje, które zgłoszą swoje zespoły do udziału w Turnieju, są zobowiązane do ubezpieczenia uczestników na czas trwania imprezy oraz przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas imprez turystycznych.

§ 7
Turniej organizowany jest dla młodzieży trzech typów szkół:
1. podstawowych
2. gimnazjalnych
3. ponadgimnazjalnych
Poziom wymaganej wiedzy i umiejętności turystycznych w Turnieju powinien być zróżnicowany i dostosowany do typu szkoły. Eliminacje wojewódzkie i finał powinny odbywać się dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgminazjalnych – jednocześnie.

§ 8
Turniej składa się z etapów, dla których określa się następujące terminy :
1. Etap pierwszy - przeprowadzają Koła, Kluby PTTK, szkoły i inne zainteresowane organizacje w terminie do 15 marca.
2. Etap drugi - przeprowadzają oddziały PTTK – w terminie do 15 kwietnia.
3. Etap trzeci wojewódzki - przeprowadzają wspólnie odpowiednie jednostki organizacyjne PTTK oraz inne organizacje – w terminie do 15 maja.
4. Etap czwarty-finał przeprowadza Zarząd Główny PTTK w terminie do 15 czerwca.
5. Organizatorzy powinni nadać eliminacjom Turnieju odpowiednia rangę i oprawę wizualną (dekoracje, imprezy towarzyszące). Należy dążyć do rozpropagowania Turnieju w środkach masowego przekazu.

II. Założenia organizacyjne etapów Turnieju

§ 9
Etap pierwszy
1. Turniej na tym etapie ma charakter indywidualny, jest współzawodnictwem pomiędzy uczniami poszczególnych klas, zastępów, drużyn, klubów i kół turystycznych.
2. Pytania konkursowe oraz wybór zadań praktycznych przygotowują organizatorzy opierając się na niniejszym Regulaminie oraz korzystając z dostępnej literatury krajoznawczej.
3. Eliminacje mają na celu wyłonienie jednego lub dwóch (w zależności od decyzji organizatorów wyższego etapu) zespołów 3-osobowych składających się z najlepszych uczestników,
które będą reprezentować szkołę, klub, drużynę w eliminacjach wyższego etapu.
4. Po zakończeniu eliminacji szkolnych należy do właściwego miejscowo zarządu oddziału PTTK wysłać zgłoszenie zespołów do etapu drugiego (wzór załącznik nr 1 do Regulaminu).
5. Zadaniem wszystkich oddziałów PTTK jest opieka programowa nad przygotowaniem i przebiegiem eliminacji etapu pierwszego.

§ 10
Etap drugi – oddziałowy lub powiatowy
1. Eliminacje oddziałowe/powiatowe organizowane są dla 3-osobowych zespołów wszystkich typów szkół, wyłonionych w etapie pierwszym.
2. Zestaw konkursowych pytań pisemnych oraz zestaw zadań praktycznych przygotowują powołane zespoły organizacyjne.
3. Eliminacje oddziałowe/powiatowe – wyłaniają we wszystkich trzech typach szkół 3-osobowe zespoły, które biorą udział w eliminacjach wyższego etapu.
4. Organizatorzy eliminacji po ich zakończeniu przesyłają do organizatorów następnego etapu Turnieju odpowiedni protokół (wzór załącznik nr 2 do Regulaminu).

§ 11
Etap trzeci – wojewódzki
1. W eliminacjach wojewódzkich biorą udział 3-osobowe zespoły trzech typów szkół, wyłonione w eliminacjach oddziałowych/powiatowych. W województwach, w których nie przeprowadzono etapu drugiego, eliminacje wojewódzkie organizowane są dla najlepszych zespołów wyłonionych w etapie pierwszym. Zgłoszenia zespołów nadsyłają szkoły lub inni organizatorzy etapu pierwszego.
2. Eliminacje wyłaniają 3-osobowe zespoły w trzech typach szkół, które reprezentować będą województwo w finale Turnieju.
3. O miejscu i terminie eliminacji wojewódzkich organizatorzy zawiadamiają Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK.
4. Po zakończeniu etapu wojewódzkiego eliminacji, organizatorzy przesyłają do Rady Programowej d/s Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK i na wskazany adres organizatora etapu czwartego finału, protokół z ich przebiegu (załącznik nr 2 do Regulaminu).

§ 12
Etap czwarty – finał Turnieju
1. O miejscu i terminie finału Turnieju Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK zawiadamia organizatorów etapów wojewódzkich w terminie do 31 marca.
2. Podczas finału Turnieju organizatorzy podają do wiadomości województwo, na terenie którego odbędzie się finał w roku następnym.
3. Zespoły z województw, które są organizatorami finału Turnieju, uczestniczą w finale poza konkursem.
4. Organizatorzy  finału przesyłają wyniki turniejowe do wszystkich organizatorów etapu wojewódzkiego.
5. Województwa, z których pochodzą zwycięskie drużyny, mają prawo wystawienia w następnym finale dodatkowo po jednej drużynie w odpowiedniej kategorii wiekowej.

III. Zasady organizacji turnieju, przygotowanie, przebieg i ocena poszczególnych konkursów Turnieju

§ 13
W pierwszym i drugim etapie Turnieju organizatorzy wybierają te konkursy, które są możliwe do przeprowadzenia w warunkach szkoły lub oddziału PTTK.
W etapie wojewódzkim i podczas finału Turnieju dla wszystkich typów szkół obowiązują wszystkie wymienione poniżej konkursy turniejowe i regulaminowy sposób ich oceny:
1. Krajoznawczy (pisemny).
2. Wiedzy turystycznej i topograficznej (pisemny).
3. Turystyczny marsz na orientację.
4. Kolarski tor sprawnościowy:
   a) kolarski tor przeszkód,
   b) przepisy ruchu drogowego,
5. Samarytanka
   a) wiedza z zakresu bezpieczeństwa, higieny wycieczkowania, ogólnych zasad  udzielania pierwszej pomocy,
   b) zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
6. Turystyczne ABC.
7. Karta do kroniki.

§ 14
We wszystkich etapach Turnieju organizatorzy mogą również przeprowadzać pozaregulaminowe konkursy  nie wliczane do punktacji turniejowej wg własnych pomysłów i możliwości np. ocena uprawnień oraz odznak krajoznawczych i turystycznych, kajakowy tor przeszkód, konkurs niespodzianka. Mogą to być konkursy zespołowe lub indywidualne. Zasady punktacji ustalają i podają do wiadomości uczestników organizatorzy.

§ 15
Konkurs krajoznawczy
Konkurs krajoznawczy polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania (na etapie szkolnym 25 pytań, na dalszych 50 – pytań). W etapie szkolnym czas odpowiedzi na wszystkie pytania 25 minut, w dalszych etapach – 50 minut. Zakres merytoryczny konkursu krajoznawczego obejmuje wiedzę krajoznawczą o:
- własnej miejscowości (etap szkolny),
- regionie (etap międzyszkolny, oddziałowy),
- województwie (etap wojewódzki) ,
- kraju z uwzględnieniem województwa, na terenie którego odbywa się finał Turnieju (etap centralny) - 50% pytań o kraju i 50% pytań o województwie organizującym finał.
Zaleca się organizatorom poszczególnych etapów Turnieju wprowadzanie do pytań części zagadnień etapu wyższego np. na etapie powiatowym 30% pytań o województwie.
Na wszystkich etapach konkurs ma charakter indywidualny. Uczestniczą w nim wszyscy członkowie zespołu, udzielając odpowiedzi indywidualnych.
Za odpowiedź prawidłową przyznaje się – 2 pkt., niepełną – 1 punkt, odpowiedź zła lub brak – 0 pkt. Za prawidłowe odpowiedzi uczestnik może uzyskać maksymalnie 100 pkt. (50 pkt. w etapie szkolnym), a zespół maksymalnie 300 punktów turniejowych.

§ 16
Konkurs wiedzy turystycznej i topograficznej
Konkurs wiedzy turystycznej i topograficznej jest konkurencją indywidualną,
w której uczestnicy mogą otrzymać maksymalnie 50 pkt. - a łączna suma punktów uzyskanych przez zespół - 150 pkt.
Czas odpowiedzi i rozwiązania zadań konkursu wynosi 30 minut. Przy rozwiązywaniu zadań konkursu mogą być potrzebne przybory: linijka, ołówek, kątomierz, kompas.
Zakres tematyczny konkursu obejmuje:
- historię, tradycję i zadania PTTK w rozwoju turystyki i krajoznawstwa, zwłaszcza w środowisku młodzieżowym (maksymalnie 10 pkt. dla uczestnika),
- zasady uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak PTTK (maksymalnie 10 pkt. dla uczestnika),
- zadania z zakresu topografii polegające np. na odnalezieniu błędów w oznakowaniu sytuacji lub użyciu znaków topograficznych na mapie ćwiczebnej, opis znaków topograficznych, wykonaniu szkicu trasy marszu wg opisu itp. (maksymalnie 30 punktów dla uczestnika).
Szczegółowy sposób oceny poszczególnych zadań podają organizatorzy na kwestionariuszu zadania.

§ 17
Turystyczny marsz na orientację
Marsze na orientację powinny być przeprowadzone zgodnie z Regulaminem turystycznych imprez na orientację ustanowionym przez Komisję Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK.
W konkursie tym uczestniczą zespoły 3-osobowe, w wylosowanej kolejności. Zadanie polega na zespołowym przejściu wyznaczonej trasy, odnalezieniu w określonej kolejności wszystkich punktów kontrolnych, uzyskaniu na nich potwierdzenia pobytu, wykonaniu ewentualnych zadań dodatkowych określonych w regulaminie i przybyciu na metę w określonym czasie.
Zespół, który zdobył pierwsza lokatę uzyskuje 100 punktów turniejowych,
a każdy następny o x punktów mniej, przy czym wartość x wylicza się w/g wzoru:
x = 100 : (n – 1) gdzie n - liczba zespołów startujących w eliminacjach (np. w eliminacjach startuje 15 zespołów  x  = 100 : (15-1) = 7,1. Zespoły uzyskują odpowiednio za I miejsce – 100 pkt., II – 92,9 pkt., za III - 85,8 pkt., ... , XV miejsce - 0,6 pkt. turniejowych).

§ 18
Kolarski tor sprawnościowy
Kolarski tor sprawnościowy jest konkursem, w którym biorą udział wszyscy członkowie zespołu. Składa się z dwóch elementów: kolarskiego toru przeszkód i testu z przepisów ruchu drogowego.
1. Kolarski tor przeszkód należy zbudować, wykorzystując proste przeszkody i zadania do wykonania odpowiadające warunkom spotykanym na trasie i w terenie.
Tor pokonywany jest przez drużynę 3-osobową na zasadzie sztafety.
Popełnione błędy, niewykonanie zadań podczas pokonywania toru ocenia się punktami karnymi. Kolarski tor przeszkód wygrywa drużyna, która uzyska najmniejszą ilość punktów karnych, a w przypadku jednakowej ilości punktów decyduje czas przejazdu.
Zwycięska drużyna otrzymuje tyle punktów ile zespołów startuje w eliminacjach,
a każda następna o jeden punkt mniej.
2. Test z przepisów ruchu drogowego (indywidualny) składa się z 10 pytań punktowanych następująco: za odpowiedź prawidłową – 2 pkt., niepełną – 1 pkt., odpowiedź złą lub jej brak – 0 pkt. Za prawidłowe odpowiedzi uczestnik może uzyskać 20 punktów a drużyna 60 – zwycięska drużyna otrzymuje tyle punktów, ile zespołów startuje w eliminacjach, a każda następna o jeden punkt mniej.
3. O zwycięstwie w konkursie „Kolarski tor sprawnościowy” decyduje suma punktów uzyskanych przez drużynę w obu konkurencjach. Zwycięski zespół otrzymuje 75 punktów turniejowych, a każdy następny o x punktów mniej, przy czym wartość x wylicza się analogicznie jak w § 17.

§ 19
Samarytanka
Konkurs składa się z dwóch konkurencji, w których bierze udział cały zespół.
1. Test z zakresu bezpieczeństwa, higieny wycieczkowania i ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy składa się z 10 pytań punktowanych: 1 pkt. – odpowiedź prawidłowa, odpowiedź zła lub brak odpowiedzi 0 - punktów. W teście uczestniczą wszyscy członkowie zespołu, udzielając odpowiedzi indywidualnych, drużyna w sumie może uzyskać 30 punktów.
2. Zadania praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku punktowane: 0 – 20 punktów. Zadania wykonywane są przez cały zespół.
O zwycięstwie w konkursie decyduje suma punktów uzyskanych w obu konkurencjach. Zwycięski zespół uzyskuje 75 punktów turniejowych, a każdy następny o x mniej, przy czym wartość x wylicza się analogicznie jak w § 17.

§ 20
Turystyczne ABC - praktyczny sprawdzian umiejętności przydatnych turyście
Konkurencja zespołowa składająca się na przykład z następujących elementów:
1. Mierzenie odległości i wysokości w terenie.
2. Pakowanie plecaka turystycznego.
3. Pokonanie przeszkody terenowej (np. most linowy).
4. Umiejętność zbudowania kuchni polowej, ogniska.
5. Rozstawienie namiotu.
6. Rzut do celu (np. kołem ratunkowym).
7. Gra azymutowa.
8. Rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt.
9. Rozpoznawanie roślin.
10. Regionalizm, folklor, etnografia.
11. Atrakcje turystyczne terenu.
12. Niespodzianka.
13. Inne przygotowane przez  organizatorów propozycje.
Organizator wybiera do przeprowadzenia 5 elementów konkurencji
w tym 3 z wymienionych w punktach 1-7 (umiejętności praktyczne) i 2 z wymienionych w punktach 8-13 ( wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce). Za wykonanie każdego z nich zespół może uzyskać od 0 do 20 punktów. Podczas finału Turnieju konkurencja jest przeprowadzana w formie biegu patrolowego.
O kolejności startu zespołów decyduje losowanie.
Zespół, który zajmie pierwszą lokatę, otrzymuje 100 pkt. turniejowych, a każdy następny o x punktów mniej, przy czym wartość x wylicza się jak w § 17.
Wykaz elementów konkurencji organizatorzy podają do wiadomości uczestników Turnieju odpowiednio wcześniej.

§ 21
Karta do kroniki
Konkurencja polega na przygotowaniu przez drużynę startującą w Turnieju karty do kroniki.
Format karty: A-4 x 2 strony – prezentacja drużyny i środowiska, kartę drużyna przywozi ze sobą i przekazuje organizatorowi w pierwszym dniu trwania Turnieju.
Za kartę do kroniki drużyna może uzyskać od 0 do 25 punktów.
Drużyna, która uzyska pierwszą lokatę, otrzymuje 25 punktów turniejowych,
a każda następna o x punktów mniej, przy czym wartość x wylicza się jak w § 17.

§ 22
Ocena uprawnień, odznak krajoznawczych i turystycznych PTTK
Konkurs ma charakter indywidualny, a przyznane punkty nie mają wpływu na punktację turniejową.
1. Uprawnienia PTTK.
Ocenie poddane są uprawnienia przodownika lub młodzieżowego przodownika turystyki kwalifikowanej – 20 pkt oraz organizatora turystyki lub młodzieżowego organizatora turystyki – 10 pkt. Punkty konkursowe otrzymuje się za najwyższe uprawnienie. Nie sumuje się punktów za poszczególne uprawnienia.
2. Odznaki krajoznawcze i turystyczne PTTK.
Ocenie podlegają następujące odznaki we wszystkich stopniach i odmianach:
a) Górska Odznaka Turystyczna.
b) Jeździecka Odznaka Turystyczna.
c) Kolarska Odznaka Turystyczna.
d) Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza.
e) Motorowa Odznaka Turystyczna.
f) Narciarska Odznaka Turystyczna.
g) Odznaka Turystyki Pieszej.
h) Odznaka Fotografii Krajoznawczej.
i) Odznaka Imprez na Orientację.
j) Odznaka Turysta Przyrodnik.
k) Odznaka Krajoznawcza Polski.
l) Turystyczna Odznaka Kajakowa.
ł) Turystyczna Odznaka Podwodna.
m) Żeglarska Odznaka Turystyczna.
n) Regionalna Odznaka Krajoznawcza.
o) Odznaki Krajoznawcze – regionalne i okolicznościowe (wszystkie rodzaje).
Dla odznak wymienionych w punktach od a) do n) stosuje się punktację:
stopień popularny – 1 pkt., mała brązowa – 2 pkt., mała srebrna – 6 pkt.,
mała złota i wyższe – 12 pkt.
za każdą z odznak wymienionych w punkcie o) można otrzymać 2 pkt.
Ocenie podlegają najwyższe stopnie odznak.
Podstawą przyznania punktów są:
- ważne książeczki i legitymacje  zdobytych odznak,
- legitymacje uprawnień PTTK.
Książeczki i legitymacje należy dostarczyć komisji konkursowej w dniu otwarcia eliminacji turniejowych wraz z wykazem uprawnień i odznak, które są zgłoszone do konkursu.
W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez zgłoszonych do konkursu o zajętym miejscu decyduje ilość zdobytych odznak.

§ 23
Podsumowanie i ogłoszenie wyników
1. W przypadku zdobycia przez kilka zespołów takiej samej ilości punktów w konkursach (poza testami pisemnymi), do punktacji Turnieju dla każdego z tych zespołów  przyjmuje się wynik średniej arytmetycznej.
2. Wyniki poszczególnych konkursów oblicza się z dokładnością do 0,1 punktu turniejowego. Również punkty „pomocnicze” i „duże” każdorazowo oblicza się z dokładnością do 0,1 punktu.
3. Uzyskane przez uczestnika (zespół) oceny w konkursach praktycznych są jawne i ogłaszane przez sędziów po ukończeniu konkursu przez uczestnika (zespół).
4. Ostateczne wyniki poszczególnych konkurencji należy ogłaszać po ich zakończeniu i sprawdzeniu wyników przez sędziego głównego.
5. O zwycięstwie w turnieju decyduje  suma punktów  uzyskanych w poszczególnych konkurencjach turniejowych.
W przypadku zdobycia przez kilka zespołów jednakowej liczby punktów o lokacie zespołu decyduje kolejność wyników w konkursie krajoznawczym. Jeśli w konkursie krajoznawczym, zespoły te uzyskały również jednakową ilość punktów o kolejności zespołu decyduje lokata w konkursie Turystyczne ABC.

IV. Uwagi końcowe.

§ 24
Nagrody w eliminacjach i finale Turnieju fundują organizatorzy i instytucje współdziałające.
System nagród, liczbę wyróżnień ustalają organizatorzy. Zaleca się przyznawanie nagród w postaci sprzętu turystycznego lub wydawnictw o tematyce krajoznawczej dla 3-6 pierwszych zespołów oraz nagród specjalnych w niektórych konkurencjach i zadaniach pozakonkursowych.

§ 25
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje organizatorom poszczególnych etapów Turnieju, a podczas finału Sędziemu Głównemu i Radzie Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK.

§ 26
Regulamin został przyjęty przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK 8 września 2002 roku oraz zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK 20 września 2002r. i obowiązuje od 1 października 2002r.

Regulamin do pobrania:

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane