OMTTK PTTK Supraśl 2015

Stanowisko Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w sprawie oceny odznak turystycznych w OMTTK PTTK

W związku z pojawiającymi się pytaniami, ze strony organizatorów eliminacji rejonowych i wojewódzkich, dotyczącymi punktacji odznak w ramach OMTTK PTTK, Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK przyjmuje następującą interpretację:

1. Ogólnopolskie odznaki turystki kwalifikowanej i odznaki krajoznawcze, zatwierdzone przez Zarząd Główny PTTK, należy punktować zgodnie z § 12 ust. 5 pkt 4. lit. d. Załącznika nr 1 do Regulaminu OMTTK PTTK tj.:

  • stopień popularny: 1 punkt,
  • stopień mały brązowy: 2 punkty,
  • stopień mały srebrny: 3 punkty,
  • stopień mały złoty: 4 punkty,
  • duże odznaki: 5 punktów.

2. Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza jest oceniania za 2 punkty.
3. Zgodnie z wyżej wymienionym punktem Regulaminu OMTTK PTTK oddzielnie punktowane są: Dziecięca Odznaka Turystyczna, Odznaka Disney i PTTK, „Siedmiomilowe Buty” po 2 punkty za każdy stopień (tylko uczniowie szkół podstawowych) oraz Turystyczna Rodzinka, Turysta Junior-Juniorka po 2 punkty.
4. Jako odznaki regionalne należy rozumieć lokalne i regionalne odznaki krajoznawcze ustanawiane przez oddział PTTK lub jednostkę regionalną PTTK. Ich punktacja powinna być zgodna z § 12 ust. 5 pkt 4. lit. e. Załącznika nr 1 do Regulaminu OMTTK PTTK tj.:

  • za każdy stopień po 1 punkcie, ale maksymalnie 2 punkty za daną odznakę.

5. W przypadku odznak budzących wątpliwości sędziego konkurencji, ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny danego etapu.
6. Wprowadza się zmodyfikowany wzór „Karta oceny uprawnień i odznak turystycznych PTTK”  obowiązujący w trakcie Finału Centralnego XLIII OMTTK PTTK w Supraślu. Zaleca się stosowanie tego wzoru w czasie eliminacji niższego szczebla.

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane